ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНІ КОМПЕТЕНТНОСТІ БІБЛІОТЕЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

ЗаявникРжеуський Антоній Валентинович (Україна)
ФорумМіжнародна наукова конференція «Бібліотека. Наука. Комунікація. Стратегічні завдання розвитку наукових бібліотек»
ЗахідСекція 1. Стратегічні проекти розвитку наукових бібліотек
Назва доповідіІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНІ КОМПЕТЕНТНОСТІ БІБЛІОТЕЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ
Інформація про співдоповідачівКунанець Наталія Едуардівна, д-р наук із соц. ком., старший наук. спів роб., Національний університет «Львівська політехніка»
Презентаціяне завантажено
СтаттяЗавантажити статтю


Тези доповіді

УДК 004.58
Ржеуський Антоній Валентинович,
Rzheuskiy Antoniy,
канд. наук із соц. комунікацій,
PhD of social communication,
Науково-технічна бібліотека Національного університету «Львівська політехніка»,
Scientific and Technical Library Lviv Polytechnic National University

Кунанець Наталія Едуардівна,
Nataliia Kunanets,
д-р наук із соц. ком., старший наук. спів роб.,
PhD, SeniorResearchFellow,
професор,
professor,
Національний університет «Львівська політехніка»,
Lviv Polytechnic National University

ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНІ КОМПЕТЕНТНОСТІ БІБЛІОТЕЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ
INFORMATION-ANALYTICAL COMPETENCE OF LIBRARIANS

Висвітлено нові підходи до формування компетентностей бібліотечних фахівців для роботи з інформаційними ресурсами. Акцентується на тому, що сучасні бібліотекарі мають оволодіти аналітичними навичками та знаннями для надання інформаційно-орієнтованих послуг користувачам.
A new direction of work of library professionals on the basis of specialized information resources is highlighted. The emphasis is on the fact that modern librarians must acquire the analytical skills in providing of information-oriented services to users.

Ключові слова: інформаційні ресурси, база даних, інформаційний аналітик, бібліотечний фахівець, наукове дослідження, інформаційна потреба, компетентності бібліотечного фахівця.
Keywords: information resources, data base, information analyst, library specialist, scientific research, the information need.

Вступ. Можливість бібліотечних соціальних інститутів забезпечувати доступ до зовнішніх спеціалізованих ресурсів інформації зумовлює необхідність здобуття аналітичних компетентностей бібліотечними фахівцями для ефективної роботи з інформаційними ресурсами, набуття навичок консолідації інформації у процесі аналітико-синтетичного опрацювання інформаційних ресурсів і наданні інформаційних послуг користувачам.
Стан дослідження проблеми. На думку В. Горового на сьогодні постала нагальна потреба формування спеціальних бібліотечних структур, орієнтованих на створення інформаційно-аналітичних продуктів, що відображають закономірності розвитку суспільних процесів, та прогнозно-аналітичної інформації [1, с. 14].
Хосе-Марії Гріффітс [2] вважає, що бібліотекарі еволюціонуватимуть і перетворюватимуться на інформаційних аналітиків, освоюючи навики роботи з певним колом засобів пошуку інформації і її ефективного опрацювання. Формування таких фахівців, насамперед, дозволить заощаджувати час користувачів і відбирати на їхні запити найбільш релевантні матеріали з найменшою витратою часу.
Т. Добко відзначає, що відбір джерел, які містять потенційно необхідну інформацію, вимагає їх попереднього вивчення, оцінки та аналізу. Безперечно ці процеси якісно може здійснювати фахівець у галузі інформаційного пошуку, що має певні практичні навички [3, с. 288].
Основний виклад матеріалу. На нашу думку, сучасні бібліотекарі повинні входити в когорту інформаційних аналітиків. Перед усім, це стосується бібліотекарів, які задіяні у систему вибіркового розповсюдження інформації (ВРІ). Їхні практичні навики сприяють ефективнішому задоволенню інформаційних потреб користувачів, активній інформаційній підтримці наукових досліджень, забезпеченню потреб прийняття управлінських рішень.
У розпорядженні бібліотечного фахівця на сьогодні є великий масив інформаційних ресурсів для організації інформаційної роботи. Саме він має приймати рішення, яким комплексом інформаційних ресурсів доцільніше оперувати для чіткішого врахування характеру інформаційних потреб користувачів.
Відродження традиційної і незаслужено забутої форми інформаційного забезпечення користувачів на нових засадах потребує удосконалення підходів до її здійснення. Сучасний підхід вирізняється комплексністю застосування новітніх інформаційних технологій та всебічного спектра джерел, які залучають у процес інформування (бази даних реферативного та повнотекстового типу; електронні архіви зарубіжних та вітчизняних вищих навчальних закладів; електронні журнали закордонних видавництв). Відзначимо, що виконувати цей процес має штат фахівців, що спеціалізуються у певній предметній області та володіє евристичними навичками роботи з інформаційними ресурсами. Весь технологічний цикл має здійснюватись у автоматизованому режимі, з постійно діючим зворотнім зв’язком засобами інформаційно-комунікаційних технологій.
У цьому контексті нами сформовано комплекс технологічних операцій, які повинен виконувати бібліотекар-аналітик при організації системи вибіркового розповсюдження інформації:
1. Перший етап: Формування первинних даних
Крок 1: Перегляд нових документів (отриманих бібліотекою, в різних базах даних).
Крок 2: Уточнення профілів користувачів (із допомогою засобів інтернет-комунікації).
1. Другий етап: Порівняння ключових слів документів та інформаційних потреб користувачів, їх уточнення (в автоматизованому режимі).
Крок 1: Уточнення ключових слів документа з масиву нових надходжень та порівняння з кодуванням інформаційних потреб.
Крок 2: Уточнення хронологічних рамок документа.
Крок 3: Специфікація за мовою.
1. Третій етап: надання релевантної інформації користувачу (за допомогою новітніх засобів комунікування).
Крок 1: Відбір релевантних документів.
Крок 2: Формування бібліографічного списку (на основі метаданих в АБІС).
Крок 3: Відправлення повідомлення користувачам.
Крок 4: Визначення користувачем відповідності документів його інформаційним потребам.
Крок 5: Встановлення зворотного зв’язку користувача з інформаційно-довідковою службою.
Крок 6: Надсилання повнотекстової інформації (на запит користувача).
Висновки. Встановлено, що бібліотечний фахівець перебуває у постійному розвитку своїх навичок та вмінь. Залежно від інформаційних процесів, які він виконує, на сьогодні бібліотечних фахівців поділяють за різними напрямами. Бібліотекарі-аналітики здатні оперувати інформаційними ресурсами мережі Інтернет, наукових організацій та бібліотек, гармонічно інтегруються у систему вибіркового розповсюдження інформації. Перевага такого підходу полягає у тому, що це дозволить максимально повно забезпечити інформаційні потреби користувачів.
Наведений алгоритм удосконалення вибіркового розповсюдження інформації ґрунтується на комплексному застосуванні сучасних інформаційних технологій та розширенні кола джерел, які залучають у процес інформування. Визначено, що виконувати цей технологічний процес має штат фахівців, які спеціалізуються у певній предметній області та володіють навичками роботи з інформаційними ресурсами, базами даних та бібліографічними джерелами онлайн.

Список використаних джерел
1. Гранчак Т. Інформаційно-аналітичні структури бібліотек в умовах демократичних перетворень / Тетяна Гранчак, Валерій Горовий // Бібліотечний вісник. – 2006. – № 6. – С. 14–17.
2. Гриффитс Х.-М. Почему сеть Web не является библиотекой / Хосе-Мария Гриффитс // Междунар. форум по информ. и документации. – 2000. – Т. 25. – № 1. – С.17–23.
3. Добко Т. Довідково-бібліографічна діяльність наукових бібліотек Національної академії наук України: становлення та розвиток (XX ст. – перше десятиліття XXІ ст.) / Тетяна Добко ; від. ред. О. С. Онищенко ; НАН України. Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2013. – 376 с.