УПРОВАДЖЕННЯ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТНИХ ІДЕНТИФІКАТОРІВ У ВІТЧИЗНЯНІЙ БІБЛІОТЕЧНО-ІНФОРМАЦІЙНІЙ СФЕРІ

ЗаявникСоколова Ірина Василівна (Україна)
ФорумМіжнародна наукова конференція «Бібліотека. Наука. Комунікація. Розвиток бібліотечно-інформаційного потенціалу в умовах цифровізації» (2020)
ЗахідСекція 1. Сучасні виклики та завдання бібліотек в умовах цифровізації
Назва доповідіУПРОВАДЖЕННЯ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТНИХ ІДЕНТИФІКАТОРІВ У ВІТЧИЗНЯНІЙ БІБЛІОТЕЧНО-ІНФОРМАЦІЙНІЙ СФЕРІ
Інформація про співдоповідачів
Презентаціяне завантажено
СтаттяЗавантажити статтю


Тези доповіді

УДК 025.5:006.3+[001.8:004.891]:003.623](477)
Соколова Ірина Василівна,
ORCID 0000-0003-4409-5630,
молодший науковий співробітник,
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського,
Київ Україна
е-mail: Sokolova@nbuv.gov.ua

УПРОВАДЖЕННЯ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТНИХ ІДЕНТИФІКАТОРІВ У ВІТЧИЗНЯНІЙ БІБЛІОТЕЧНО-ІНФОРМАЦІЙНІЙ СФЕРІ

Розглянуто систему міжнародних стандартних ідентифікаторів, їх функції та роль в організації інформаційного простору. Особливий акцент зроблено на нових міжнародних стандартних ідентифікаторах інформаційних об’єктів, введених національними стандартами Україні з 1 січня 2019 р.

Ключові слова: міжнародний стандартний номер, міжнародний стандартний ідентифікатор, ідентифікація інформаційних об'єктів.

Збільшення обсягів інформації, поява нових способів її поширення, обміну та зберігання актуалізують питання створення інструментів і технологій для більш ефективного здійснення пошуку та доступу до джерел. Одним із інструментів для вирішення поставлених завдань є практика впровадження і застосування міжнародних стандартних ідентифікаторів (МСІ).
Система МСІ передбачає створення єдиної міжнародної бази даних інформації про обраний об’єкт із присвоєнням йому оригінального коду, який визначається один раз і не підлягає змінам. МСІ інформаційної сфери виконують функції: ідентифікації, обліку і реєстрації об’єктів інформаційної сфери, пошуку інформації, оптимізації документних та інформаційних потоків.
Поява Інтернет вивела застосування МСІ бібліотеками на новий рівень. Ведення електронних каталогів бібліотек, створення електронних баз даних колекцій документів, аудіо- і відеоматеріалів передбачає формування систем метаданих з обов’язковим заповненням полів, у які вводяться МСІ.
МСІ є поєднанням абревіатури і цифрового або літерно-цифрового коду. Переваги системи МСІ полягають у тому, що сам запис коду-ідентифікатора зрозумілий усім, він не вимагає перекладу або транслітерації, є міжнародним і легко долає бар’єри міжнаціонального спілкування. Впровадження МСІ забезпечує оперативність пошуку, точність і незмінність результату ідентифікації документів або інших інформаційних об’єктів.
Розробку систем МСІ здійснює Міжнародна організація зі стандартизації (ISO). Саме ISO виконує місію розробки стандартів, у яких містяться положення про порядок надання МСІ, їх склад, структуру, правила розміщення у виданнях. При побудові практично всіх систем ідентифікації, розроблених у стандартах ISO, як основні елементи використані реєстраційний порядковий номер і цифрова або літерно-цифрова комбінація, яка містить мінімальну семантичну інформацію (країна, вид документа).
Ідентифікаторами виступає безліч міжнародних стандартних номерів на різні об’єкти інформаційної сфери. Згідно чинних національних стандартів, в Україні офіційно запроваджені такі МСІ:
– Міжнародний стандартний номер книги ISBN;
– Міжнародний стандартний номер серіального видання ISSN;
– Міжнародний стандартний номер нотного видання ISMN;
– Міжнародний стандартний номер технічного звіту ISRN;
– Міжнародний стандартний ідентифікатор для бібліотек і пов’язаних із ними організацій ISIL;
– Міжнародний стандартний ідентифікатор колекцій ISCI;
– Міжнародний стандартний ідентифікатор назв ISNI;
– Міжнародний стандартний ідентифікатор посилання ISLI;
– Міжнародний стандартний код запису ISRC;
– цифровий ідентифікатор об’єкта DOI та ін.
Частина з них мають широке застосування у міжнародній практиці, в Україні, це – ISBN, ISSN, ISMN, ISRN. Але є такі, з якими український користувач тільки знайомиться. Система функціонування цих МСІ тільки вибудовується, відбувається впорядкування інфраструктури, що має забезпечувати надання і реєстрацію цих ідентифікаторів. В Україні згідно наказу ДП «УкрНДНЦ» з 1 січня 2019 р. чинними є національні стандарти, якими закріплено офіційне поширення таких міжнародних стандартних ідентифікаторів, як DOI, ISCI, ISLI, ISIL, ISNI. Введені національні стандарти гармонізовані з міжнародними і належать до серії «Інформація і документація». Ці стандарти прийнято методом підтвердження мовою оригіналу й ще не мають офіційного перекладу українською мовою.
Міжнародний стандартний ідентифікатор для бібліотек і пов’язаних із ними організацій ISIL (International Standard Identifier for Libraries and Related Organizations) введений у дію ДСТУ ISO 15511:2018. Код ISIL був запроваджений як інструмент інтеграції організацій в єдину світову систему обміну інформацією. Присвоєний ISIL-код має забезпечувати ідентифікацію організації упродовж усього її існування і призначений для бібліотек, архівів, музеїв та організацій, які з ними взаємодіють і використовується з метою спрощення доступу до їхніх записів, документів та послуг.
Міжнародний стандартний ідентифікатор колекцій ISCI (International standard collection identifier) введений у дію ДСТУ ISO 27730:2018. Ідентифікатор ISCI присвоюється бібліотечним і архівним фондам, електронним бібліотекам, будь-яким колекціям документів. Ці колекції та фонди можуть включати матеріали на різних видах носіїв. За потреби частини однієї колекції, розміщені у різних місцях, як географічно, так і в мережі Інтернет, отримують спільний код ISCI.
Міжнародний стандартний ідентифікатор назв ISNI ( International Standard Name Identifier) введений у дію ДСТУ ISO 27729:2018. Ідентифікатор ISNI представлений як унікальний постійний числовий код імені осіб, які причетні до створення, поширення, або відтворення творів у будь-якій формі (авторів текстів, музичних та художніх творів, дослідників, видавців, виконавців музичних творів та ін.). У випадку, якщо автор підписує свої твори псевдонімом, він може зареєструвати ISNI як на своє ім’я, так і на кожний зі своїх псевдонімів. ISNI може використовуватись бібліотеками і архівами при впорядкуванні власного фонду і каталогів, задоволенні інформаційних запитів користувачів, а також при здійсненні пошуку інформації у мережі Інтернет.
Цифровий ідентифікатор об’єкта DOI (digital object identifier) уведений в дію ДСТУ ISO 26324:2018. Цей стандарт визначає синтаксис, опис і функціональні компоненти системи цифрової ідентифікації об’єктів, а також основні принципи формування, реєстрації та управління іменами DOI. Цей МСІ може бути присвоєний як електронним, так і друкованим версіям інформаційних ресурсів. Кожен об’єкт отримує власний унікальний DOI, що присвоюється навічно для забезпечення мережевого зв’язку з поточною інформацією про цей об’єкт. Ім’я DOI не замінює і не відміняє ідентифікатори інших систем, які визначені у стандартах ISO.
Міжнародний стандартний ідентифікатор посилань ISLI (International standard link identifier) введений в дію ДСТУ ISO 17316:2018. У стандарті міститься опис ідентифікатора ISLI і основні засади функціонування міжнародної служби реєстрації зв’язків між будь-якими витворами людської діяльності (документами, художніми творами, аудіо- і відеоматеріалами), їхніми творцями, а також обставинами створення та використання, наприклад, час або місце.
Отже, міжнародна практика використання МСІ сприяє координації і більш ефективній взаємодії усіх суб’єктів інформаційної сфери (бібліотек, архівів, видавництв, організацій книжкової торгівлі, користувачів, авторів творів та ін.) при роботі з документами і один з одним. Очевидно, що використання в Україні давно відомих і запровадження нових систем МСІ – прогресивне явище, і в умовах глобальної цифровізації сприятиме більш ефективній роботі вітчизняних бібліотечно-інформаційних установ.

UDC 025.5:006.3+[001.8:004.891]:003.623](477)
Irina Sokolova,
ORCID 0000-0003-4409-5630,
Junior Research Associate,
V. I. Vernadskyi National Library of Ukraine,
е-mail: Sokolova@nbuv.gov.ua

IMPLEMENTATION OF INTERNATIONAL STANDARD IDENTIFIERS IN THE DOMESTIC LIBRARY AND INFORMATION SPHERE

The publication discusses the system of international standard identifiers, their functions and role in organizing the information space. Particular emphasis is placed on the new international standard identifiers of information objects, introduced by the national standards of Ukraine from January 1, 2019.

Keywords: international standard number, international standard identifier, identification of information objects.