МОДЕЛІ МЕРЕЖ ПЕРЕДАЧІ МУЛЬТИМЕДІЙНОЇ І КОМУНІКАЦІЙНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

ЗаявникГах Ігорь Петрович (Україна)
ФорумМіжнародна наукова конференція «Бібліотека. Наука. Комунікація. Розвиток бібліотечно-інформаційного потенціалу в умовах цифровізації» (2020)
ЗахідСекція 4. Бібліотеки в системі стратегічних комунікацій: міжнародний аспект
Назва доповідіМОДЕЛІ МЕРЕЖ ПЕРЕДАЧІ МУЛЬТИМЕДІЙНОЇ І КОМУНІКАЦІЙНОЇ ІНФОРМАЦІЇ
Інформація про співдоповідачів
Презентаціяне завантажено
Статтяне завантажено


Тези доповіді

УДК 004.7-028.63:004.057.4:026:34
Гах Ігор Петрович,
ORCID: 0000-0002-7283-1239,
молодший науковий співробітник,
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського,
Київ, Україна
e-mail: ipgakh@gmail.com

МОДЕЛІ МЕРЕЖ ПЕРЕДАЧІ МУЛЬТИМЕДІЙНОЇ І КОМУНІКАЦІЙНОЇ ІНФОРМАЦІЇ
У роботі висвітлено принципи та технологію функціонування цифрових мереж. Розглянуто методики проєктування та єдиного системного підходу до оцінки телекомунікаційних сервісів.
Ключові слова: інформаційно-бібліотечне середовище, моделі, цифрові мережі, стандарти передачі даних, мережеві протоколи.

Сьогодні в зв’язку з активним розвитком інформаційно-комунікаційних технологій значними темпами відбувається розвиток високошвидкісних цифрових каналів зв’язку. Відбувається створення єдиної мережі інтегрального обслуговування для передачі різної інформації на основі транспортних цифрових мереж. Водночас, зважаючи на перспективи представлених ініціатив, нині не створено оптимальних засобів проєктування та аналізу бібліотечних мереж інтегрального обслуговування. Тому актуальним завданням стає необхідність створення відповідних методик проєктування та аналізу бібліотечної складової цифрових мереж інтегрального обслуговування й формування єдиного системного підходу до оцінки процесів передачі різних класів інформації та видів телекомунікаційних сервісів.
До завдань з аналізу та розробки моделей мереж для передачі мультимедійної інформації з інтеграцією послуг (ЦМІО) належать: дослідження коефіцієнтів готовності з’єднань первинної мережі зв’язку; аналіз і обґрунтування варіантів концепції ЦМІО; дослідження пропускної здатності ЦМІО; аналіз затримки одиниці інформації в ЦМІО.
Здебільшого ЦМІО будуються з використанням існуючої інфраструктури мереж передачі даних і мереж зв’язку. При цьому щодо ЦМІО такі мережі розглядаються як первинні, по відношенню до яких ЦМІО є вторинними. Одним з найважливіших показників якості функціонування первинної мережі є коефіцієнт готовності встановлення комутованих з’єднань (це також актуально й для мереж з комутацією пакетів при організації віртуальних з’єднань). Нині на основі ЦМІО бурхливо розвиваються такі види обслуговування, як надання комутованих віртуальних з’єднань, надання з’єднань за викликом.
Для оцінки концепції ЦМІО на ранніх етапах проєктування розроблено спеціальний метод, заснований на використанні сукупності приватних моделей окремих аспектів ЦМІО. На початкових стадіях проєктування існує ряд питань, пов’язаних із вхідними даними й великою розмірністю завдань: неповнота інформації про вхідні інформаційні потоки, що породжуються абонентами мережі; неповнота інформації про інформаційні потоки у використовуваних фрагментах первинних мереж; неповнота інформації про обладнання та технології, що використовуються операторами фрагментів первинних мереж; велика кількість можливих варіантів побудови ЦМІО, технічних і організаційних рішень.
З огляду на це, можна стверджувати, що на ранніх стадіях проєктування ЦМІО досить використовувати наближені методи оцінки характеристик, які дозволяють відповісти на питання про загальні можливості досліджуваної мережі. Необхідні моделі і методи, що дають змогу охопити якомога більше аспектів проєктованої ЦМІО, проаналізувати більшу кількість варіантів побудови ЦМІО. Тому як один із базових підходів пропонується використовувати аналітичне моделювання, яке дозволить застосувати наявні методики опису прогнозованого трафіку, швидко аналізувати велику кількість варіантів мережі. Подання ЦМІО у вигляді багаторівневої ієрархічної моделі засноване на використанні усереднених топологічних і ймовірносно-часових характеристик підмереж. Цей підхід дозволяє аналізувати процеси функціонування як для всієї мережі, так і детальніше щодо окремої підмережі, що містить певну кількість вузлів, ліній зв’язку, набір обладнання. Декомпозиція ЦМІО здійснюється за адміністративно-організаційним принципом. На першому рівні такої мережі знаходяться магістральні вузли, на другому – мережі вузлів доступу, на третьому – кінцеве обладнання передачі даних абонентів. Запропонована декомпозиція ЦМІО надає можливість аналізувати характеристики підмереж кожного з рівнів окремо один від одного, що спрощує завдання розробки моделей вузлів і підмереж рівнів. Таким чином, уявлення складної ЦМІО зводиться до визначення набору моделей, що відображають ті чи інші чинники й аспекти реальної мережі.
Модель процесу передавання інформації, яка відповідає різним видам обслуговування, призначена для аналізу якісної відповідності великої кількості варіантів ЦМІО вимогам телекомунікаційного обслуговування. Для оцінки процесів передавання інформації, яка відповідає різним видам обслуговування, пропонується визначення усереднених характеристик за кількома видами обслуговування.
Зауважимо, що інформація для оперативних видів обслуговування, що доставлена пізніше заданого часу, як правило, ігнорується. Використання несвоєчасно доставленої інформації може внести додаткові спотворення. З цього отримуємо усереднену інтегральну характеристику ймовірності доставки інформації для декількох класів обслуговування.
Щодо моделі інформаційної взаємодії рівнів адміністративно-організаційної ієрархії ЦМІО, то в реальній мережі між фрагментами мережі існують потоки інформації, запити, вимоги, що виникають у різних частинах мережі й протікають по ній. Пропонується описати взаємозв’язок рівнів ієрархічної мережі за допомогою моделей трафіків (обсяг інформації в одиницю часу) підмереж і законів циркуляції трафіку по всій мережі. У процесі функціонування мережі частина виниклого трафіку буде обслуговуватися в цій же підмережі, а частина направлятиметься підмережам інших рівнів та інших фрагментів мережі.
Отже, можна дійти висновоку, що перспективою розвитку бібліотечного середовища може бути використання цифрових мереж інтегрального обслуговування, що надають можливість підвищити економічні показники за рахунок зменшення пропускної знатності каналу й кількості ліній передачі інформації. Було окреслено метод оцінки та визначення експериментальним шляхом коефіцієнтів готовності ділянок первинної мережі зв’язку до встановлення з’єднань. Розглянуто метод оцінки концепції ЦМІО на основі комплексної ієрархічної моделі, що враховує топологічний, інформаційний та технічний аспекти. Варто зазначити, що при передачі мультимедійної і комунікаційної інформації шляхом інтеграції її різних видів найбільш проявляються переваги цифрових мереж. Бібліотечна складова цифрових мереж інтегрального обслуговування надає значні перспективи для подальшого розвитку та характеризується стійким збільшенням і розширенням кількості та спектра послуг, змінами собівартості та якості обслуговування.

UDC 004.7-028.63:004.057.4:026:34
Ihor Gah,
ORCID: 0000-0002-7283-1239,
Junior Researcher,
V. I. Vernadskyi National Library of Ukraine
Kyiv, Ukraine
e-mail: ipgakh@gmail.com

MODELS OF NETWORKS OF TRANSMISSION OF MULTIMEDIA AND COMMUNICATION INFORMATION
The principles and technology of digital networks functioning are covered. Methods of designing and a single system approach to the evaluation of telecommunications services are considered.
Keywords: information and library environment, models, digital networks, data transmission standards, network protocols.