ДОКУМЕНТИ ПРО УЧАСТЬ АКАДЕМІКА І. М. ФЕДОРЧЕНКА У ЛІТНІЙ ШКОЛІ З МЕТАЛОЗНАВСТВА В ЮГОСЛАВІЇ

ЗаявникКоломієць Марина Сергіївна (Україна)
ФорумМіжнародна наукова конференція «Бібліотека. Наука. Комунікація. Від управління ресурсами – до управління знаннями» (2021)
ЗахідСекція 5. Рукописна та архівна спадщина: від рукопису до бази знань.
Назва доповідіДОКУМЕНТИ ПРО УЧАСТЬ АКАДЕМІКА І. М. ФЕДОРЧЕНКА У ЛІТНІЙ ШКОЛІ З МЕТАЛОЗНАВСТВА В ЮГОСЛАВІЇ
Інформація про співдоповідачів
Презентаціяне завантажено
Статтяне завантажено


Тези доповіді

УДК 930.253 (477) Федорченкo
Коломієць Марина Сергіївна,
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9125-1379,
молодша наукова співробітниця,
відділ археографії,
Інститут архівознавства,
Національна бібліотека України
імені В. І. Вернадського,
м. Кив, Україна,
e-mail: marinka_sweet@ukr.net

ДОКУМЕНТИ ПРО УЧАСТЬ АКАДЕМІКА І. М. ФЕДОРЧЕНКА
У ЛІТНІЙ ШКОЛІ З МЕТАЛОЗНАВСТВА В ЮГОСЛАВІЇ

Проаналізовано документи про участь академіка НАН України І. М. Федорченка у Літній школі «Теорія і практика металокераміки і кераміки» у 1967 р., що зберігаються в особовому фонді вченого в Інституті архівознавства Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського.
Ключові слова: І. М. Федорченко, особовий архівний фонд, порошкова металургія, металознавство, Інститут архівознавства.

В ІА НБУВ зберігається особовий архівний фонд відомого вченого-металознавця, академіка НАН України І. М. Федорченка, що містить документи вченого за 1951–1975 рр. Крім іншого, у фонді представлено документи, що дають змогу висвітлити його діяльність з підготовки і проведення міжнародної Літньої школи з питань металознавства у Югославії, яка відбулася упродовж 24 серпня – 3 вересня 1967 р. у м. Герцег-Нові.
Серед документів особового архівного фонду І. М. Федорченка відклалися документи, що розкривають участь вченого у підготовці і проведенні міжнародної Літньої школи: листування, програма заходів, доповіді, нотатки, звіт і світлини.
У розвідці ставимо за мету проаналізувати документи про участь І. М. Федорченка у науковому форумі.
Літня школа під назвою «Теорія і практика металокераміки та кераміки» була організована у рамках наукового співробітництва Інституту ядерних наук ім. Б. Кідрича (Югославія) спільно з Інститутом проблем матеріалознавства АН УРСР (далі – ІПН АН УРСР).
І. М. Федорченко взяв активну участь у проведенні Літньої школи у Югославії, маючи на меті вивчити досвід теоретичних основ порошкової металургії та новітніх технологій процесів пресування і спечення. Вчений увійшов до оргкомітету наукового форуму і виступив співредактором редакційної колегії збірника наукових публікацій його учасників. У фонді відклалося листування І. М. Федорченка із науковим секретарем Літньої школи М. Рістичем і виконавчим секретарем М. Єлачичем з питань організації роботи Літньої школи з металознавства «Теорія і практика металокераміки та кераміки».
Місцем проведення Літньої школи став Ядерний центр у м. Герцег-Нові. Під час проведення наукового форуму було розглянуто наступні питання:1. Виготовлення і пресування порошків; 2. Теорія і практика спечення; 3. Проблеми сучасних порошкових матеріалів.
У звіті зафіксовано, що 24 серпня 1967 р. І. М. Федорченко відкрив перше пленарне засідання Літньої школи, представивши доповідь «Роль металокераміки у техніці та перспективи її розвитку». За декілька днів, 28 серпня науковець проголосив дві доповіді: «Пористі металокерамічні матеріали» і «Антифрикційні та фрикційні металокерамічні матеріали».
І. М. Федорченко залишив власні нотатки про роботу засідань Літньої школи. Вчений виявив зацікавленість окремими доповідями колег зі спечення порошкових тіл і технології виготовлення керамічного ядерного палива. Науковець відмітив доповіді «Роль мікроструктурних досліджень у розвитку сучасних металокерамічних матеріалів» А. Михайловича і «Вплив атмосфери на спечення керамічних оксидів і керамічне паливо» Д. Колара.
Зі звіту вченого відомо, що учасники форуму ознайомилися з виробничими потужностями ряду заводів. Так, у І. М. Федорченка викликало захоплення висококласне технологічне обладнання підприємства «Перший партизан» у м. Тітово-Ужице, а саме: дезінтегратори, печі з крокуючим подом, пристрої для розсіву порошків. Науковець під час екскурсії на заводі отримав цінну інформацію щодо технологій виробництва залізних порошків і порошків кольорових металів методом розпилення. Югославські колеги висунули пропозиції щодо укладання контракту з ІПМ АН УРСР стосовно продажу обладнання для виготовлення плавленого оксиду магнію та розробки технологічного процесу отримання монокристалів з оксиду магнію.
У документах вміщено інформацію, що на заводі «Магнохром» у м. Кралєво І. М. Федорченка зацікавив процес виробництва високоякісних магнезійних вогнетривів, оскільки виробництво подібних матеріалів перебувало в Україні на низькому рівні. При цьому він зав’язав ділові контакти із директором підприємства і висловив зацікавленість щодо укладення контракту із заводом з метою закупівлі магнезитової сировини.
Вивчаючи екскурсійні начерки вченого, дізнаємося, що 30 серпня 1967 р. учасники Літньої школи відвідали мавзолей П. Негоша у м. Цетінє, Морський музей у м. Катарі, оглянули краєвиди поблизу затоки Бока-Которська і парк Милочер на о. Св. Стефан.
В Україні І. М. Федорченко плідно втілював у наукову практику зарубіжний досвід. Внаслідок проведення наукового форуму відбулася активізація наукового співробітництва вчених обох країн. Зокрема, 15–23 грудня 1970 р. було проведено наукову школу під назвою «Сучасні проблем теорії та практики порошкової металургії» в ІПМ АН УРСР.
Таким чином, документи, що відклалися в особовому фонді академіка І. М. Федорченка, який зберігається в ІА НБУВ, дають змогу розкрити малодосліджені сторінки наукової діяльності вченого-металознавця. Зокрема, відобразити участь у Літній школі «Теорія і практика металокераміки та кераміки», робота якої мала важливе значення для подальшого розгортання тісної співпраці між українськими та югославськими вченими.
UDC 930.253 (477) Fedorchenko
Kolomiec Marina Sergiyovna,
ORCID 0000-0002-9125-1379,
Junior Researcher,
Department of Archaeography
The Institute of Archival Studies,
V. I. Vernadskyi National Library of Ukraine,
Kyiv, Ukraine,
e-mail: marinka_sweet@ukr.net
DOCUMENTS ON THE PARTICIPATION OF ACADEMICIAN
I. M. FEDORCHENKO IN THE SUMMER SCHOOL
OF METALLIC SCIENCE IN YUGOSLAVIA
The documents on the participation of Academician of the NAS of Ukraine I. M. Fedorchenko in the Summer School "Theory and Practice of Metal Ceramics and Ceramics" in 1967, which are stored in the personal fund of the scientist in the Institute of Archival Studies of V. І. Vernadskyi National Library of Ukraine are analyzed.
Key words: I. M. Fedorchenko, personal archival fund, powder metallurgy, metallurgy, Institute of archival science.