ОСВІТНЬО-ДОЗВІЛЛЄВІ ПРАКТИКИ В ДІЯЛЬНОСТІ СУЧАСНОЇ БІБЛІОТЕКИ

ЗаявникКаменєва Тетяна Миколаївна (Україна)
ФорумМіжнародна наукова конференція «Бібліотека. Наука. Комунікація. Розвиток бібліотечно-інформаційного потенціалу в умовах цифровізації» (2020)
ЗахідСекція 4. Бібліотеки в системі стратегічних комунікацій: міжнародний аспект
Назва доповідіОСВІТНЬО-ДОЗВІЛЛЄВІ ПРАКТИКИ В ДІЯЛЬНОСТІ СУЧАСНОЇ БІБЛІОТЕКИ
Інформація про співдоповідачів
Презентаціяне завантажено
Статтяне завантажено


Тези доповіді

УДК 027.022:021.1.]-048.78
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2324-6869
Каменєва Тетяна Миколаївна,
молодший науковий співробітник,
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського,
Київ, Україна
е-mail: mizkevich83@gmail.com

ОСВІТНЬО-ДОЗВІЛЛЄВІ ПРАКТИКИ В ДІЯЛЬНОСТІ
СУЧАСНОЇ БІБЛІОТЕКИ

Висвітлюються роль та можливості впровадження в бібліотечну діяльність освітньо-дозвіллєвих практик, що відкривають нові можливості для розвитку бібліотеки як центру знань.
Ключові слова: бібліотека, інтелектуальні ігри, дозвілля, stem-іграшки.

Соціокультурний розвиток цифрової доби відзначається суттєвим зростанням обсягів дозвіллєвої індустрії, що вже складає реальний сегмент економіки, займаючи вагоме місце в сучасній системі виробництва та споживання послуг. Водночас варто зосередити увагу не стільки на масштабах дозвілля як складової вільного часу сучасників, скільки на змісті, а також його значенні як моделі нового стилю життя. У цьому контексті доречно згадати концепцію «серйозного дозвілля», введену до наукового обігу Р. Стеббінсоном, у якій дозвіллю відводиться важлива роль у процесі адаптації сучасної людини до мінливих умов інформаційної епохи [1].
Дійсно, дозвілля в житті сучасників може бути не лише рекреаційним – це ще й величезний простір для підвищення інтелектуального рівня, а також розвитку особистості загалом. Зрештою, уявлення про розважальність як про «спосіб залучення до більш суттєвих цінностей» [2, с.13] дозволяє розширити горизонти дозвіллєвих уподобань і до можливостей у сфері набуття людиною нових знань.
Саме тому сьогодні бібліотекарями (насамперед публічних бібліотек) активно засвоюються нові напрями організації освітньо-дозвіллєвих програм, що передбачають, зокрема, застосування сучасних ігрових форм, які допомагають набути додаткових знань, вдосконаливши при цьому практичні та пізнавальні навички.
Високий ступінь інтерактивності інтелектуальних ігор активізує та виховує емоційний інтелект і відчуття емпатії – особливо цінних для нинішньої молоді, цілковито зануреної у віртуальний простір. Уміла організація командних форм гри сприяє розвитку комунікативних здібностей та соціальної толерантності, формує вміння прислухатися до висловлювань інших. Нині ігротеки окремих українських бібліотек (особливо бібліотек для молоді та дітей) активно поповнюються настільними, комп’ютерними та іншими онлайн і оффлайн інтерактивними іграми та квестами логічної, стратегічної, економічної та детективної тематики тощо.
Водночас за кордоном особливої популярності набувають інноваційні STEM-іграшки – програмовані або науково-пізнавальні набори для дорослих та дітей, що дають змогу вивчати, наприклад, астрономічні явища, фізику та робототехніку. Так, за допомогою електронного конструктора та механічних 3D-пазлів можна зібрати супутник, світлодіодний ліхтарик або, навіть, побудувати станцію фільтрації води, ознайомлюючись у процесі гри із принципами їхньої роботи.
Об’єднуюючи в собі риси як дозвіллєвої, так і навчальної діяльності, ігрові форми роботи в бібліотеці дозволяють розширити горизонти очікувань користувачів у сфері проведення вільного часу. При цьому застосування розважальних механізмів – не самоціль, а лише інструмент сучасної бібліотеки для розвитку, поширення ідей та навчання в сучасних умовах.

Список використаної літератури
1. Стеббинс Р. А. Свободное время: к оптимальному стилю досуга (взгляд из Канады). СОЦИС. 2000. № 7. С. 64–72.
2. Теплиц К. Т. Всё для всех: Массовая культура и современный человек / Пер. с польского К. В. Душенко. Человек: образ и сущность: Ежегодник РАН ИНИОН. Центр гуманитарных научно-информационных исследований. Москва, 2000.

References
1. Stebbins, R. A. (2000). Svobodnoye vremya: k optimalnomu stilyu dosuga (vzglyad iz Kanady) [Free time: to the optimal style of leisure (the view from Canada)]. SOCIS – Sociological research, no. 7. pp. 64–72 [in Russian].
2. Teplits, K. T. (2000). Vse dlya vsekh. Massovaya kultura i sovremennyy chelovek [Everything for everyone. Popular culture and a modern man]. Chelovek: obraz i sushhnost – Man: image and entity. Moscow [in Russian].

Tetyana Kamenieva,
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2324-6869
Junior Researcher,
V. I. Vernadskyi National Library of Ukraine
Kyiv, Ukraine
е-mail: mizkevich83@gmail.com

EDUCATIONAL AND LEISURE PRACTICES IN THE ACTIVITIES
OF A MODERN LIBRARY
The paper deals with the role and possibilities of introduction of educational and leisure practices in library activity, which open new opportunities for the development of the library as a center of knowledge.
Keywords: library, intellectual games, leisure, stem-toys.