ІНФОРМАТИЗАЦІЯ АРХІВНОЇ СПРАВИ В РЕСПУБЛИЦІ КАЗАХСТАН

ЗаявникМайстренко Анжела Андріївна (Украина)
ФорумМіжнародна наукова конференція «Бібліотека. Наука. Комунікація. Від управління ресурсами – до управління знаннями» (2021)
ЗахідСекція 5. Рукописна та архівна спадщина: від рукопису до бази знань.
Назва доповідіІНФОРМАТИЗАЦІЯ АРХІВНОЇ СПРАВИ В РЕСПУБЛИЦІ КАЗАХСТАН
Інформація про співдоповідачів
Презентаціяне завантажено
СтаттяЗавантажити статтю


Тези доповіді

УДК 930.25 (574)
Майстренко Анжела Андріївна,
ORCID 0000-0003-1303-9214,
кандидат історичних наук,
старший науковий співробітник,
відділ археографії,
Інститут архівознавства,
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського,
Київ, Україна
e-mail: a_maistrenko@ukr.net

ІНФОРМАТИЗАЦІЯ АРХІВНОЇ СПРАВИ В РЕСПУБЛИЦІ КАЗАХСТАН

Висвітлено основні законодавчі документи в галузі інформатизації архівної служби Республіки Казахстан.
Ключові слова: архівна справа, інформатизація, електронні документи, Республіка Казахстан.

Широке використання сучасних інформаційних технологій, розвиток інформаційного суспільства та встановлення електронного уряду означили новітні завдання для інформатизації архівної служби Республіки Казахстан (далі – РК).
В країни діє Державна програма «Цифровий Казахстан» (2018–2022), основною метою якої є прискорення темпів розвитку економіки Республіки Казахстан і поліпшення якості життя населення, а також створення умов для переходу економіки на принципово нову траєкторію – цифрову економіку майбутнього. В межах трансформації та модернізації економічного та політичного життя країни, архіви повинні відповідати сучасним вимогам.
Прискорити створення ефективно системи управління Національним архівним фондом (далі – НАФ) покликана Концепція інформатизації архівної справи Республіки Казахстан в межах Державної програми «Інформаційний Казахстан – 2020». Програма передбачає створення єдиної системи автоматизованого обліку документів державних архівів РК з функціоналом інформаційного пошуку документів, створення Єдиної системи електронних архівів (далі – ЄСЕА), а також удосконалення технологій обробки архівних документів шляхом впровадження в архівну справу теоретичних і прикладних розробок інформації.
Головною метою інформатизації архівної справи Казахстану є розвиток раціональної системи комплектування, забезпечення збереженості та обліку, всебічного використання архівного фонду та захист його інформаційних ресурсів. Об'єктами інформатизації є всі напрямки роботи архіву, які еволюціонують в результаті впровадження сучасних інформаційних технологій.
У підсумку будуть сформовані засади нормативної, правової та регламентуючої документації, що визначить єдину архітектуру, методологію і стандарти використання, формування та зберігання електронних архівних документів, досягнута повна автоматизація даних про склад і зміст документів НАФ та джерела поповнення з можливістю пошуку і запиту необхідних документів, створено електронні образи всіх архівних документів, їх систематизація та реалізація повнотекстового пошуку та ін.
Створення високоефективних регіональних автоматизованих інформаційних систем формування, забезпечення збереженості, використання документів Національного архівного фонду та захист його інформаційних ресурсів є необхідною передумовою для створення національної мережі ЄСЕА РК.
В нинішніх умовах збільшується кількість електронних документів, які передаються до державних архівів. Але в майбутньому, можливо, виникне проблема з їх ідентифікацією. Електронно-обчислювальні засоби і програмне забезпечення швидко застарівають, і якщо не вживати заходів, вірогідно, електронні документи неможливо буде прочитати.
Найближчі перспективи інформатизації вимагають створення не тільки типового програмного забезпечення для державних архівів, а й взаємопов'язаних комплексів для архівних установ різного рівня і органу управління архівною справою країни.
У РК для організації електронного документообігу в державних органах використовується Єдина система електронного документообігу державних органів (далі – ЄСЕДО), що забезпечує виконання наступних функцій: авторизацію доступу користувачів і розмежування прав доступу; формування електронного документа; формування та перевірку електронного цифрового підпису електронного документа; облік електронних документів (реєстрацію вхідних і вихідних електронних документів); колективну роботу з електронними документами; контроль виконання електронних документів; пошук електронного документа; відправку і підтвердження отримання електронних документів (повідомлення) в межах державного органу та між державними органами; зберігання електронних документів в терміни, що встановлено уповноваженим органом управління архівами і документацією; передачу електронного документа до архіву електронних документів державного органу, для тимчасового зберігання, з подальшою передачею їх на державне зберігання до відповідних державних архівів в установленому законодавством РК порядку; гарантоване знищення електронних документів, анульованих закритих (секретних) ключів електронних цифрових підписів та електронних баз даних ЄСЕДО.
Одним із етапів впровадження інформатизації архівної галузі є побудова інформаційної системи «Єдиний архів електронних документів» – порталу, інтегрованого з інформаційними системами, які сьогодні функціонують в Республіці Казахстан для забезпечення доступу всіх користувачів до архівів. Проект увійшов до державної програми «Цифровий Казахстан». Реалізація проекту дозволить в подальшому не тільки зберігати електронні документи, але кожному користувачеві в віддаленому режимі, полегшити доступ, отримувати архівну інформацію незалежно від того, де вона знаходиться на зберіганні.

UDC 930.25 (574)
Maistrenko Angela,
ORCID 0000-0003-1303-9214,
Candidate of Historical Sciences,
Senior Research Associate,
Department of Archaeography,
Institute of Archival Studies,
V. I. Vernadskyi National Library of Ukraine,
Kyiv, Ukraine
е-mail: a_maistrenko@ukr.net
INFORMATIZATION OF ARCHIVAL AFFAIRS IN THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN
The main legislative documents in the field of informatization of the archival affairs of the Republic of Kazakhstan are covered.
Keywords: archival affairs, informatization, electronic documents, Republic of Kazakhstan.