СУЧАСНІ ЕЛЕКТРОННІ РЕСУРСИ В СИСТЕМІ НАУКОВИХ КОМУНІКАЦІЙ МЕДИЧНОЇ ГАЛУЗІ

ЗаявникТимошенко Інесса Станіславівна (Україна)
ФорумМіжнародна наукова конференція «Бібліотека. Наука. Комунікація. Розвиток бібліотечно-інформаційного потенціалу в умовах цифровізації» (2020)
ЗахідСекція 4. Бібліотеки в системі стратегічних комунікацій: міжнародний аспект
Назва доповідіСУЧАСНІ ЕЛЕКТРОННІ РЕСУРСИ В СИСТЕМІ НАУКОВИХ КОМУНІКАЦІЙ МЕДИЧНОЇ ГАЛУЗІ
Інформація про співдоповідачів
Презентаціяне завантажено
Статтяне завантажено


Тези доповіді

УДК 025.5:61(477)-048.78
Тимошенко Інесса Станіславівна,
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1323-1898,
директор Васильківського коледжу,
Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»,
Київ, Україна
е-mail: hatacmt@ukr.net

СУЧАСНІ ЕЛЕКТРОННІ РЕСУРСИ В СИСТЕМІ НАУКОВИХ КОМУНІКАЦІЙ МЕДИЧНОЇ ГАЛУЗІ

У роботі аналізуються сучасні електронні ресурси, їх практична спрямованість та оцінка значущості нових комунікаційних засобів у системі наукових комунікацій медичної галузі.
Ключові слова: електронні ресурси, бази даних, електронні видання, електронні бібліотеки, біомедична інформація, інформаційно–комунікаційне середовище.

Трансформаційні процеси змісту документаційної роботи обумовлені сучасним станом і розвитком технологій інформаційного середовища, тому розширення можливостей інформаційно-комунікаційних технологій сприяє фундаментальним змінам світогляду документаційної діяльності, які відбуваються в переході від забезпечення доступу до певних ресурсів до надання консолідованої інформації по пріоритетним напрямам розвитку наукової діяльності установи. Таким чином, зростає потреба в оновленні методології, теорії й методики документаційної діяльності та інформаційного забезпечення інноваційної діяльності.
Розвиток інформаційних технологій, інформаційно-комунікаційного середовища сприяє розширенню використання інфографіки в бібліотечній сфері. Інфографіка надає величезні можливості щодо представлення інфографічних продуктів для електронних видань та репрезентація проектів як на порталах так і у виданнях, які представляють інфографічну продукцію для читача в інформаційному просторі.
Частина електронних видань є довідковими – вони присвячені інформаційним ресурсам різних мереж і виконують роль лоцмана при навігації в Інтернеті. У світі функціонує велика кількість покажчиків з медичної інформації.
Щодо формування вітчизняного ринку електронних наукових медичних видань, то варто зазначити, що сьогодні зростає кількість українських наукових медичних журналів, що мають вільний безплатний доступ до повних текстів.
Необхідність створення сучасного, нормативно підкріпленого, постійно функціонуючого, добре структурованого і зручного для користувачів інформаційно-комунікаційного засобу для розповсюдження наукової інформації і забезпечення професійного спілкування сприяла появі на межі ХХ-ХХІ ст. класу інформаційних систем – електронних бібліотек (ЕБ).
Можна стверджувати, що ЕБ як не можна краще підходять для забезпечення сучасних наукових інформаційних комунікацій в електронному просторі. ЕБ розвиваються як мережеві інформаційні системи, в яких накопичуються і структуруються великі інформаційні масиви. Інструментальні засоби цих систем забезпечують мережеве використання електронних інформаційних ресурсів і реалізацію комплексів різноманітних мережевих інформаційних послуг.
Наукові ЕБ стали засобом розповсюдження інформації в електронному середовищі, їх можна розглядати як сукупність засобів наукових комунікацій і результатів наукової діяльності.
Необхідність створення електронних медичних ресурсів обумовлено як технологічними особливостями національної охорони здоров’я, так і мовним бар’єром. Враховуючи сучасні тенденції по забезпеченню відкритого доступу до медичної наукової інформації, слід розширювати і вітчизняний інформаційний ринок медичної наукової інформації такими видами послуг як доступ до повних текстів наукових статей та інших видань.
Важливим для України є розвиток біомедичного інформаційного середовища із створенням спеціалізованих інформаційних ресурсів, баз даних, баз знань та інформаційно-пошукових систем з можливістю їх інтегрування до глобального комунікаційного середовища. Отже, для цього необхідно спочатку провести дослідження інформаційних біомедичних ресурсів Інтернету за такими напрямами: оцінка інформативності медичних ресурсів Інтернету для ефективнішого проведення моніторингу наукових напрямів; оцінка якості медичної інформації, розміщеної в Інтернеті та виявлення матеріалів, які містять доказові факти; формування стратегій пошуку медичної інформації з урахуванням специфіки медичних об’єктів та пошукових завдань; поширення знань і навичок щодо проведення інформаційного пошуку в Інтернеті.
Підсумовуючи, зазначимо, що необхідно визначити підходи до розвитку біомедичного інформаційного середовища із створенням спеціалізованих інформаційних ресурсів, баз даних та інформаційно-пошукових систем з можливістю їх інтегрування до глобального комунікаційного середовища.

UDC 025.5:61(477)-048.78
Inessa Tymoshenko,
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1323-1898,
director of Vasylkiv College,
Open International University of Human Development “Ukraine”,
Kyiv, Ukraine
е-mail: hatacmt@ukr.net

MODERN ELECTRONIC RESOURCES IN THE SYSTEM OF SCIENTIFIC COMMUNICATIONS OF THE MEDICAL INDUSTRY

This article analyzes the modern electronic resources, their practical orientation and evaluation of significance in the system of scientific communication healthcare industry.
Keywords: electronic document, electronic library, biomedical information, information environment.