ОРГАНІЗАЦІЯ КОМПЛЕКТУВАННЯ ФОНДУ НАЦІОНАЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО В УМОВАХ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ БІБЛІОТЕЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ (2011–2020

ЗаявникБілько Євгенія Миколаївна (Україна)
ФорумМіжнародна наукова конференція «Бібліотека. Наука. Комунікація. Розвиток бібліотечно-інформаційного потенціалу в умовах цифровізації» (2020)
ЗахідСекція 1. Сучасні виклики та завдання бібліотек в умовах цифровізації
Назва доповідіОРГАНІЗАЦІЯ КОМПЛЕКТУВАННЯ ФОНДУ НАЦІОНАЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО В УМОВАХ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ БІБЛІОТЕЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ (2011–2020
Інформація про співдоповідачівПестрецова Лариса Андріївна, завідувач відділу НБУВ
Презентаціяне завантажено
СтаттяЗавантажити статтю


Тези доповіді

УДК 027.54(477-25)НБУВ:025.2”2011/2020”
Пестрецова Лариса Андріївна,
ORCID 0000-0001-7970-6652,
завідувач відділу,
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського,
Київ, Україна
е-mail: pestretsova@nbuv.gov.ua

Білько Євгенія Миколаївна,
ORCID 0000-0002-5784-586X,
молодший науковий співробітник,
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського,
Київ, Україна
е-mail: bilko@nbuv.gov.ua

ОРГАНІЗАЦІЯ КОМПЛЕКТУВАННЯ ФОНДУ
НАЦІОНАЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО
В УМОВАХ РОЗВИТКУ
ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ БІБЛІОТЕЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ (2011–2020)

Висвітлено стан системи комплектування Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадськогоу період 2011–2020 рр., обумовлений розвитком інноваційних процесів у бібліотечній діяльності.

Ключові слова: бібліотека, інноваційні процеси, комплектування, інформаційні ресурси, обов’язковий примірник, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського.

Сучасній системі формування фондів бібліотек притаманні різноманітність джерел надходжень документів, використання новітніх електронних засобів та автоматизація традиційних технологій комплектування. Методичні засади процесу комплектування постійно розвиваються, здійснюється систематичний аналіз зовнішнього документального потоку, триває постійний аналіз та відбір документів, оперативне замовлення та отримання документів на різних носіях інформації для поповнення бібліотечно-інформаційних ресурсів.
На стан комплектування фондів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (далі НБУВ) у 2011–2020 рр. суттєво вплинули такі фактори, як політична та економічна нестабільність суспільства, глобальні виклики, державна політика у сфері книговидання та книгорозповсюдження, зменшення фінансування бібліотечної галузі, рівень чинного законодавства з питань надсилання обов’язкового примірника документів (далі ОП), система інформування про підготовку і випуск літератури. Тому бібліотеки все частіше вдаються, поряд із традиційними, до альтернативних джерел комплектування, зокрема участі у загальнодержавних і відомчих програмах, використання благодійних фондів тощо. Зокрема, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського співпрацювала з Держкомтелерадіо в рамках видавничого проекту «Українська книга» з метою поповнення власних фондів, а також для книгообміну з вітчизняними та іноземними установами. Так, за цією програмою у 2007–2016 рр. до НБУВ надійшло майже 47 тис. прим., більше як 1,2 тис. назв різноманітних довідкових, наукових, науково-популярних, публіцистичних видань і художніх творів.
У рамках Цільової комплексної програми «Створення та розвиток науково-видавничого комплексу НАН України» НБУВ, відповідно до постанов і розпоряджень Президії Національної академії наук України (далі НАН України), отримує з видавництв «Наукова думка» та ВД «Академперіодика» наукову літературу, яка виходить за двома напрямами «наукові видання» і «енциклопедичні видання». За період 2011–2020 рр. для бібліотечного та обмінного фондів НБУВ отримала близько 9 тис. прим. (530 назв) зазначених документів, які формують цінне інформаційне джерело наукової літератури для користувачів Бібліотеки.
Всі ці фактори не могли не вплинути на систему комплектування фондів НБУВ. Якщо у 2011 р. загальний обсяг надходжень документів до НБУВ становив 178 тис. прим., у 2012 р. – 208 тис. прим, то починаючи з 2014 р. спостерігається скорочення надходжень (148 тис. прим.), у 2018 р.– 117 тис. прим., у 2019 р. – 114 тис. прим. документів. Загальний фонд НБУВ на 1.01.2020 р. становив 15 928 336 прим. документів. Зміна кількісних показників надходжень до фонду НБУВ у період 2011–2019 рр. пояснюється також відсутністю фінансування платних джерел комплектування, які до 2010 р. становили від 10 % до 12 %, а також зменшенням обсягів надходження документів за міжнародним документообміном. Станом на 01.01.2020 р. НБУВ підтримує міжнародний документообмін із 570 партнерами у 57 країнах світу, хоча у 2012 р. НБУВ здійснювала книгообмін з 863 партнерами у 73 країнах.
З метою інформування користувачів про нові надходження до НБУВ за джерелом «Дари» у 2012 р. було створено електронний інформаційний ресурс – розділ «Дари НБУВ» на офіційному сайті Бібліотеки (http://www.nbuv.gov.ua/), що містить майже 500 інформаційно-аналітичних довідок щодо видань та дарувальників.
У 2013 р. відділ комплексного формування бібліотечних ресурсів спільно з відділом обмінно-резервних фондів НБУВ започаткували випуск щорічного науково-інформаційного видання «Обмінний фонд Національної бібліотеки Україні імені В. І. Вернадського» для оперативного інформування фахівців, а також партнерів по книгообміну про наявність вітчизняних документів в обмінному фонді, включаючи видання НБУВ. Продовжує видаватися бібліографічний покажчик «Зарубіжні періодичні відання у фондах Національної бібліотеки Україні імені В. І. Вернадського та бібліотек наукових установ НАН Україні» (з періодичністю один раз на два роки).
У 2015 р. вийшла друком технологічна інструкція «Централізоване бібліотечне опрацювання документів у Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського», яка регламентує організацію процесів централізованого бібліотечного опрацювання всіх видів і примірників документів на основі електронної технології системи автоматизації бібліотек (САБ) «ІРБІС-64» з елементами традиційної.
У 2016 р. з метою забезпечення ефективного використання і збереження бібліотечних фондів та встановлення єдиних вимог до порядку списання документів бібліотечного фонду бібліотек науково-дослідних установ розроблено документ «Методичні рекомендації щодо списання бібліотечних фондів науково-дослідними установами НАН України» для установ, які знаходяться у сфері управління Національної академії наук України, основна діяльність яких здійснюється за рахунок коштів державного бюджету.
У рамках розроблення нових та модифікації науково-методичних документів у 2019 р. вийшов друком довгоочікуваний документ «Інструкція з обліку фонду Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського», який регламентує порядок обліку всіх видів документів, які входять до складу бібліотечного фонду, а також включає загальні положення обліку документів у спеціалізованих відділах-фондоутримувачах НБУВ.
У 2020 р. на роботі бібліотек України не могла не позначитися ситуація, яка склалася внаслідок епідемії, спричиненою пандемією COVID-19. З 18 березня, відповідно з прийнятими протиепідемічними заходами в умовах карантину на території України та додатковими обмежувальними заходами на території міста Києва, відповідно із розпорядженням Президії НАН України і наказами дирекції Національну бібліотеку України імені В. І. Вернадського було переведено на дистанційний режим роботи. Незважаючи на заходи, впроваджені в Україні у зв’язку із карантином, у НБУВ було налагоджено безперервне отримання поштових відправлень обов’язкового примірника зі всієї країни і бандеролей від зарубіжних партнерів по документообміну. Активно здійснюється приймання до Бібліотеки друкованих примірників дисертацій та оформлення довідок здобувачам ступеня доктора філософії відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 6 березня 2019 р. № 167 про «Порядок проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії». Зразок Довідки було розміщено на сайті НБУВ.
В умовах дистанційного режиму роботи НБУВ провідні спеціалісти відділу активно здійснюють моніторинг інтернет-ресурсів, сайтів і каталогів вітчизняних видавництв, де представлено інформацію про видавничу діяльність, у тому числі і наукових установ НАН України, а також надають електронною поштою інформаційні довідки користувачам, авторам, представникам видавництв щодо надсилання обов’язкового примірника, приймання дарів, про надходження до НБУВ окремих видань.
У галузі формування документально-інформаційних ресурсів НБУВ залишається багато проблем, які потребують негайного вирішення. Зокрема, проблема комплектування документами на електронних носіях, що потребує розробки законодавчих та нормативно-інструктивних документів щодо їхнього надходження до НБУВ за джерелом ОП, а також опрацювання і обліку. Тому особливістю комплектування фондів НБУВ на сучасному етапі є постійний пошук оптимальних форм організації цього процесу.

UDC 027.54(477-25)VNLU:025.2”2011/2020”
LarysaPestretsova,
ORCID 0000-0001-7970-6652,
HeadofDepartment,
V. I. Vernadskyi National Library of Ukraine,
Kyiv, Ukraine
е-mail: pestretsova@nbuv.gov.ua

EugeniaBilko,
ORCID 0000-0002-5784-586X,
JuniorResearch Associate,
V. I. Vernadskyi National Library of Ukraine,
Kyiv, Ukraine
е-mail: bilko@nbuv.gov.ua

ORGANIZATION OF ACQUISITION OF THE FUND V. I.VERNADSKYI NATIONAL LIBRARY OF UKRAINE UNDER THE CONDITIONS
OF THE DEVELOPMENT OF INNOVATIVE PROCESSES LIBRARY ACTIVITY (2011–2020)

The article deals with the state of the V. I. Vernadskyi National Library of Ukrainecquisition system in the period 2011–2020 in connection with the development of innovative processes in library activities.

Keywords: library, innovation processes, acquisition, information resources, mandatory copy, V. I. Vernadskyi National Library of Ukraine.