ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНИЙ СУПРОВІД ДЕРЖАВНИХ ІНСТИТУЦІЙ: ДОСВІД БІБЛІОТЕКИ КОНГРЕСУ США

ЗаявникЖелай Оксана Петрівна (Україна)
ФорумМіжнародна наукова конференція «Бібліотека. Наука. Комунікація. Розвиток бібліотечно-інформаційного потенціалу в умовах цифровізації» (2020)
ЗахідСекція 4. Бібліотеки в системі стратегічних комунікацій: міжнародний аспект
Назва доповідіІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНИЙ СУПРОВІД ДЕРЖАВНИХ ІНСТИТУЦІЙ: ДОСВІД БІБЛІОТЕКИ КОНГРЕСУ США
Інформація про співдоповідачів
Презентаціяне завантажено
Статтяне завантажено


Тези доповіді

УДК 027.54(477–25)НБУВ+027.54(73)]:303.442.3:[025.5:342.5]
Желай Оксана Петрівна,
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5498-0559,
кандидат наук із соціальних комунікацій, старший науковий співробітник,
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського,
Київ, Україна
е-mail: ksenia0101@ukr.net

ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНИЙ СУПРОВІД ДЕРЖАВНИХ ІНСТИТУЦІЙ: ДОСВІД БІБЛІОТЕКИ КОНГРЕСУ США

У роботі розглянуто досвід науково-дослідної та прикладної діяльності Дослідної служби Бібліотеки Конгресу США з інформаційно-аналітичного забезпечення органів державної влади.
Ключові слова: бібліотека, науково-дослідна діяльність, інформаційно-аналітичний супровід органів державної влади, веб-сайт, стратегічне планування.

Для високоякісного науково-інформаційного забезпечення владних інституцій фахівці аналітичних бібліотечних структур активно досліджують і впроваджують інноваційні інформаційно-комунікаційні технології, вивчають кращі світові практики, серед яких вартий уваги досвід структурного підрозділу Бібліотеки Конгресу США – Дослідної служби Конгресу США (Congressional Research Service – CRS).
Експерти служби надають допомогу на кожному етапі законодавчого процесу: готують аналіз певної проблеми та обґрунтування необхідного законопроекту для його подальшого розгляду у стінах Конгресу, здійснюють моніторинг ефективності прийнятих законів тощо. Законотворчі рішення розвивають країну, формують націю, створюють кращі умови для прийдешніх поколінь.
Для ефективного виконання завдань CRS, відповідно до тематики, формує мобільні експертні групи, до яких залучаються фахівці з юриспруденції, економіки, фінансів та інших галузей, а також бібліотекарі довідкових служб. З експертами служби тісно співпрацює команда з підтримки геопросторової інформаційної системи – ГІС, що забезпечує проведення комплексного аналізу та візуалізацію контенту дослідження. Значні можливості соціально-політичного моделювання системи дають змогу ефективно оцінювати різні варіанти впливу політичних альтернатив.
Керівництво Дослідної служби Конгресу США приділяє пильну увагу стратегічному плануванню своєї роботи. Директор CRS М. Б. Мазанек зазначає, що ретельно продуманий спільний план роботи всіх структурних підрозділів Бібліотеки Конгресу, узгодження з Конгресом їхніх потреб, відповідне фінансове забезпечення – це важливі складові, що дають можливість розвивати нові форми й методи обслуговування та ефективно виконувати поставлені завдання. Щороку М. Б. Мазанек доповідає Сенату США про подальші стратегічні напрями діяльності CRS та надає обґрунтування фінансового забезпечення планів роботи.
Як ідеться в доповіді [1] директора CRS М. Б. Мазанек перед палатою представників Конгресу США, у 2018 р. експерти CRS надали загалом понад 62 тис. інформаційних продуктів та послуг, серед яких конфіденційні доповіді, матеріали мультимедійного формату, консультації для високопосадовців під час зустрічей, телефоном, електронною поштою тощо. Експерти CRS тісно співпрацювали із членами Конгресу, зокрема в процесі підготовки закону про вищу освіту; внесення змін до законодавчих актів щодо реагування на пандемії та загрози нацбезпеці; оновлення закону про повноваження Федеральної авіаційної адміністрації тощо. Протягом звітного року службою було вироблено близько 9 тис. випусків різножанрової тематики, понад 8 тис. 600 осіб стали учасниками семінарів та навчальних програм, проведених службою в інститутах, офісах комітетів Конгресу, а також у спеціальних веб-програмах в інтернет-просторі. Доступ до певної частини документів мають тільки конгресмени.
У 2018 р. Конгрес США прийняв закон, що дозволив доступ громадськості до електронних ресурсів, які висвітлюють діяльність CRS. З 18 вересня 2018 р. понад 600 електронних документів стали загальнодоступні на веб-сайті CRS для публічного ознайомлення з інформаційно-аналітичним супроводом законотворчо-правової діяльності Конгресу США. Наразі електронна колекція веб-сайту нараховує близько 2 тис. 100 документів, кількість яких постійно зростає.
Електронна колекція документів, представлена на веб-сайті, віддзеркалює результати науково-дослідної та інформаційно-аналітичної роботи CRS у процесі забезпечення інтересів і потреб Конгресу Сполучених Штатів Америки.
Важливим кроком стала реалізація інноваційної ініціативи служби, а саме упровадження комплексної дослідної інформаційно-технологічної системи (IRIS) для забезпечення нових інтерактивних форм роботи CRS в інтернет-середовищі. Таким чином, було розпочато роботу науково-дослідного порталу CRS, на якому представлено матеріали ґрунтовних наукових досліджень із певних проблем та успішні приклади їх розв’язання й практичного застосування.
Функціонування науково-дослідного порталу має високий потенціал для підвищення ефективності роботи експертів CRS: масив консолідованих і систематизованих науково-дослідних документів забезпечує швидкий доступ аналітикам до найнеобхідніших інтелектуальних знаннєвих ресурсів, на основі яких оперативно створюються нові аналітичні матеріали відповідно до запитів Конгресу та доставляються користувачам.
Досвід роботи CRS підтверджує важливість таких складових успішної діяльності аналітичних підрозділів провідних бібліотек у науково-інформаційному супроводі державних інституцій, як: підбір фахівців відповідної кваліфікації, їхній творчий підхід та креативність, науково-дослідна діяльність та інноваційний розвиток інформаційної й технологічної інфраструктури, відповідне фінансове забезпечення, ґрунтовне вивчення інформаційних потреб користувачів.

Список бібліографічних посилань
1. Statement of Mary B. Mazanec, Director, Congressional Research Service Before the Subcommittee on the Legislative Branch Committee on Appropriations U. S. House of Representatives, March 7, 2019. U. S. House of Representatives. Document Repository. URL: https://docs.house.gov/meetings/AP/AP24/20190307/108882/HHRG-116-AP24-Wstate-MazanecM-20190307-SD001.pdf.

References
1. Statement of Mary B. Mazanec, Director, Congressional Research Service Before the Subcommittee on the Legislative Branch Committee on Appropriations U.S. House of Representatives, March 7, 2019. U.S. House of Representatives. Document Repository. Retrieved from https://docs.house.gov/meetings/AP/AP24/20190307/108882/HHRG-116-AP24-Wstate-MazanecM-20190307-SD001.pdf [in English].

UDC 027.54(477–25)НБУВ+027.54(73)]:303.442.3:[025.5:342.5]
Oxana Zhelai,
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5498-0559,
PhD (Social Communications), Senior Research Scientist,
V. I. Vernadskyi National Library of Ukraine,
Kyiv, Ukraine
е-mail: ksenia0101@ukr.net

INFORMATION AND ANALYTICAL SUPPORT OF GOVERNMENT INSTITUTIONS: THE EXPERIENCE OF THE USA CONGRESS LIBRARY

The paper considers the experience of research and applied activities of the Research Service of the Library of Congress of the USA on information and analytical support of public authorities.
Keywords: library, research, information and analytical support of state authorities, website, strategic planning.