Досвід Бібліотеки та архівів Канади з організації джерельної бази українознавчих досліджень

ЗаявникОрєшина Наталія Володимирівна (Україна)
ФорумМіжнародна наукова конференція «Бібліотека. Наука. Комунікація. Від управління ресурсами – до управління знаннями» (2021)
ЗахідСекція 2. Технології управління знаннями в науковій бібліотеці.
Назва доповідіДосвід Бібліотеки та архівів Канади з організації джерельної бази українознавчих досліджень
Інформація про співдоповідачівУстинова Тетяна Петрівна
Презентаціяне завантажено
СтаттяЗавантажити статтю


Тези доповіді

УДК 027.54+930.25]:025.17:025.5(71)
Орєшина Наталія Володимирівна,
ORCID 0000-0002-0432-5166,
молодший науковий співробітник,
відділ комплексного опрацювання документів,
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського,
Київ, Україна
е-mail: oreshina@nbuv.gov.ua
Устинова Тетяна Петрівна,
ORCID 0000-0001-6551-8335
молодший науковий співробітник,
відділ комплексного опрацювання документів,
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського,
Київ, Україна
е-mail: ustynova@nbuv.gov.ua

ДОСВІД БІБЛІОТЕКИ ТА АРХІВІВ КАНАДИ З ОРГАНІЗАЦІЇ ДЖЕРЕЛЬНОЇ БАЗИ УКРАЇНОЗНАВЧИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Розглянуто колекції інформаційних ресурсів з української культури та історії Бібліотеки та архівів Канади, що утворюють джерельну базу для наукових українознавчих досліджень.
Ключові слова: українознавство, тематичні колекції, бази даних, тематичний пошук

Кожна бібліотека застосовує свої форми та методи групування матеріалів за певними ознаками, має власні особливості щодо обирання пріоритетної тематики для створення спеціальних колекцій та представлення інформаційних ресурсів для доступу користувачів. Для поглибленого наукового дослідження варто використовувати можливості інформаційно-пошукових систем різних бібліотек. Що стосується досліджень з українознавства, доступ до корисних і унікальних матеріалів надають бібліотеки наукових установ і навчальних закладів Канади, зокрема, Бібліотека та архіви Канади (Library and Archives Canada). Це федеральний державний департамент Канади, який збирає, упорядковує і зберігає історико-документальну спадщину країни, забезпечує доступ до величезних інформаційних масивів.
Аналіз останніх досліджень і публікацій свідчить про важливість проблеми організації та удосконалення тематичного доступу до інформаційних джерел, зокрема, до інформаційних ресурсів національної тематики. Варто зазначити, що в Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського відділом інформаційно-комунікаційних технологій розроблено інтегрований національний електронний інформаційний ресурс – електронну бібліотеку «Україніка».
Бібліотека та архіви Канади поєднали 2004 р. фонди колишньої Національної бібліотеки Канади та Національного архіву Канади. Електронні колекції становлять принципово нову форму існування бібліотеки, є інформаційно-пошуковою системою, яка підтримує колекції електронних об’єктів, а також засоби для організації, зберігання та доступу до ресурсів, що містяться у цих колекціях.
В установах Канади накопичено великий обсяг архівних та опублікованих документальних матеріалів, які стосуються канадських українців, зокрема наукових праць, написаних істориками, політологами, соціологами як українського, так і неукраїнського походження. Тому не випадково одним з пріоритетних напрямків діяльності Бібліотеки та архівів Канади є надання користувачам матеріалів для дослідження історії, суспільного життя, культури, духовності багатьох поколінь етнічних українців – невід’ємної частини загальноканадського багатонаціонального населення. Зокрема, важливим аспектом діяльності Бібліотеки та архівів Канади зі створення електронних бібліотечних колекцій для інформаційного забезпечення дослідницьких процесів, є оцифрування історико-культурних і наукових бібліотечних інформаційних ресурсів з метою реалізації доступу до них.
На сайті установи розглянемо бази даних (Databases), які містять архівні колекції (державні та приватні матеріали), аудіо- та відеоресурси, урядові документи, що стосуються корінних народів, бібліотечні колекції та ресурси, звіти про імміграцію та громадянство, документи українських громадських, релігійних та інших товариств і організацій. До категорії «Бібліотечні колекції та ресурси» належать каталог Бібліотеки та архівів Канади Aurora, каталог для інших бібліотек Канади Voilà, колекція канадських каталогів (до 1901 р.) та інші бази даних.
Розширений пошук у каталозі Aurora дозволяє використовувати як пошукові елементи ключові слова, автора, назву, мову, місце публікації та інші ознаки документа. Отримані переліки бібліографічних описів документів можна обмежити за допомогою системи фільтрів: за типом видання, автором, роками видання (для кожної категорії зазначено кількість наявних документів). Так, за ключовими словами «Ukraine», «history» знаходимо перелік бібліографічних записів, який обмежуємо за видом видання (друкована книга), мовою (англійська), роками видання (останні п’ять років). Отримуємо 57 результатів, серед яких, наприклад, книга «Політика влади в Київській Русі: Володимир Мономах та його династія, 1054–1246» Мартіна Дімніка – дослідження історії політики Київської Русі та її князівських династій.
У категорії «Імміграційні записи» («Immigration Records») Бібліотека та архіви Канади пропонують декілька баз даних, які стосуються імміграції до країни: «Щоденники та путівники іммігрантів», «Канадський досвід іммігрантів», «Іммігранти на карантинній станції Гроссель, 1832–1937 рр.» та інші. Надзвичайно цікавою є база даних «Українські іммігранти, 1891–1930 рр.» («Ukrainian Immigrants, 1891–1930»), яка належить до серії «Звіти про імміграцію та громадянство» і забезпечує доступ до посилань на українських іммігрантів, які прибули до Канади у 1891–1930 рр., на основі таких джерел: списки пасажирів, що зберігаються в бібліотеках та архівах Канади (канадські порти: Галіфакс, Монреаль, Квебек, Сент-Джон; американські порти: Нью-Йорк і Портленд); примітки про ранніх українських переселенців та піонерські сім’ї у Канаді, зібрані істориком, журналістом і державним службовцем доктором Володимиром Джуліаном Кайє-Кисилівським (Kaye-Kysilewskij Vladimir Julian, 1896–1976 рр.), за період 1895–1900 рр.; Словник українсько-канадської біографії: Поселенці-піонери Манітоби, 1891–1900 рр.; Словник українсько-канадської біографії селян-піонерів Альберти, 1891–1900 рр.
Імена українських іммігрантів з усією відомою інформацією про них (з відповідними індексами, наданими кожній людині) внесені до бази Волтером Заячковським (Walter Zayachkowski, 1930–2012 рр.). Пошук у базі даних можна здійснити за такими критеріями: ключове слово (Keyword); прізвище (Surname); назва(-и) (Given Name(s)); корабель (Ship); рік імміграції (Year of Immigration). У полі «ключове слово» можна зазначати професію, національність тощо. Результат запиту – перелік іммігрантів із зазначенням прізвища, імені і року імміграції, а також номери, за якими можна отримати відомості про певну людину. Натисканням на підкреслений номер переходимо до сторінки з додатковою інформацією.
Ретельно упорядковані документальні колекції установи, які містять, зокрема, велику кількість унікальних, дбайливо зібраних і структурованих архівних матеріалів – пам’яток життя українського народу, у тому числі поза межами власної країни, є комплексною джерельною базою українознавства і ефективним засобом отримання знань з української культури та історії. Бібліотека та архіви Канади відіграють важливу у роль у збереженні історичної пам’яті українського народу, популяризації його історико-культурної спадщини, висвітленні політичного, економічного, суспільного життя сучасної України та української спільноти у західному світі, а співпраця з іншими бібліотеками та установами уможливлює доступ до матеріалів не тільки власних фондів, а й інших інформаційних систем.
Аналіз досвіду Бібліотеки та архівів Канади з організації інформаційних ресурсів, безумовно, є корисним для вітчизняних наукових бібліотек, які мають забезпечувати інформаційну підтримку науково-дослідної діяльності з питань українознавства, що вимагає пошуку раціональної моделі структурування документних ресурсів українознавчої тематики, створення сучасних засобів доступу до баз даних різної тематичної спрямованості, формування комплексної джерельної бази українознавства і спеціальних колекцій, а також представлення історико-документної спадщини країни на вебсайтах бібліотек.

UDC 027.54+930.25]:025.17:025.5(71)
Nataliia Orieshyna,
ORCID 0000-0002-0432-5166
Junior Researcher,
Department of complex processing of documents,
Vernadsky Nаtional Library of Ukraine,
Kyiv, Ukraine
е-mail: oreshina@nbuv.gov.ua
Tetiana Ustinova,
ORCID 0000-0001-6551-8335
Junior Researcher,
Department of complex processing of documents,
Vernadsky Nаtional Library of Ukraine
Kyiv, Ukraine
е-mail: ustynova@nbuv.gov.ua

THE EXPERIENCE OF THE CANADIAN LIBRARY AND ARCHIVES
IN ORGANIZING THE SOURCE BASE OF UKRAINIAN STUDIES

Collections of information resources on Ukrainian culture and history of the Library and Archives of Canada, which form the source base for scientific Ukrainian studies, are considered.
Keywords: Ukrainian studies, thematic collections, databases, thematic search.