Світоглядні орієнтири сучасної біографіки

ЗаявникПопик Володимир Іванович (Україна)
ФорумМіжнародна наукова конференція «Бібліотека. Наука. Комунікація. Розвиток бібліотечно-інформаційного потенціалу в умовах цифровізації» (2020)
ЗахідXVI біографічні читання: «Історична біографіка в сучасному українському суспільстві: проблематика, інформаційний простір, бібліотеки, читачі»
Назва доповідіСвітоглядні орієнтири сучасної біографіки
Інформація про співдоповідачівнемає
Презентаціяне завантажено
СтаттяЗавантажити статтю


Тези доповіді

УДК 929+140.8+316.72
Попик Володимир Іванович,
ORCID 0000-0001-8746-1026
доктор історичних наук, професор, член-кореспондент НАН України,
директор Інституту біографічних досліджень,
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського,
Київ, Україна
e-mail: popyk@nbuv.gov.ua

СВІТОГЛЯДНІ ОРІЄНТИРИ СУЧАСНОЇ БІОГРАФІКИ

Аналізується значення світоглядних орієнтирів для розвитку біографічних досліджень. Зосереджено увагу на демократичних, народознавчих засадах української біографіки.

Ключові слова: біографіка як напрям гуманітаристики, цілісність вітчизняного історичного й культурного процесу, народознавчі засади української біографіки, освоєння цінності європейської біографіки.

Проблеми світоглядних орієнтирів вітчизняної біографіки, системи цінностей, що знаходяться в її основі, є актуальними в осмисленні шляхів, форм і методів подальшого вдосконалення дослідницької роботи, біографічної літературної творчості, видавничої та інформаційної справи, зосередженні їх на вирішенні нових завдань, що постають в умовах сучасного драматичного суспільного розвитку, обумовлені зростанням рівня і складності інтелектуальних та духовних запитів наших співгромадян.
Спеціальних розробок у цій царині обмаль [1], і вони вже не відображають у повній мірі сучасної проблемної ситуації. Більш активно досліджувалися тісно пов’язані проблеми, зокрема формування пантеону національних героїв [2], ціннісні орієнтації біографічної літератури для дітей та юнацтва [3]. Автор бачить своїм завданням акцентувати увагу на нових аспектах розуміння світоглядних орієнтирів вітчизняної біографіки, які потребують серйозної спеціальної розробки.
Біографіка традиційно виступає в Україні важливою частиною гуманітарного знання й гуманітарної культури, суспільного життя. Її тісний зв’язок із самою серцевиною національного самоусвідомлення, активна роль у пропаганді й відстоюванні національних ідеалів впродовж тривалого історичного періоду були обумовлені боротьбою за незалежність, самоствердження в колі інших народів. Біографіка, поширення історико-біографічних знань й нині активно слугують справі утвердження патріотичної свідомості, громадянської консолідації українського суспільства, протистояння деструктивним силам, які прагнуть до розмивання української національної ідентичності. У цьому розумінні українській біографіці належить вагоміше місце, відповідальніша роль, у порівнянні із ситуацією в інтелектуальному й духовному, суспільно-політичному житті тих народів, які вже розв’язали актуальні для сучасної України завдання. Зазначене багато в чому й нині визначає фокус її тематичної спрямованості.
Водночас становлення відкритого суспільства, досягнення, здобуті в інтеграції України у світове співтовариство, освоєння європейських цінностей, соціалізація нових поколінь з принципово новими інтелектуальними й культурними запитами обумовлюють постання нових завдань, необхідність розширення проблемно-тематичного діапазону й збагачення форм та методів, практик вітчизняної біографіки, усіх її складових – дослідницької, видавничої, інформаційної роботи, комунікації дослідників і видавців з читачами. Їх вирішення вимагає більш глибокого осмислення світоглядних засад, ціннісних орієнтирів української біографіки, наповнення їх оновленим змістом, відповідним гострим викликам сучасної доби.
Розвиток біографіки завжди визначався її світоглядними орієнтирами. Їх формування традиційно відбувається на перетині соціальних інтересів та моральних приписів, ментальних уявлень про добро і зло, служіння суспільним ідеалам, цінність людського життя, творчі можливості людського генія. Значна роль в утвердженні й нормативному закріпленні цих світоглядних засад належить також політичним чинникам, державним інтересам.
Долаючи стереотипи, які залишилися від тоталітарного минулого, українська біографіка відновила, як свої головні засади, народознавчі, демократичні принципи, дала відсіч спробам насадження псевдоелітарних тенденцій, пов’язаних з прагненням до прилучення до пантеону видатних українців представників сучасних олігархічних кланів.
Принциповим світоглядним орієнтиром української біографіки, що утвердився вже в умовах здобуття Україною незалежності, стало визнання цілісності й багатогранності вітчизняного історичного і культурного процесу з усіма проявами його етнічного, мовного й культурного, конфесійного розмаїття, крайових відмінностей і бурхливих політичних протистоянь.
Важливим результатом освоєння вітчизняною біографікою європейських гуманістичних цінностей є в наш час визнання «права на біографію» не лише за знаними представниками різних сфер суспільного життя, яким належить власний оригінальний внесок у їх розвиток і, відповідно, акцентування уваги на цінності людського досвіду кожного учасника й свідка подій вітчизняного минулого, необхідності пошанування та збереження пам’яті про них у наступних поколіннях, тобто – не лише на загальнонаціональному, а й на місцевому, локальному рівні, у родинному колі, серед нащадків.
Новим явищем стає підвищення уваги до значення біографічного знання у формуванні особистісного світу історії і культури окремої людини, самоусвідомленні нею свого життєвого шляху через написання автобіографій, щоденників, мемуарів.
Якнайповніше втілення в наукових дослідженнях та літературній творчості зазначених засад у поєднанні з розвитком дієвих інформаційних комунікацій має слугувати зацікавленому сприйняттю біографічного знання широким загалом співвітчизників, що є дуже важливим для піднесення інтелектуального й духовного потенціалу нашого суспільства.

Список використаної літератури
1. Попик В. І. Світоглядні засади розвитку української біографістики та формування національних ресурсів біографічної інформації ХХІ століття. Українська біографістика = Biographistica Ukrainica. Київ, 2008. Вип. 4. С. 8–40.
2. Попик В. І. Знакові постаті національної історії та культури. Українська біографістика = Biographistica Ukrainica. Київ, 2016. Вип. 14. С. 8–28.
3. Марченко Н. П. Соціокультурні стереотипи в новітній українській біографіці для дітей. Українська біографістика = Biographistica Ukrainica. Київ, 2011. Вип. 8. С. 149–174.

References
1. Popyk, V. I. (2008). Svitohliadni zasady rozvytku ukrainskoi biohrafistyky ta formuvannia natsionalnykh resursiv biohrafichnoi informatsii ХХІ stolittia [Worldview principles of development of Ukrainian biography and formation of national resources of biographical information of the 21th century]. Ukrainska Biohrafistyka = Biographistica Ukrainica, 4, 8-40. [In Ukrainian].
2. Popyk, V. I. (2016). Znakovi imena natsionalnoi istorii ta kultury [Distinquished figures of the national history and culture]. Ukrainska Biohrafistyka = Biographistica Ukrainica, 14, 8-28. https://doi.org/10.15407/ub.14.008 [In Ukrainian].
3. Marchenko, N. P. (2011). Sotsiokulturni stereotypy v novitnii ukrainskii biohrafitsi dlia ditei [Socio-cultural stereotypes in recent Ukrainian biography study for children]. Ukrainska Biohrafistyka = Biographistica Ukrainica, 8, 149-174. [In Ukrainian].

UDC 929+140.8+316.72
Popyk Volodymyr,
ORCID 0000-0001-8746-1026
Doctor of Histoical Sciences, Professor, Corresponding Member of the NAS of Ukraine,
Director of the Institute of Biographical Research,
V. I. Vernadskyi National Library of Ukraine, Kyiv
e-mail: popyk@nbuv.gov.ua

IDEOLOGICAL GUIDELINES OF MODERN BIOGRAPHY

The importance of ideological guidelines for the development of biographical research is analyzed. The focus is on the democratic, ethnographic principles of Ukrainian biography.

Keywords: biography as a direction of the humanities, multifacetedness of the national historical and cultural process, ethnographic principles of Ukrainian biography, mastering the values of European biography.