АНАЛІТИЧНІ ДОДАТКИ НАУКОМЕТРИЧНИХ ПЛАТФОРМ

ЗаявникЖабін Олександр Іванович (Україна)
ФорумМіжнародна наукова конференція «Бібліотека. Наука. Комунікація. Розвиток бібліотечно-інформаційного потенціалу в умовах цифровізації» (2020)
ЗахідСемінар. Бібліометричні технології та наукометричні дослідження
Назва доповідіАНАЛІТИЧНІ ДОДАТКИ НАУКОМЕТРИЧНИХ ПЛАТФОРМ
Інформація про співдоповідачів
Презентаціяне завантажено
СтаттяЗавантажити статтю


Тези доповіді

УДК 001 : 004.91
Жабін Олександр Іванович,
ORCID: 0000–0001–5693–2155,
науковий співробітник,
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського,
Київ, Україна
е-mail: zhabin@nbuv.gov.ua

АНАЛІТИЧНІ ДОДАТКИ НАУКОМЕТРИЧНИХ ПЛАТФОРМ
Розглянуто аналітичний інструментарій від провідних наукометричних платформ та спеціалізовану аналітичну надбудову інформаційно-аналітичної системи «Бібліометрика української науки».
Ключові слова: аналітика, бібліометрія, наукометрія.

До проблематики наукометрії належить коло питань, що торкаються інформаційної моделі розвитку науки, вивчення внутрішніх зв’язків у науці на основі бібліографічних посилань, оцінювання результатів дослідницької діяльності та визначення подальшої її перспективності.
Так склалося, що сьогодні сумарні рейтингові бібліографічні показники публікаційної активності за звітами дослідницької роботи цікавлять, головним чином, впливових керівників різних рівней не тільки з наукової, але й з прагматичної мети – підвищення показників публікації активності.
Так в Україні при оцінці діяльності наукової установи перевага надається тим інституціям у яких більша публікаційна представленість у провідних наукометричних базах, найавторитетнішими з яких є комерційні платформи Web of Science і Scopus. Вони мають досить розвинуті функціональні можливості та індексують значне коло періодичних видань (відповідно понад 12 і 22,5 тис. наукових журналів) [1,2]. Однак суто статистчна інформація, що базується загалом на вирахуваних за різними методиками бібліометричних показниках цитованності, таких як індекс Гірша від наукометричних платформ, сьогодні явно недостатня щоб отримати повну та прозору картину у оцінці стану дослідницьких процессів та їх подальшої перспективності. Тому у вирішенні цієї проблеми можуть стати у пригоді аналітичні додатки - InSite від Web of Science та SciVal від Scopus.
Додаток SciVal це аналітичний інструмент для підвищення конкурентоспроможності організації в науково-дослідній діяльності. Він являє собою комплекс інноваційних веб-рішень, який допамагає науковим інституціям ідентифікувати та оцінити свій дослідницький потенціал, ефективно визначити перспективну стратегію свого розвитку, приймати раціональні рішення при виборі персоналу і партнерів та створювати звіти. Дуже корисна фунція додатку у можливості порівняння дослідницьких досягнень з результатами діяльності будь-яких подібних наукових груп, організацій або країн з відстеженням свого прогресу з плином часу [2].
Подібній до SciVal аналітичний додаток InCites – інструмент для оцінювання результатів наукових досліджень, що дає можливість урядовим органам і керівникам дослідних організацій відстежувати ефективність досліджень, порівнювати наукову продуктивність з іншими організаціями та країнами. Складова цього додатку ресурс Essential Science Indicators використовується для порівняння цитованості різних галузей знань різних країн за статистичними даними представленимиі за останні 20 років. За допомогою іншої складової додатку InCites – Journal Citation Reports можливо отримати такі бібліометричні показники періодичних видань: імпакт-фактор журналу, п’ятирічний імпакт-фактор та індекс оперативності (immediacy index) [1].
Вибір залежить від поставленої мети: для стратегічного планування розвитку наукової діяльності в організації і вибору напрямів фінансування зручніше використовувати SciVal, а для порівняння з іншими конкретними організаціями або відстеження активності окремих вчених, груп вчених або галузей науки – InCites.
Спеціалізований аналітичний додаток вітчизняної інформаційно-аналітичної системи «Бібліометрика української науки», заснованої на принципах консолідації даних зі світових наукометричних платформ, забезпечує статистичну обробку її даних для отримання та порівняння широкого спектру матеріалів, зокрема упорядкованих розподілів вчених за галузями знань, відомствам, установам, значенням індексу Гірша.

Список використаної літератури

1. Web of Science. URL: https://clarivate.ru/products/web-of-science/ (дата звернення: 24.08.2020)
2. Scopus. URL: http://www.scopus.com (дата звернення: 24.08.2020)
References

1. Web of Science (2020). Retrieved from https://clarivate.ru/products/web-of-science/ [in English].
2. Scopus (2020). Retrieved from http:// www.scopus.com/ [in English].

UDC 001 : 004.91
Zhabin Alexander,
ORCID: 0000–0001–5693–2155,
Scientific associate,
V. I. Vernadsky National Library of Ukraine,
Kyiv, Ukraine
е-mail: zhabin@nbuv.gov.ua

ANALYTICAL APPLICATIONS OF SCIENTIFIC METRIC PLATFORMS
Analytical tools from the leading scientometric platforms and a specialized analytical superstructure of the information-analytical system "Bibliometrics of Ukrainian Science" are considered.
Key words: analytics, bibliometrics, scientometrics.