БІБЛІОМЕТРІЯ У КРАЇНАХ ЄВРОПИ

ЗаявникЖабін Андрій Олександрович (Україна)
ФорумМіжнародна наукова конференція «Бібліотека. Наука. Комунікація. Розвиток бібліотечно-інформаційного потенціалу в умовах цифровізації» (2020)
ЗахідСемінар. Бібліометричні технології та наукометричні дослідження
Назва доповідіБІБЛІОМЕТРІЯ У КРАЇНАХ ЄВРОПИ
Інформація про співдоповідачів
Презентаціяне завантажено
Статтяне завантажено


Тези доповіді

УДК 02:001.8+002.55
Жабін Андрій Олександрович,
ORCID 0000-0003-4144-6124,
мол. наук. співроб.,
Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського,
Київ, Україна
e-mail: zh_a@ukr.net
БІБЛІОМЕТРІЯ У КРАЇНАХ ЄВРОПИ


Розглянуто сучасні тенденції бібліометрії у бібліотеках Європи. Відзначено зростаючу увагу до проблематики бібліометричних досліджень і розвиток даного напряму в Україні.
Ключові слова: бібліометрика, бібліотеки Європи, Лейденський маніфест

Останні 20 років бібліотеки багатьох країн світу, особливо Європейського Союзу (де було розроблено та впроваджено Лейденський маніфест[1]), переживають бурхливий розвиток інфометричних дисциплін: наукометрії, бібліометрії та ін.
При використанні ключових слів «bibliometrics library» або «bibliometrics university» ми отримаємо декілька мільйонів посилань у пошуковій системі Google, що свідчить про великі масиви інформації різноманітних досліджень у цьому напрямі.
В університетах та дослідних установах Європи створюються передові робочі групи, навчальні курси та літні школи із бібліометричних досліджень. Вони також розробляють системи рейтингування навчальних закладів, які все більше впливають на статус установ як в очах потенційних студентів так і державних чиновників, меценатів.
На даний час у багатьох країнах Європи бібліометричні показники стали впливати на формування та розподілення бюджетів. Однією із потенційних проблем бібліометричних досліджень є неупередженість навчальної або дослідної установи у формуванні бібліометричних рейтингів самих себе. Саме тому бібліотека, що не може бути прямим вигодонабувачем у даних дослідженнях може виступити як найбільш нейтральна сторона.
Україна в даному питанні показує приклади як це може бути реалізовано практично. Так із 2012 року в Національній бібліотеці України ім. Вернадського функціонує відділ бібліометрії та наукометрії, де розвивається база даних «Бібліометрика української науки».
Не зважаючи на різноманітні технічні та організаційні складнощі, які супроводжують даний проект, те що саме бібліотека виступає певним арбітром у даних питаннях має важливе практичне значення для збереження неупередженості у розвитку даного напряму науки.
Підсумовуючи вищенаведене можна стверджувати, що:
− бібліометричні дослідження поступово переходять від бажаних до необхідних та обов’язкових інструментів при формуванні оцінки досліджень в Європейських країнах;
− бібліотека може слугувати як нейтральна сторона у формуванні бібліометричних рейтингів та інших класифікацій;
− Україні важливо зберігти розвиток бібліометрики у стінах бібліотек у довготривалій перспективі.

Список використаної літератури
1. Bibliometrics: The Leiden Manifesto for research metrics.. URL: https://www.nature.com/news/bibliometrics-the-leiden-manifesto-for-research-metrics-1.17351 (дата звернення: 14.08.2020).
2. Галяиваева М. С. Библиометрия – новое направление работы библиотек Европы. URL: https://www.nature.com/news/bibliometrics-the-leiden-manifesto-for-research-metrics-1.17351 (дата звернення: 14.08.2020)


References
1. Bibliometrics: The Leiden Manifesto for research metrics. (2019). Retrieved August 14, 2020 from: https://www.nature.com/news/bibliometrics-the-leiden-manifesto-for-research-metrics-1.17351.
2. Galyavieva, M. S. (2012). Bibliometriya – novoe napravlenie rabotyi bibliotek Evropyi [Bibliometrics - a new direction of work for libraries in Europe]. Retrieved August 14, 2020 from: https://cyberleninka.ru/article/n/bibliometriya-novoe-napravlenie-raboty-bibliotek-universitetov-evropy [In Russian].

UDC 02:001.8+002.55
Zhabin Andrii,
ORCID 0000-0003-4144-6124,
Junior Research Associate,
V. I. Vernadskyi National Library of Ukraine,
Kyiv, Ukraine
e-mail: zh_a@ukr.net

BIBLIOMETRICS IN EUROPEAN COUNTRIES

Theses are devoted to modern trends in bibliometrics in European libraries. The growing issues of bibliometric research and the development of this area in Ukraine are considered
Keywords: bibliometrics, European libraries, the Leiden Manifesto