НАУКОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ НАЦІОНАЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО: СКЛАДОВІ, НАПРЯМИ РОЗВИТКУ

ЗаявникГорєва Вікторія Володимирівна (Україна)
ФорумМіжнародна наукова конференція «Бібліотека. Наука. Комунікація. Від управління ресурсами – до управління знаннями» (2021)
ЗахідСекція 1. Бібліотечно-інформаційний комплекс: управління в умовах трансформації наукових комунікацій.
Назва доповідіНАУКОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ НАЦІОНАЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО: СКЛАДОВІ, НАПРЯМИ РОЗВИТКУ
Інформація про співдоповідачівКулаковська Тетяна Леонтіївна, ORCID 0000-0002-2108-3285, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник, відділ науково-методичної роботи, Інститут бібліотекознавства, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, Київ, Україна, e-mail: kulakovska_2019@ukr.net
Презентаціяне завантажено
Статтяне завантажено


Тези доповіді

УДК 027.54(477-25)НБУВ:001.89]-043.86
Горєва Вікторія Володимирівна,
ORCID 0000-0003-1383-7013,
кандидат історичних наук, вчений секретар,
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського,
Київ, Україна,
e-mail: horeva@nbuv.gov.ua

Кулаковська Тетяна Леонтіївна,
ORCID 0000-0002-2108-3285,
кандидат історичних наук, старший науковий співробітник,
відділ науково-методичної роботи,
Інститут бібліотекознавства,
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського,
Київ, Україна,
e-mail: kulakovska_2019@ukr.net

НАУКОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ НАЦІОНАЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО: СКЛАДОВІ, НАПРЯМИ РОЗВИТКУ

На прикладі Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського розглянуто питання формування та розвитку наукового потенціалу як ключового показника розвитку установи.
Ключові слова: Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, складові наукового потенціалу.

Cтатус Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського як потужної наукової установи підтверджено результатами державної атестації 2020 р., відповідно до яких НБУВ віднесено до найвищої першої класифікаційної групи за науковим напрямом соціогуманітарних наук як установу-лідера, що демонструє високий науковий потенціал та ефективно його використовує для подальшого розвитку, інтегрована у світовий науковий простір, має високий рівень отриманих результатів діяльності, визнання в Україні та світі .
Таким чином, ключовим показником розвитку НБУВ як наукової установи є, перш за все, стан наукового потенціалу та його складових: кадрового, фінансового, матеріально-технічного, інформаційного забезпечення, результатів виконання наукових робіт, видавничої діяльності, публікаційної активності. Вітчизняні вчені визначають поняття «науковий потенціал», зокрема як систему продукування наукових знань, яка охоплює такі складові: чисельність наукового персоналу і резерв кадрів; кваліфікаційний склад працівників та його відповідність вимогам щодо розв'язання завдань соціально-економічного розвитку; аспірантуру і докторантуру; організаційну структуру наукового колективу та його рівень; фінансові ресурси, які спрямовуються на розвиток наукових досліджень, матеріально-технічну та наукову інфраструктури; інформаційне забезпечення науки; ефективність використання одержаних результатів у різних сферах діяльності .
Виходячи з вищезазначеного, розглянемо деякі з основних складових наукового потенціалу НБУВ та напрями їх подальшого розвитку.
Кадрове забезпечення. У НБУВ сформовано чітку систему розвитку кадрового потенціалу. Підготовка наукових кадрів здійснюється через аспірантуру (з 1993 р.), докторантуру (з 2014 р.), захист кандидатських та докторських дисертацій у спеціалізованій вченій раді та поза її межами, отримання вчених звань та відбувається відповідно до пріоритетів діяльності НБУВ як наукової установи, представлена різними напрямами в галузі історії, теорії і практики діяльності бібліотечних установ, у межах виконання Бібліотекою своїх національних та наукових функцій . На кінець 2020 р. в Бібліотеці працювало 782 (без сумісників) особи, у тому числі 283 наукових працівника, з яких 17 осіб мали учений ступінь доктора наук, 110 осіб – кандидата наук, 156 – без ученого ступеня . Упродовж останнього десятиріччя збереглася тенденція щодо збільшення кількості наукових працівників відносно загальної кількості працівників, які забезпечують наукову та бібліотечно-інформаційну діяльність НБУВ, зокрема: від 31% у 2011 р. до 43% у 2020 р. Високий освітній і професійний рівень має персонал, який здійснює бібліотечно-інформаційне обслуговування та довідково-бібліографічну роботу (вища освіта, багаторічний досвід роботи за фахом, постійне підвищення кваліфікації тощо). Науковий та фаховий рівень співробітників НБУВ обумовлює їхню участь у діяльності урядових експертних рад, міжнародних і вітчизняних комісій, робочих груп, зокрема, з оцінювання ефективності діяльності наукових установ, робочих груп з розроблення нормативно-правової бази розвитку бібліотечно-інформаційної галузі тощо.
Пріоритетом кадрової політики НБУВ є збереження та ефективне відтворення кадрового потенціалу, подальший розвиток провідних наукових шкіл Бібліотеки, створення належних умов для залучення і закріплення вчених молодого і середнього покоління, створення реальних умов для їх наукового і кар’єрного зростання, підвищення соціального забезпечення і статусу їх праці, підтримка наукової мобільності, публікаційної активності.
Науково-дослідна робота та впровадження результатів. НБУВ є єдиною профільною науково-дослідною установою НАН України, яка спеціалізується на системних фундаментальних та прикладних дослідженнях наукової та культурної спадщини, формування та організація ефективного використання національних наукових та освітніх інформаційних ресурсів; проблемно-орієнтованих бібліографічних баз даних, повнотекстових ресурсів історико-культурної рукописної та книжкової спадщини, національної бібліографії, української книги, періодики, інформаційно-аналітичних видань, системи соціальних комунікацій, збереження бібліотечних фондів, що становлять національне надбання України. Результати науково-дослідної роботи НБУВ широко використовуються в освітній, соціальній, культурній та інших сферах діяльності суспільства.
Зауважимо, що при фінансуванні наукових досліджень, які проводяться в НБУВ, необхідно враховувати їхню суспільну та державну значущість, фундаментальний характер, що не розраховано на швидкий економічний результат. Відповідно до Статуту НБУВ є бюджетною неприбутковою науковою установою, фінансується за кошти Державного бюджету України. Найбільшою загрозою для її функціонування є постійне недофінансування з боку держави. Отже, обов’язковою умовою розвитку наукового потенціалу НБУВ є відповідне базове фінансування та залучення додаткових джерел фінансування науково-дослідних проектів за рахунок розширення частки програмно-цільової, конкурсної та госпдоговірної тематики, активного використання можливостей міжнародних наукових програм, проектів, грантів; зростання обсягів наукових та експертних послуг.
Зазначимо, що рівень наукового потенціалу НБУВ, який сформовано в результаті багатогранної діяльності Бібліотеки, залежить не лише від структури, кадрового потенціалу, фінансового, науково-інформаційного і матеріально-технічного забезпечення діяльності, а й від оптимальної організації функціонування установи як наукової системи, від цілеспрямованої взаємодії всіх її складових.

UDC 027.54(477-25)НБУВ:001.89]-043.86
Goreva Viktoriia,
ORCID https://orcid.org/0000-0003-1383-7013
Candidate of Historical Sciences, Scientific Secretary
V. I. Vernadskyi National Library of Ukraine
Kyiv, Ukraine
e-mail: horeva@nbuv.gov.ua

Kulakovska Tetiana,
ORCID https://orcid.org/0000-0002-2108-3285
Candidate of Historical Sciences, Senior Researcher,
V. I. Vernadskyi National Library of Ukraine
Kyiv, Ukraine
e-mail: kulakovska_2019@ukr.net

SCIENTIFIC POTENTIAL OF THE V. I. VERNADSKYI NATIONAL LIBRARY OF UKRAINE: COMPONENTS, DIRECTIONS OF DEVELOPMENT

On the example of the V. I. Vernadskyi National Library of Ukraine the issue of formation and development of scientific potential as a key indicator of the development of a scientific institution is studied.
Keywords: V. I. Vernadskyi National Library of Ukraine, components of scientific potential.