Життя та наукова діяльність Данила Заболотного: відображення в бібліографічних виданнях

ЗаявникБлиндарук Світлана Вікторівна (Україна)
ФорумМіжнародна наукова конференція «Бібліотека. Наука. Комунікація. Розвиток бібліотечно-інформаційного потенціалу в умовах цифровізації» (2020)
ЗахідXVI біографічні читання: «Історична біографіка в сучасному українському суспільстві: проблематика, інформаційний простір, бібліотеки, читачі»
Назва доповідіЖиття та наукова діяльність Данила Заболотного: відображення в бібліографічних виданнях
Інформація про співдоповідачів
Презентаціяне завантажено
СтаттяЗавантажити статтю


Тези доповіді

УДК 016:929.001(477)Заболотний
Блиндарук Світлана Вікторівна
ORCID 0000-0003-0714-0279
молодший науковий співробітник,
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського,
Київ, Україна
e-mail: blyndaruksvetlana@gmail.com

ЖИТТЯ ТА НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ДАНИЛА ЗАБОЛОТНОГО: ВІДОБРАЖЕННЯ В БІБЛІОГРАФІЧНИХ ВИДАННЯХ

На основі аналізу бібліографічних джерел показано головні напрями вивчення діяльності Д. К. Заболотного, зокрема внеску вченого в розвиток української та світової медичної науки.

Ключові слова: Данило Кирилович Заболотний, бібліографічні посібники, дослідження інфекційних захворювань, чума, холера, сифіліс.

Важливість поширення знань про культурні надбання та наукові здобутки вчених завжди хвилювало багатьох науковців. Цінними джерелами для історичної науки в галузі біографічних досліджень є персональні, загальні або колективні біобібліографічні покажчики про них.
Мета дослідження – висвітлити матеріали бібліографічних посібників про внесок в українську медицину видатного вченого, епідеміолога та мікробіолога Данила Кириловича Заболотного, основні етапи його життя та діяльності.
Д. К. Заболотний – президент Всеукраїнської академії наук (1928–1929 рр.), академік АН УРСР і АН СРСР, один із засновників Міжнародного товариства мікробіологів і Мікробіологічного товариства в Ленінграді (нині м. С.-Петербург).
Довідкові матеріали про Д. К. Заболотного представлені статтями в енциклопедіях і біографічних словниках. Серед бібліографічних праць – лише два радянські видання. Це, насамперед, покажчик з нагоди 100-річчя від дня народження: «Даниил Кириллович Заболотный (1866–1966)» (Одеса, 1966). Посібник містить відомості щодо 233 досліджень вченого та 9 праць, які вийшли за його редакцією. Один із розділів включає літературу про Д. К. Заболотного. Окремо представлено праці вченого, надруковані іноземними мовами, та твори, що відтворюють образ відомого науковця в художній літературі. До бібліографічного покажчика включено: монографії, збірники, промови та виступи на з'їздах, нарадах і засіданнях товариств, журнальні статті Д. К. Заболотного тощо.
У 1979 р. у видавництві «Наукова думка» вийшло друге бібліографічне видання «Данило Кирилович Заболотний» (Київ, 1979). У ньому представлено науково-громадську діяльність видатного вченого-епідеміолога й організатора охорони здоров’я, а також 158 назв його наукових праць з питань лікування інфекційних захворювань і загальної мікробіології.
Отже, матеріали покажчиків відображають понад 200 наукових праць Д. К. Заболотного, низку його підручників для студентів медичних навчальних закладів, які присвячено вивченню та лікуванню таких інфекційних хвороб, як чума, холера, сифіліс, та їх профілактиці. Серед цих видань – «Общая бактериология» (СПб., 1909), «Основы эпидемиологии» (Т. 1. М.–Л., 1927), «Курс мікробіології» (Харків, 1932) та ін.
Матеріали посібників розкривають життєвий шлях ученого, чимало з них містять інформацію про навчання Д. К. Заболотного на природничому відділенні фізико-математичного факультету Новоросійського університету в Одесі, про його діяльність на першій у Російській імперії бактеріологічній станції в Одесі, організованій у 1889 р. І. І. Мечниковим. Наявні також матеріали про громадсько-політичне життя майбутнього вченого в Одесі, зокрема про його участь у напівлегальному національному гуртку «Молода громада», написання ним перших віршів українською мовою. Серед дослідників цього періоду життя Д. К. Заболотного назвемо В. О. Кузнецова.
Варто виокремити також літературу про київський період життя Д. К. Заболотного, пов’язаний з винайденням ним вакцини від холери та чуми. Значний обсяг становить література про плідну роботу науковця у Петербурзі, в Імператорському інституті експериментальної медицини – першому в Росії науково-дослідному інституті медичного профілю (нині Інститут експериментальної медицини РАН). Цей період життя Д. К. Заболотного був позначений численними науковими відрядженнями, під час яких він працював у складі експедицій з вивчення чуми в Індії (1897), Монголії і Китаї (1898), Персії і Аравії (1899), Шотландії (1900), на південному сході Росії (1912–1913) тощо.
Ще один пласт літератури про Д. К. Заболотного розкриває його діяльність у складі та на чолі Всеукраїнської академії наук (ВУАН). Матеріали доводять, що саме за його керівництва Академія здійснила важливі кроки до масштабного розгортання її діяльності як провідного наукового центру України.
Більша частина представленої у покажчиках література дає змогу узагальнити основні особистісні риси Д. К. Заболотного – людяність і демократичність. Саме таким він запам’ятався своїм учням і співробітникам.
Сьогодні світ згадує Данила Кириловича Заболотного як фундатора української науки, талановитого педагога, вихователя наукових і медичних кадрів, рішучого борця за утвердження профілактичної спрямованості в медицині та охороні здоров’я. На нашу думку, вшанування пам’яті цієї видатної особистості потребує укладання нового бібліографічного посібника на матеріалах пострадянських часів.

Список використаної літератури
1. Заболотний Данило Кирилович (1867–1929). Київський Національний Університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / авт.-упоряд.: О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол.: В. В. Скопенко, О. В. Третяк, Л. В. Губерський, О. К. Закусило, В. І. Андрейцев, В. Ф. Колесник, В. В. Різун [та ін.]. Київ : Світ Успіху, 2005. С. 243–244 : портр.
2. Брега Г. С. Заболотний Данило Кирилович. Енциклопедія історії України: Т. 3: Е–Й / редкол.: В. А Смолій (голова) [та ін.] ; НАН України, Інститут історії України. Київ : Наук. думка, 2005. 672 с. : іл. URL: http://www.history.org.ua/?termin=Zabolotny_D (дата звернення: 04.08.2020).
3. Пасько І. «Його праця – подвиг…» : (до 75-річчя від дня смерті академіка Данила Заболотного). Українознавство : календар-щорічник 2004 / упоряд. В. Піскун, А. Ціпко, О. Щербатюк. Київ, 2003. С. 215–217.

References
1. Matviichuk, O., & Struk, N. (Eds.) (2005). Zabolotnyi Danylo Kyrylovych (1867–1929). Kyivskyi natsionalnyi universytet imeni Tarasa Shevchenka : Nezabutni postati (pp. 243-244). Kyiv, Ukraine: Svit Uspikhu. [In Ukrainian].
2. Breha, H. S. (Ed.). (2005). Zabolotnyi Danylo Kyrylovych. Entsyklopediia istorii Ukrainy: Vol. 3. Kyiv, Ukraine: Nauk. dumka. Retrieved from: http://www.history.org.ua/?termin=Zabolotny_D (Access mode: 04.08.2020). [In Ukrainian].
3. Pasko, I. (Ed.), Piskun, V. (Comp.) (2003). «Yoho pratsia – podvyh…» : (do 75-richchia vid dnia smerti akademika Danyla Zabolotnoho). Ukrainoznavstvo: kalendar-shchorichnyk 2004 (pp. 215-217). Kyiv, Ukraine. [In Ukrainian].

UDC 016:929.001(477)Zabolotny
Svetlana Blyndaruk
ORCID 0000-0003-0714-0279
Junior Research Associate,
V. I. Vernadskyi National Library of Ukraine
Kyiv, Ukraine
e-mail: blyndaruksvetlana@gmail.com

LIFE AND SCIENTIFIC ACTIVITY OF DANYLO ZABOLOTNY: REFLECTION IN BIBLIOGRAPHIC EDITIONS

Based on the analysis of bibliographic sources, the main directions of studying the activities of the scientist are shown, in particular, the contribution of D. Zabolotny to the development of Ukrainian and world medical science.

Keywords: Danylo Kyrylovych Zabolotny, bibliographic manuals, research of infectious diseases, plague, cholera, syphilis.