ОПТИМІЗАЦІЯ МЕТОДИЧНОГО АПАРАТУ РУБРИК ТЕМАТИЧНОГО НАВІГАТОРА НБУВ

ЗаявникГалицька Світлана Володимирівна (Україна)
ФорумМіжнародна наукова конференція «Бібліотека. Наука. Комунікація. Від управління ресурсами – до управління знаннями» (2021)
ЗахідСекція 2. Технології управління знаннями в науковій бібліотеці.
Назва доповідіОПТИМІЗАЦІЯ МЕТОДИЧНОГО АПАРАТУ РУБРИК ТЕМАТИЧНОГО НАВІГАТОРА НБУВ
Інформація про співдоповідачів
Презентаціяне завантажено
СтаттяЗавантажити статтю


Тези доповіді

УДК 027.54(477-25)НБУВ:025.4:004.65]–048.35
Галицька Світлана Володимирівна,
ORCID 0000-0001-7902-8580,
науковий співробітник,
відділ комплексного опрацювання документів,
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського,
Київ, Україна,
e-mail: galizkaya@nbuv.gov.ua

ОПТИМІЗАЦІЯ МЕТОДИЧНОГО АПАРАТУ
РУБРИК ТЕМАТИЧНОГО НАВІГАТОРА НБУВ

У статті розглянуто удосконалення методичного апарату рубрик тематичного навігатора НБУВ. З’ясовано важливість адаптації класифікації бібліотеки до УДК.
Ключові слова: Рубрикатор НБУВ, електронний каталог, алфавітно-предметний покажчик, тематичний навігатор, індекси УДК, предметний пошук.

З 2017 р. у Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського (НБУВ) здіснюється паралельне індексування документів за двома класифікаційними схемами – за Рубрикатором НБУВ і Універсальною десятковою класифікацією (УДК), що удосконалює традиційний бібліотечний процес наукового опрацювання документів і значно поліпшує якість автоматизованої інформаційно-пошукової системи бібліотеки. Разом з тим, застосування у бібліотечній технології двох незалежних класифікацій вимагає постійного удосконалення методичного апарату рубрик Рубрикатора НБУВ, зокрема, його скороченого варіанта, який є основою формування рубрик тематичного навігатора НБУВ.
Процес аналітико-синтетичного опрацювання документів істотно полегшує система відповідності між різними класифікаціями, яка фіксує логічні зв’язки між рубриками різних інформаційно-пошукових мов, тому 2016 р. у НБУВ розпочато формування системи відповідності між Рубрикатором НБУВ і УДК у тематичному навігаторі НБУВ.
Відповідність між класифікаційними рішеннями, зафіксована у записі рубрики, забезпечує уніфікацію процесу наукового опрацювання документів, допомагає визначати повний або частковий збіг змісту рубрик двох класифікацій і забезпечує взаємозв’язок між різними класифікаційними системами.
Зіставлення класифікаційних рядів і визначення семантичних зв’язків між поняттями оптимізує процес аналітико-синтетичного опрацювання документів, а також підвищує ефективність, повноту і точність тематичного пошуку інформації. Інтеграція двох незалежних класифікацій зумовлює застосування додаткових засобів навігації та пошуку в електронному каталозі НБУВ і допомагає формулювати та уточнювати інформаційні запити. Спільне використання у бібліотечній технології двох класифікацій створює потужний засіб віднадходження певних рубрик у різних ієрархічних структурах, що, безумовно, підвищує ефективність комплексного пошукового апарату бібліотеки.
До кожного заголовка рубрики скороченого варіанта Рубрикатора НБУВ та термінів алфавітно-предметного покажчика (АПП), які розкривають і уточнюють зміст певної рубрики, у записи рубрик тематичного навігатора внесено еквівалентні індекси та заголовки УДК, відповідні темам і предметам, охопленим рубриками.
Після розміщення тематичного навігатора на сайті НБУВ виявилося, що АПП має деякі недоліки стосовно його використання. Орієнтований на зміст рубрик Рубрикатора НБУВ, АПП містив багато термінів, до яких неможливо було підібрати еквівалентні рубрики УДК і які вимагали утворення досить складних комбінованих індексів УДК, що для представлення у тематичному навігаторі, як правило, не завжди є доцільним. Хоча у деяких випадках незайвим є зафіксувати прийняте класифікаційне рішення для подальшого використання з метою полегшення і прискорення наукового опрацювання документів, утворення складніших індексів з урахуванням певного виробництва, продукції, матеріалів тощо. Також індекси УДК варто зазначати з метою їх уніфікації, особливо у випадках досить схожих аспектів розгляду певної теми. Першою чергою, це стосується комбінованих (складних, складених) індексів, у кількості можливих комбінацій яких УДК практично не має обмежень.
Доцільним є додання до АПП термінів, які розкривають зміст певних рубрик Рубрикатора НБУВ і мають еквівалентні індекси УДК, але раніше не були задіяні у методичному апараті. Особливо це стосується термінів, відповідних найактуальнішим темам наукових досліджень. Також варто переорієнтувати терміни АПП на УДК для забезпечення якомога більшого взаємозв’язку між класифікаційними схемами та створення ефективнішого засобу інформаційної навігації між різними бібліотечними класифікаціями, а також для наочного представлення змісту рубрик у тематичному навігаторі.
Роботу з удосконалення АПП розпочато 2019 р. Протягом 2020 р. дійснено основну частину завдання – переорієнтування термінів АПП на УДК, виключено усі інверсовані форми термінів (деякі перероблено на прямі форми), спрощено складні формулювання термінів для полегшення сприйняття користувачами на сторінках рубрик тематичного навігатора, додано значну кількість термінів АПП, які розкривають зміст рубрик Рубрикатора НБУВ за допомогою еквівалентних простих або комбінованих індексів УДК.
Протягом 2021 року, у зв’язку з постійним збільшенням обсягу інформаційних ресурсів, накопичених НБУВ, для підвищення ефективності використання масивів документованих знань розпочато деталізацію розділів тематичного навігатора НБУВ з орієнтуванням на повну версію Рубрикатора НБУВ. Це важливий етап удосконалення навігатора з метою розкриття змісту рубрик за допомогою рубрик УДК і надання користувачу можливості широко застосовувати класифікаційну структуру бібліотеки та систему відповідності між класифікаціями під час пошуку різноманітних джерел інформації.
Завдяки оптимізації рубрик сторінки тематичного навігатора набули раціональної організаційної структури та доступного для сприйняття користувачем вигляду, з окремими блоками ключових слів, відповідних рубрик УДК до заголовків рубрик і термінів АПП.
Постійна актуалізація методичного апарату рубрик тематичного навігатора з одночасним поглибленням системи відповідності між двома класифікаціями, зокрема, удосконалення АПП як одного з важливих лінгвістичних пошукових засобів, зумовлює якість функціонування інформаційно-пошукової системи бібліотеки, створює оптимальні умови для паралельного наукового опрацювання документів, організації ефективного доступу до документних масивів, реалізації інтелектуального пошуку в електронному каталозі, а також забезпечує високий рівень бібліотечно-інформаційного обслуговування завдяки ретельному формуванню сторінок рубрик тематичного навігатора НБУВ, доступних і зручних для користувачів.

UDC 027.54(477-25)НБУВ:025.4:004.65]–048.35
Svitlana Halytska,
ORCID 0000-0001-7902-8580,
Researcher,
Department of integrated processing of documents,
Vernadsky National Library of Ukraine
Kyiv, Ukraine,
e-mail: galizkaya@nbuv.gov.ua

OPTIMIZATION OF THE METHODICAL APPARATUS RUBRIC
OF THE THEMATIC NAVIGATOR OF VNLU
The article considers the improvement of the methodological apparatus of the headings of the thematic navigator of VNLU. The importance of adapting the library classification to the UDC has been clarified.
Keywords: VNLU rubricator, electronic catalog, alphabetical index, thematic navigator, UDC indexes, subject search.