ІНФОРМАЦІЙНИЙ СУПРОВІД РОЗВИТКУ СТРАТЕГІЧНИХ КОМУНІКАЦІЙ: ДОСВІД ЗАРУБІЖНИХ БІБЛІОТЕК

ЗаявникПальчук Валентина Едуардівна (Україна)
ФорумМіжнародна наукова конференція «Бібліотека. Наука. Комунікація. Розвиток бібліотечно-інформаційного потенціалу в умовах цифровізації» (2020)
ЗахідСекція 4. Бібліотеки в системі стратегічних комунікацій: міжнародний аспект
Назва доповідіІНФОРМАЦІЙНИЙ СУПРОВІД РОЗВИТКУ СТРАТЕГІЧНИХ КОМУНІКАЦІЙ: ДОСВІД ЗАРУБІЖНИХ БІБЛІОТЕК
Інформація про співдоповідачів
Презентаціяне завантажено
Статтяне завантажено


Тези доповіді

УДК 021.8:316.77]:323.2(477)
Пальчук Валентина Едуардівна,
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3687-1863,
кандидат наук із соціальних комунікацй, старший науковий співробітник,
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського,
Київ, Україна
е-mail: valentina8887@ukr.net

ІНФОРМАЦІЙНИЙ СУПРОВІД РОЗВИТКУ СТРАТЕГІЧНИХ КОМУНІКАЦІЙ: ДОСВІД ЗАРУБІЖНИХ БІБЛІОТЕК

У доповіді висвітлено наукова проблематика організації інформаційного супроводу розвитку стратегічних комунікацій у процесах державотворення, вирішення глобальних питань.
Ключові слова: бібліотеки США, бібліотеки Європи, IFLA, стратегічні комунікації.

Організація інформаційного супроводу розвитку стратегічних комунікацій є важливим чинником у процесах державотворення, забезпечення національних інтересів, демократичних суспільних відносин, налагодження діалогу владних інститутів із громадянським суспільством у різних державах на сучасному етапі світового розвитку. Останнє обумовило необхідність вироблення і впровадження технологій керування інформацією, зокрема введення в систему стратегічних комунікацій достатніх її обсягів для реалізації національних інтересів і просування цілей держави, спільних міжнародних ініціатив для вирішення глобальних проблем.
З огляду на наявні істотні відмінності між бібліотечною практикою в різних країнах в процесі розвитку стратегічних комунікацій, подальшого теоретичного осмислення потребує питання визначення арсеналу інструментів і підходів, що використовують бібліотеки. У зв’язку з цим, дослідницьке питання пов’язано з узагальненням досвіду бібліотек зарубіжних країн щодо впровадження нових підходів до кумуляції, поширення, введення в систему стратегічних комунікацій інформації для досягнення національних інтересів і просування цілей глобального розвитку. Для сучасних бібліотек завдання долучитися до сучасної інформаційної інфраструктури вироблення і впровадження технологій керування інформацією, зокрема введення в систему стратегічних комунікацій достатніх її обсягів для реалізації національних інтересів і просування цілей окремих держав – невідворотна об’єктивна необхідність.
Впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у практику бібліотек, створення багатоаспектних універсальних баз даних національної пам’яті, законотворчої тематики, питань державного управління, реформування різних галузей тощо з урахуванням наявної розгалуженої бібліотечної мережі створили всі передумови для визначення бібліотек одними із важливих елементів розвитку стратегічних комунікацій у зарубіжних країнах. У цьому контексті заслуговує на увагу корпоративний проект «Національна електронна бібліотека (National Digital Library)», впроваджений Міністерством освіти та культури Фінляндії для створення, управління, зберігання цифрових національних інтегрованих ресурсів, які мають суспільну значимість для культурної та історичної спадщини. У збереженні національної спадщини Фінляндії в цифровому форматі співпрацюють архіви, бібліотеки і музеї. Проект не є сталим, він постійно удосконалюється відповідно до розвитку сучасних інформаційно-комунікаційних сервісів, інформаційних послуг та бізнес-моделей, за допомогою яких оцифровані документальні матеріали стають легко доступні з одного сайту та надійно зберігатимуться і в майбутньому.
Інтегровані інформаційні ресурси європейського культурного і інтелектуального доробку агреговані в проекті «Europeana» з окремих національних бібліотек країн Європи. Цифрова платформа «Europeana» фінансується Європейською Комісією.
У своїй сукупності інформаційні ресурси фондів національних бібліотек країн Європи відображають історію національного розвитку, виражають характерні особливості національної ідентичності, тому претендують на роль основних орієнтирів, критеріїв достовірності в новому інфотворенні для наповнення стратегічних комунікацій.
У цьому контексті, інформаційно-аналітичні підрозділи бібліотек практикують використання проактивного підходу у виробленні і впровадженні технологій керування інформацією, зокрема введення в систему стратегічних комунікацій достатніх її обсягів для реалізації національних інтересів і просування цілей держави.
Бібліотеки прагнуть задовольняти різноманітні інформаційні потреби користувачів, що в сукупності відображають розв’язання проблематики відповідного загальнонаціонального, загальнодержавного характеру. Приклад державної політики США щодо військового лідерства і досвід розгалуженої мережі американських військових бібліотек з сучасними сервісами і послугами також свідчить, що ці інформаційні установи активно використовуються для просування національних інтересів і цілей держави у стратегічних комунікаціях.
Використання потенціалу бібліотечних установ для просування національних інтересів, цілей держи в системі стратегічних комунікацій особливо актуальним є в період посилення глобальних інформаційних обмінів. Дослідження інформаційної діяльності бібліотек у різних країнах у рамках виконання ініціативи IFLA «Бібліотечна карта світу» засвідчило значний внесок бібліотек для вирішення як загальноцивілізаційних, так і загальнонаціональних питань для розвитку суспільств.
Таким чином, проаналізований досвід зарубіжних країн доводить, що бібліотеки визначені одними із важливих елементів розвитку стратегічних комунікацій як на загальнонаціональному, загальнодержавному, так і на глобальному рівнях. З точки зору організаційно-технічних і програмно-технологічних аспектів інформаційної діяльності досвід бібліотек зарубіжних країн демонструє реалізацію їхнього інформаційного потенціалу, відповідність їхніх інформаційних послуг та продуктів цілям і завданням розвитку стратегічних комунікацій.


UDC 021.8:316.77]:323.2(477)
Valentyna Palchuk,
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3687-1863,
PhD in Social Communications, Senior Research Scientist
V. I. Vernadskyi National Library of Ukraine,
Kyiv, Ukraine
е-mail: valentina8887@ukr.net

INFORMATION SUPPORT FOR THE DEVELOPMENT OF STRATEGIC COMMUNICATIONS: THE EXPERIENCE OF FOREIGN LIBRARIES

The report covers the scientific issues of the organization of information support for the development of strategic communications in the processes of state formation, the solution of global issues.
Keywords: libraries of the USA, libraries of the Europe, IFLA, strategic communications.