ІСТОРІЯ ВИКЛАДАННЯ БОГОСЛОВ’Я У КИЇВСЬКОМУ КОМЕРЦІЙНОМУ ІНСТИТУТІ ЗА АРХІВНИМИ ДОКУМЕНТАМИ (1913-1917).

ЗаявникАфанасьєва Зоя Борисівна (Україна)
ФорумМіжнародна наукова конференція «Бібліотека. Наука. Комунікація. Від управління ресурсами – до управління знаннями» (2021)
ЗахідСекція 5. Рукописна та архівна спадщина: від рукопису до бази знань.
Назва доповідіІСТОРІЯ ВИКЛАДАННЯ БОГОСЛОВ’Я У КИЇВСЬКОМУ КОМЕРЦІЙНОМУ ІНСТИТУТІ ЗА АРХІВНИМИ ДОКУМЕНТАМИ (1913-1917).
Інформація про співдоповідачів
Презентаціяне завантажено
Статтяне завантажено


Тези доповіді

УДК 093.2:37.016:2-1(477-25)"1913/1917"
Афанасьєва Зоя Борисівна
ORCID 0000-0002-2143-775X
молодший науковий співробітник
відділ бібліотечних зібрань та історичних колекцій
Інститут книгознавства
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
Київ, Україна
e-mail: afanasieva@nbuv.gov.ua

ІСТОРІЯ ВИКЛАДАННЯ БОГОСЛОВ’Я У КИЇВСЬКОМУ КОМЕРЦІЙНОМУ ІНСТИТУТІ ЗА АРХІВНИМИ ДОКУМЕНТАМИ (1913-1917).

Актуальність даної теми полягає у змістовному розгляді історії викладання предмету Богослов’я у Київському комерційному інституті доцентом Київської духовної академії (КДА) Миколою Миколайовичем Фетисовим.
Ключові слова: Київський комерційний інститут (ККІ), Богослов’я, викладач, отець Микола Фетисов, М. В. Довнар-Запольський, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (НБУВ).

На основі архівних документів вперше дослідити творчій шлях викладача Богослов’я у ККІ – отця Миколи Фетисова з метою ознайомити широкий загал фахівців з новими, невідомими до сього часу історико-біографічними матеріалами.
Київський комерційний інститут (ККІ) – перший в історії України вищий приватний навчальний заклад торговельно-економічного профілю сумісного навчання, був заснований у 1906 р. професором Київського університету Св. Володимира – Митрофаном Вікторовичем Довнар-Запольським. Згідно з першим Статутом ККІ (1908) в Інституті не було заплановано викладання Богослов’я, і тільки у другому Статуті (1912) включено до навчальної програми предмет Богослов’я, який викладався на обох відділеннях (факультетах) і кожний семестр закінчувався іспитами. У зв’язку з введенням нової дисципліни – Богослов’я до навчального плану викладання в ККІ, доцент КДА М. М. Фетисов звертається до директора інституту М. В. Довнар-Запольського надати йому можливість посісти вакантну посаду викладача Богослов’я (12.10.1912). Комісія ККІ з конкурсу на заміщення вакантної посади викладача Богослов’я розглянула звернення М. М. Фетисова та запропонувала йому надіслати до Інституту перелік та стислий зміст своїх наукових праць (12.01.1913). Коміся ККІ на підставі ознайомлення з науковими працями М. М. Фетисова, рекомендувала прийняти Миколу Миколайовича на посаду викладача Богослов’я. Комісія ККІ у складі директора інституту М. В. Довнар-Запольского, професорів П. Ф. Єрченка та К. Г. Воблого, спираючись на рекомендації експертів-богословів, розглянула документи М. М. Фетисова і запропонувала йому зайняти посаду позаштатного викладача Богослов’я з окладом 200 руб. за дві години лекцій на семестр (30.01.1913). Навчальний Комітет ККІ на засіданні 28.05.1914 р. на підставі ст. 16 Статуту ККІ затвердив в. о. доцента КДА М. М. Фетисова штатним викладачем предмету Богослов’я в Інституті з окладом 1200 руб. на рік та додатково 84 руб. різного призначення. Так розпочалось викладання Богослов’я у ККІ отцем Миколою Фетисовим.
Проаналізувавши «Протоколы курсовых испытаний по предмету «Богословие» (сентябрь 1914 – январь-май 1915)» можна відзначити, що кількість студентів, які склали іспит, була порівняно незначною відносно загального числа студентів, що навчалися на цей час в Інституті: майже з 5 тис. слухачів обох статей, успішно пройшли випробування всього 345 осіб. З вище зазначеного можна припустити, що у ККІ навчалися студенти не тільки з базовою духовною освітою, але й представники різних конфесій і віросповідань, які у свою чергу створювали Братства за національною ознакою, наприклад: Бессарабське, Варшавське, Волинське, Кримське та інші, а також студенти-піддані іноземних держав.
Більшість представників професорсько-викладацького складу навчального закладу неодноразово поповнювали фонди бібліотек Інституту зі своїх власних книгозбірень. В одному з архівних документів «Список лиц и учреждений, пожертвовавших книги в библиотеки Института в 1914/1915 учебном году» ми також зустрічаємо прізвище викладача Богослов’я отця Миколи Фетисова, на жаль, назву книги в цьому документі не вказано. Але в іншому архівному документі «Книжный инвентарь Фундаментальной библиотеки № 6 (10997-16141)», на звороті 289 с. за № 15852, запис від 22. ІХ. [1914], ми знаходимо назву авторської книги, яку пожертвував о. Микола Фетисов до бібліотеки ККІ – «Опыт уяснения основных вопросов науки сектоведения (Киев, 1914)». За сумлінну та відмінну службу в КДА о. Микола Фетисов був нагороджений (06.05.1914) відзнакою для священиків у Православній церкві – камилавкою, головним убором фіолетового або чорного кольору у вигляді розширеного вгору циліндру, а також, на підставі успішного захисту друкованої дисертації «Диодор Тарсский» (Київ, 1915) він отримав ступінь магістра Богослов’я та посаду доцента КДА.
У зв’язку з введенням проекту нового Статуту вищих навчальних закладів, за яким посада викладача Богослов’я скасовувалась, о. Микола Фетисов був виведений зі штату викладачів ККІ (11.10.1917). Не зважаючи на це, Микола Миколайович не квапився залишати стіни Комерційного інституту і отримав дозвіл читати курс «Экономическая доктрина раннего средневековья» у розмірі 2-х годин на економічному факультеті ККІ (16.04.1919). Ім’я Миколи Миколайовича ще у 1921 р. зустрічається серед викладачів Київського інституту народного господарства (КІНГу), правонаступника ККІ.
Висновки: на основі архівно-історичних матеріалів у статті стисло висвітлено історію викладання Богослов’я у ККІ та роль о. М. Фетисова, визначено перспективу подальших наукових розвідок особистості доцента КДА М. М. Фетисова у науковій та світській діяльності.


UDC 093.2:37.016:2-1(477-25)"1913/1917"
Zoya Afanasyeva,
ORCID: 0000-0002-2143-775Х
Junior Researcher,
Department of Historical Book Collections,
Institute of Book Studies,
V. I. Vernadskyi National Library of Ukraine,
Kyiv, Ukraine
e-mail: afanasieva@nbuv.gov.ua

HISTORY OF THEOLOGY TEACHING AT THE KYIV COMMERCIAL
INSTITUTE ACCORDING TO ARCHIVES DOCUMENTS (1913-1917)

The urgency of this topic lies in a meaningful consideration of the history of Theology teaching at the Kyiv Commercial Institute by Associate Professor of the Kyiv Theological Academy (KTA) Mykola Mykolayovych Fetisov.
Keywords: Kiev сommercial Institute (KСI), Theology, teacher, Orthodox Father Mуkola Fetisov, M.V. Dovnar-Zapolsky, V.I. Vernadsky National Library of Ukraine (NBUV).