ЗБЕРЕЖЕННЯ ФОТОДОКУМЕНТІВ В УМОВАХ БІБЛІОТЕКИ

ЗаявникБаляниця Наталія Борисівна (Україна)
ФорумМіжнародна наукова конференція «Бібліотека. Наука. Комунікація. Розвиток бібліотечно-інформаційного потенціалу в умовах цифровізації» (2020)
ЗахідСемінар. Збереження бібліотечних фондів: традиції, інновації, перспективи
Назва доповідіЗБЕРЕЖЕННЯ ФОТОДОКУМЕНТІВ В УМОВАХ БІБЛІОТЕКИ
Інформація про співдоповідачів
Презентаціяне завантажено
Статтяне завантажено


Тези доповіді

УДК 025.177:025.85+77.018.2/.4
Куява Людмила Михайлівна,
ORCID 0000-0002-5536-8529,
молодший науковий співробітник,
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського,
Київ, Україна
e-mail: kuyavalm@ukr.net
Баляниця Наталія Борисівна,
інженер-хімік,
Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського,
Київ, Україна
e-mail: a.balyanitsa@ukr.net

ЗБЕРЕЖЕННЯ ФОТОДОКУМЕНТІВ В УМОВАХ БІБЛІОТЕКИ

Описано негативні фактори, які впливають на фактичний фізичний стан фотодокументів, наведено заходи для зменшення їх дії у процесі зберігання.

Ключові слова: фотодокумент, фотошар, режим зберігання документів, стабілізація документів.

У фондах Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського зберігаються окремі масиви фотодокументів, такі, як тематичні зібрання, наприклад, у відділі образотворчих мистецтв НБУВ – оригінальні колекції фотографій у розділах «Україніка», « Архітектура», «Декоративно-прикладне мистецтво» тощо. Значна кількість документів знаходиться у відділі бібліотечних зібрань та історичних колекцій, а також у документах особових архівів вчених, що зберігаються у Інституті архівознавства. Ці фотодокументи мають велике культурологічне та пізнавальне значення як свідки історичних подій минулих часів, відображення побуту та зовнішнього вигляду людей, архітектурних пам’яток тощо. Зазвичай такі документи існують у одиничному екземплярі, втрата якого є непоправною, тому стабілізація фактичного фізичного стану є першочерговим завданням у забезпеченні їх довготривалого зберігання.
Чинники, що впливають на збереженість фотодокументів, можуть бути обумовлені як дією зовнішніх умов (температура, вологість, світло, наявність агресивних компонентів атмосфери, характерних для повітря великих міст, таких. як діоксид сірки, окиси азоту та вуглецю тощо), так і внутрішніми властивостями документа – складом та якістю його складових, дотриманням технологічного процесу під час виробництва та хіміко-фотографічного оброблення матеріалу. Фотографію можна розглядати як особливий аркушевий документ зі специфічним носієм інформації, яким є емульсійне покриття з зафіксованим на ньому зображенням (фотошар). Класичній фотопапір складається з 4 шарів: паперової основи, баритового шару, який забезпечує адгезію та додає білизни фотовідбитку, емульсійного шару товщиною від 3 до 25 мкм, який містить тонку суспензію мікрокристалів галогениду срібла у желатині, у якої під час експонуванні та проявлення з’являється видиме зображення, та захисного покриття з добре задубленої желатини. Процес розкладу органічних сполук з плином часу є довільним, але його швидкість залежить від умов зберігання. За підвищення вологості повітря збільшується вміст вологи та розширення деяких фотоматеріалів, подальше висихання призводить до розтріскування емульсійного шару. Значне зволоження желатинового шару сприяє росту пліснявих грибів, а також може призвести до початку хімічної реакції гідролізу. Якщо зображення створюється за допомогою металевого срібла, то під дією підвищеної вологості та агресивних компонентів атмосфери може відбуватися його окислення до позитивно заряджених іонів, особливо у випадках недосконалого проведення хіміко-фотографічного оброблення матеріалу. Це призводить до пожовтіння фотографій, появи рудих, бурих плям. Під час зниження вологості можливе протікання зворотного процесу відновлення іонів срібла до металічного срібла; у результаті може з’являтися металевий блиск або так звана «срібна вуаль» на поверхні старих фотографій. Таким чином, наявність надлишкової вологи є сильним каталізатором усіх хімічних та біологічних процесів, які призводять до руйнації документа. Це справедливо і по відношенню до температури – відомо, що швидкість протікання хімічних реакцій приблизно зростає вдвічі за підвищення температури на 100С. Процеси, які відбуваються всередині документа, є взаємозалежними. Рівноважний вміст вологи у фотошарі залежить від температури, яка, своєю чергою, впливає на дифузійну проникність шару стосовно компонентів атмосфери. Циклічні коливання температури та вологості не менш шкідливі для зберігання фотодокументів та зменшують механічну міцність основи та її адгезію з емульсійним шаром. Однак, нестабільність фотошару, перш за все, може бути викликано дією світлових потоків, що обумовлено його функціональною специфікою. Умови світлового режиму зберігання фотодокументів регламентуються галузевим стандартом України 55.002-2002 «Фотодокументи. Правила зберігання національного архівного фонду», який передбачає зберігання фотографій в темряві, недопущення потрапляння на фотодокументі прямого сонячного світла під час користування та експонування. Галузевим стандартом нормуються також показники температурно-вологісного режиму зберігання для чорно-білих (15 – 200С) та кольорових (2 – 40С) фотографій за відносної вологості повітря 40 – 50%.
Зрозуміло, що для приміщень з нерегульованим кліматом таке чітке дотримання вимог є проблематичним. Для зменшення впливу вказаних факторів запроваджується технологія фазового зберігання документів – їх розміщення в індивідуальні засоби зберігання – папку, конверт, альбом тощо, що дозволяє захистити фотографії від механічних пошкоджень, дії пилу, світла, шкідливих домішок повітря, коливань температури та вологості. До матеріалів цих засобів висуваються особливі вимоги: вони повинні бути хімічно інертними, мати гладку поверхню без поверхневої проклейки для запобігання механічного пошкодження та прилипання емульсійного шару під час контакту з фотографією. Зазвичай з цією метою використовуються папір та картон, які повинні складатися не менш ніж 87% альфа-целюлози, не містити лігніну і деревної маси, мати кислотність від 7,5 до 9, 5 одиниць рН.
Узагальнюючи викладене, можна зробити висновок про те, що довговічність фотодокументів залежить від дотримання температурно-вологісного режиму зберігання, хімічного складу повітря, використання відповідних матеріалів для індивідуальних засобів зберігання. Особливо небезпечна комбінація декількох негативних факторів, що діють одночасно, наприклад, підвищення температури та вологості повітря або наявність надлишкової вологи у документі, а також хімічної чи світлової дії.

Список використаної літератури
1. Затока Л.П. Особливості консерваційних заходів для фотодокументів на паперовій основі, ушкоджених у аварійній ситуації ( з досвіду НБУВ) / Л.П. Затока, Л.М. Волосатих // Наукові праці Нац. б-ки України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2007. – Вип. 17. – С. 126–131.
2. Хранение и реставрация документов: методические рекомендации / ред. К.И. Андреева, Н.П. Копанева // труды Лаборатории консервации и реставрации документов Санкт-Петербургского филиала Архива РАН. – Санкт-Петербург, 2008. – Вып. 1. – 176 с.
References
1. Zatoka L.P/ Osoblyvosti konservatsyjnykh zakhodiv dlya fotodokumentiv na paperovij osnovi, ushkodzhenykh u avarijnij sytuazii ( z dosvidu NBUV) [Features of
conservation measures for paper-based photo documents damaged in an emergency situation (from the experience of the NBUV)] / L.P. Zatoka, L.M. Volosatykh // Scientific works of Nat. b-ki of Ukraine named after VI Vernadsky. – Kyiv, 2007. – Issue. 17. – P. 126–131. [In Ukrainian].
2. Khranenie i restavracija dokumentоv: metodicheskie rekomendacii [Storage and restoration of documents: methodical recommendations] / ed. K.I. Andreeva, NP Kopaneva // Proceedings of the Laboratory of Conservation and Restoration of Documents of the St. Petersburg Branch of the Archives of the Russian Academy of Sciences. – St. Petersburg, 2008. – Issue. 1. – 176 p. [In Russian].

UDC 025.177:025.85+77.018.2/.4
Kuiava Liudmyla,
ORCID 0000-0002-5536-8529,
Junior Research Associate,
V. I. Vernadsky National Library of Ukraine,
Kyiv, Ukraine
e-mail: kuyavalm@ukr.net
Natalya Balyanitsa,
Engineer-chemist,
Vernadsky National Library of Ukraine,
Kyiv, Ukraine
e-mail: a.balyanitsa@ukr.net

PRESERVATION OF PHOTODOCUMENTS IN THE CONDITIONS
OF THE LIBRARY

Negative factors affecting actual physical condition of photographic documents and measures to be taken in order to reduce their effect during storage are considered.

Keywords: Photographic document, photo ball, document storage mode, document stabilization.