ПІДГОТОВКА КАДРІВ ВИЩОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ В НАЦІОНАЛЬНІЙ БІБЛІОТЕЦІ УКРАЇНИ ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО У 2002–2019 рр.

ЗаявникПономаренко Зінаїда Олексіївна (Україна)
ФорумМіжнародна наукова конференція «Бібліотека. Наука. Комунікація. Розвиток бібліотечно-інформаційного потенціалу в умовах цифровізації» (2020)
ЗахідСекція 1. Сучасні виклики та завдання бібліотек в умовах цифровізації
Назва доповідіПІДГОТОВКА КАДРІВ ВИЩОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ В НАЦІОНАЛЬНІЙ БІБЛІОТЕЦІ УКРАЇНИ ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО У 2002–2019 рр.
Інформація про співдоповідачів
Презентаціяне завантажено
СтаттяЗавантажити статтю


Тези доповіді

УДК 004.91
Пономаренко Зінаїда Олексіївна,
ORCID 0000-0002-1782-8985,
молодший науковий співробітник,
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського,
Київ, Україна
е-mail: zinaida8591@ukr.net

ПІДГОТОВКА КАДРІВ ВИЩОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ В НАЦІОНАЛЬНІЙ БІБЛІОТЕЦІ УКРАЇНИ ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО У 2002–2019 рр.

Розглянуто питання підготовки кадрів вищої кваліфікації у Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського у період з 2002 по 2019 рр. у рамках функціонування аспірантури та спеціалізованої вченої ради із захисту кандидатських і докторських дисертацій. Наведені основні показники і висвітлені тенденції розвитку наукового кадрового потенціалу бібліотеки.

Ключові слова: підготовка кадрів вищої кваліфікації, аспірантура, спеціалізована вчена рада, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського.

Питання формування і розвитку системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації бібліотечних фахівців, рівня професійної компетентності та правової культури бібліотечних спеціалістів є одними з ключових для забезпечення ефективності діяльності бібліотек і розвитку бібліотечної справи. В умовах інтенсивних змін, зумовлених становленням державності, адаптацією до глобального ринку інтелектуальної праці, необхідністю підготовки нового покоління дослідників на базі фундаментальних знань, орієнтацією на світовий рівень наукового розвитку за запитами сучасного суспільства, ці питання набувають додаткової актуальності. Одним із провідних вітчизняних центрів підготовки кадрів вищої кваліфікації для бібліотечної галузі за науковими напрямами бібліотекознавства, бібліографознавства, книгознавства, документознавства та архівознавства є Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (далі НБУВ), яка функціонує не лише як бібліотека національного рівня, а й як науково-дослідний інститут. Станом на 1 січня 2020 р. із загальної кількості штатних працівників НБУВ (795 осіб) працювало 275 наукових співробітників, з яких 126 (45,8 %) – кадри вищої кваліфікації (110 кандидатів і 16 докторів наук).
Важливе значення для забезпечення високого наукового рівня кадрового потенціалу НБУВ відіграє функціонування в установі аспірантури (з 1993 р.) і спеціалізованих учених рад із захисту кандидатських i докторських дисертацій (організовані у 1993 р. та 2010 р.), при цьому ряд науковців працювали над темами кандидатських і докторських дисертацій як пошукачі. Усього в НБУВ було проведено захисти 177 кандидатських і 30 докторських дисертацій. Упродовж 2002–2019 рр. ступінь кандидата наук у спецрадах НБУВ отримали 87 науковців, 13 захистили дисертаційні дослідження на здобуття наукового ступеня доктора наук.
Слід особливо підкреслити внесок у підготовку наукових кадрів вищої кваліфікації бібліотеки відомих українських учених – засновників власних наукових шкіл: чл.-кор. НАН України, д-ра іст. наук, проф. Л. А. Дубровіної, під керівництвом якої в НБУВ було захищено 21 дисертаційну роботу, та академіка НАН України, д-ра філософ. наук, проф. О. С. Онищенка – 19 дисертаційних робіт.
Також результати підготовки кадрів вищої кваліфікації в НБУВ демонструють позитивну тенденцію збереження наступності, відтворення і розвитку наукового потенціалу установи. Науковців бібліотеки, які захистили у НБУВ кандидатські або докторські дисертації, своєю чергою долучилися до підготовки наукових кадрів. Зокрема, чл.-кор. НАН України, д-р іст. наук, проф. В. І. Попик, д-р іст. наук, проф. Г. І. Ковальчук, д-р іст. наук, проф. В. М. Горовий, д-р наук із соц. комунікацій, проф. Т. Ю. Гранчак, д-р наук із соц. комунікацій К. В. Лобузіна, які захистили в НБУВ докторські дисертації, а згодом успішно керували підготовкою дисертаційних робіт інших науковців.
Най результативнішими з огляду на загальну кількість захищених дисертаційних досліджень були 2005–2007 рр., коли в середньому в НБУВ захищалось 7 дисертаційних робіт на рік, та 2008–2012 рр., коли в середньому в сукупності у спецрадах НБУВ захищалось 5 дисертацій на рік. Разом із тим, піковими, або такими, що продемонстрували найбільший сумарний показник захистів кандидатських і докторських дисертацій упродовж року, стали 2013 р. (усього 12 захистів), 2019 р. (10 захистів), 2007 р. (9 захистів). Безпосередньо для науковців НБУВ в аспекті захисту здобутих наукових результатів найрезультативнішим виявився 2013 р., коли було захищено 10 дисертацій (дві докторських і вісім кандидатських дисертацій).
У 2014 р. і 2017 р. співробітниками НБУВ не було захищено жодної кандидатської або докторської дисертації. І, якщо у випадку 2014 р. ситуацію частково можна пояснити високими результатами попереднього року, то 2017 р. став, швидше, індикатором негативної тенденції, яка на разі сформувалась у сфері підготовки наукових кадрів вищої кваліфікації за спеціальністю 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа». Ідеться про зниження престижу і зменшення фінансового забезпечення наукової діяльності на тлі нарощування вимог до її ефективності, а також відсутність у молоді мотивації до опанування бібліотечним фахом. У цьому випадку доволі високі показники 2019 р. не суперечать такому висновку і пояснюються змінами в Порядку присудження наукових ступенів і опублікування результатів наукових досліджень. Необхідність у перспективі публікувати отримані під час дослідження результати в журналах, які входять до наукометричних баз даних Web of Science i Scopus, надавати довідку про закінчення аспірантури, проходити захисти в разових спеціалізованих вчених радах стимулювала науковців, які вже давно працювали над дисертаційними дослідженнями, прискорити свою роботу з тим, щоб встигнути захистити дисертації за зрозумілих, усталених правил.
Подальший розвиток підготовки нового покоління науковців у НБУВ за спеціальністю 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» буде прямо залежати від вирішення принципових стратегічних питань у цій галузі у національному масштабі, врахування при цьому сформованих традиційних, фундаментальних основ та досвіду вітчизняної науки.

UDC 004.91
Zinaida Ponomarenko,
ORCID 0000-0002-1782-8985,
Junior Research Associate,
V. I. Vernadskyi National Library of Ukraine,
Kyiv, Ukraine
е-mail: zinaida8591@ukr.net

SPECIALISTS TRAINING FOR THE HIGHEST QUALIFICATION
IN THE V. I. VERNADSKYI NATIONAL LIBRARY OF UKRAINE IN 2002‒2019

The issue of training highly qualified personnel at the Vernadskyi National Library of Ukraine as part of postgraduate studies and the specialized academic council to defend PhD and doctoral theses is considered. The basic indicators and tendencies of development of personnel potential of the library in the period from 2002 to 2019 are given.

Keywords: training of highly qualified personnel, postgraduate studies, specialized academic council, V.I.Vernadskyi National Library of Ukraine.