«Джерела української біографістики», випуск 5: трансформація контенту бібліографічного покажчика

ЗаявникЯценко Олег Миколайович (Україна)
ФорумМіжнародна наукова конференція «Бібліотека. Наука. Комунікація. Розвиток бібліотечно-інформаційного потенціалу в умовах цифровізації» (2020)
ЗахідXVI біографічні читання: «Історична біографіка в сучасному українському суспільстві: проблематика, інформаційний простір, бібліотеки, читачі»
Назва доповіді«Джерела української біографістики», випуск 5: трансформація контенту бібліографічного покажчика
Інформація про співдоповідачів
Презентаціяне завантажено
СтаттяЗавантажити статтю


Тези доповіді

УДК [012:929](477)
Яценко Олег Миколайович,
ORCID 0000-0003-4277-1869
кандидат історичних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу,
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського,
Київ, Україна
e-mail: olehjats@bigmir.net

«ДЖЕРЕЛА УКРАЇНСЬКОЇ БІОГРАФІСТИКИ», ВИПУСК 5: ТРАНСФОРМАЦІЯ КОНТЕНТУ БІБЛІОГРАФІЧНОГО ПОКАЖЧИКА

Представлено зміни структури та змісту бібліографічних покажчиків серії «Джерела української біографістики», що відбулися за останні 16 років, з моменту виходу першого випуску.

Ключові слова: бібілографічний покажчик, Джерела української біографістики.

Серія бібліографічних покажчиків «Джерела української біографістики» призначений представити користувачам діапазон біографічної літератури про осіб, причетних до історії та культури України, що вийшла на її території починаючи із середини XIX ст. до наших днів. Основна мета дослідження – простежити зміни структури та змісту, що відбулися за останні 16 років. Побачили світ чотири випуски: 1) Книжкові джерела української біографістики у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського / авт.-укладачі Н. І. Мельник-Любовець, О. М. Яценко, Т. В. Куриленко. Київ : НБУВ, 2004. 365 с.; 2) Книжкові джерела української біографістики у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : матеріали до бібліографії (2001–2003 рр.) / авт.-укладачі Н. І. Мельник-Любовець, О. М. Яценко. Київ : НБУВ, 2006. 204 с.; 3) Яценко О. М., Любовець Н. І. Українські персональні бібліографічні покажчики (1856–2013 рр.). Київ : НБУВ, 2015. 470 с.; 4) Книжкові джерела української біографістики у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : матеріали до бібліографії (2004–2010) / Ю. В. Вернік, Т. В. Котлярова, Н. І. Любовець, В. В. Патик, Н. П. Філіппова, О. М. Яценко ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. Київ, 2019. 404 с.
Перший випуск бібліографічного покажчика серії «Джерела української біографістики» (2004 р.) включав понад 1000 бібліографічних описів книжкових видань середини ХІХ – ХХ ст., що знаходяться у фондах Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського (НБУВ), містять біографічну інформацію про діячів історії та культури України. До кожного з них подано анотацію, в якій розкрито зміст, призначення видання, вказано на наявність біографічного матеріалу, його характер (довідка, стаття, біографічний розділ). Покажчик побудовано за алфавітом авторів або назв творів.
Ці принципи застосовано й у другому випуску (2006 р.), що став продовженням попереднього видання. До нього включено інформацію про понад 400 книжкових публікацій, які вийшли у світ на території України впродовж 2001–2003 рр. і знаходяться у фондах НБУВ. Матеріал покажчика систематизований за тематичним принципом.
У 2015 р. вийшов третій випуск, в якому систематизовано за хронологією інформацію про персональні бібліографічні покажчики, що присвячено історичним діячам, науковцям, винахідникам, письменникам, митцям, політичним діячам та іншим особам, які своїм життям або діяльністю були пов’язані з Україною, й окремо видано на її території за період 1856–2013 рр. Анотація містить відомості про діяча (прізвище, ім’я, по батькові; дефініція; науковий ступінь; вчене звання), особливості структури видання, наявність допоміжного апарату. До покажчика вміщено понад 3000 видань, у тому числі електронні.
Четвертий випуск опубліковано в 2019 р. Він систематизує понад 1300 бібліографічних описів книжкових джерел, виданих в Україні за 2004–2010 рр. Відзнакою випуску є надання адреси в Інтернеті (URL) щодо видань, які мають повнотекстові електронні версії.
Готується до публікації п’ятий випуск покажчика, який надасть дані про джерела української біографістики за 2010–2013 рр. Особливості чергового випуску:
– значне збільшення обсягів видання;
– включення видань, присвячених одній (двом) особі (особам);
– збільшення кількості інформації про повнотекстові електронні версії біографічних публікацій.
Відзнакою всіх п’яти випусків є допоміжний апарат, який включає низку покажчиків, які надають допомогу дослідникам у пошуку необхідної інформації.
Дослідження змісту п’яти випусків бібліографічних покажчиків серії «Джерела української біографістики» дозволяє відмітити значну динаміку трансформації їх контенту. З простого алфавітного переліку біографічних джерел (вип. 1) останні випуски перетворилися в тематично структуровані системи з потужним допоміжним апаратом та інтерактивними посиланнями на електронні версії біографічних видань в мережі Інтернет, що націлені на задоволення потреб дослідників. Друга функція покажчиків – забезпечення джерелами біографічної інформації бази даних «Джерела української біографістики», складової частини електронного ресурсу «Український національний біографічний архів», на формування якого впливає повнота і якість контенту покажчиків.

UDC [012:929](477)
Yatsenko Oleh,
ORCID 0000-0003-4277-1869
Candidate of Historical Sciences, Senior Research Associate, Head of Department,
V. I. Vernadskyi National Library of Ukraine,
Kyiv, Ukraine
е-mail: olehjats@bigmir.net

“SOURCES OF UKRAINIAN BIOGRAPHY”, ISSUE 5: TRANSFORMATION OF BIBLIOGRAPHY INDEX CONTENT

The changes in the structure and content of bibliographic indexes of the series “Sources of Ukrainian Biography”, which took place over the past 16 years since the release of the first issue, are presented.

Keywords: bibliographic index, Sources of Ukrainian biography.