Інформаційне забезпечення бібліотекознавчих досліджень

ЗаявникМасловська Світлана Миколаївна (Україна)
ФорумМіжнародна наукова конференція «Бібліотека. Наука. Комунікація. Розвиток бібліотечно-інформаційного потенціалу в умовах цифровізації» (2020)
ЗахідСекція 1. Сучасні виклики та завдання бібліотек в умовах цифровізації
Назва доповідіІнформаційне забезпечення бібліотекознавчих досліджень
Інформація про співдоповідачів
Презентаціяне завантажено
СтаттяЗавантажити статтю


Тези доповіді

УДК 027.021(477):[025.4.036]
Масловська Світлана Миколаївна,
ORCID 0000-0002-3828-6732
науковий співробітник,
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського,
Київ, Україна
e-mail: negretova34@gmail.com

ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БІБЛІОТЕКОЗНАВЧИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Проаналізовано змістовне наповнення веб-сайтів провідних українських бібліотек у контексті інформаційного забезпечення бібліотекознавчих досліджень.

Ключові слова: бібліотекознавчі дослідження, бібліотекознавча література, віртуальні бібліотечні проєкти, інформаційні ресурси.

Ефективність проведення сучасних бібліотекознавчих досліджень дедалі більше залежить від застосування новітніх інформаційних технологій на основі інтегрованої системи збирання, опрацювання та обміну інформацією. Адаптуючись до нових викликів суспільства, бібліотеки активно використовують нові форми спілкування в системі соціальних комунікацій – віртуальний простір. До прикладу, розглянемо офіційні веб-сайти таких провідних українських бібліотек: Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, Національна бібліотека України імені Ярослава Мудрого, Львівська національна наукова бібліотека України імені В. Стефаника, Харківська державна наукова бібліотека імені В. Г. Короленка.
Вагома роль в інформаційному забезпеченні бібліотечної галузі належить Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського (далі НБУВ), зокрема Інституту бібліотекознавства, який є координуючим науково-дослідним та науково-методичним центром НБУВ, бібліотечно-інформаційної системи НАН України у галузі бібліотекознавства та бібліотечно-інформаційної діяльності. Інститут розробляє теоретико-методологічні та прикладні засади розвитку бібліотечної справи і бібліотекознавства, організовує спеціалізований фонд як базову основу проведення науково-дослідної роботи у галузі бібліотекознавства, бібліографознавства, книгознавства, створює довідково-пошуковий апарат, надає можливість користування спеціалізованими інформаційними ресурсами Інституту. Статус НБУВ як національної та наукової бібліотеки визначає напрями її діяльності: формування інтегрованого наукового ресурсу України в електронному середовищі, і реалізація низки масштабних національних науково-інформаційних проєктів. Насамперед, це електронні каталоги (далі ЕК) НБУВ, реферативна база даних (далі БД) «Україніка наукова», електронна бібліотека «Наукова періодика України», цифрова бібліотека історико-культурної спадщини. Окремо для бібліотечних фахівців створена спеціалізована електронна бібліотека «Бібліотекознавча література», яка дозволяє здійснювати багатоаспектний пошук фахових джерел: за ключовими словами, авторами, роками видання, назвами та предметними рубриками. Бібліотека надає посилання до різноманітних баз даних: ЕК НБУВ; каталогу зали бібліотекознавчої літератури; літератури з книгознавства; дослідження рукописних та архівних фондів; публікації співробітників НБУВ (2003–2018), зокрема, ця БД була сформована співробітниками читальної зали бібліотекознавчої літератури Інституту бібліотекознавства; наукова електронна бібліотека; реферативна інформація; автореферати дисертацій; віртуальна бібліографічна довідка та інформаційні ресурси Інтернету, де надано повнотекстовий доступ до бібліотекознавчих періодичних і продовжуваних видань України: «Бібліотечний вісник» (1993–2020), «Библиотеки национальных академий наук; проблемы функционирования, тенденции развития: научно-практический и теоретический сборник», «Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія» (з 2008 р.), «Вісник Книжкової палати України» (2009–2020), «Наукові праці НБУВ» (з 2009 р.) та ін. Складником джерельної бази для дослідників бібліотечної справи є архів тематичних електронних виставок з актуальних проблем бібліотекознавства, підготовлені спіробітниками читальної зали бібліотекознавчої літератури Інституту бібліотекознавства, а також оцифровані унікальні видання зі спеціалізованого бібліотекознавчого фонду, які мають історичне і культурне значення. Так, у розділі «Цифрова бібліотека історико-культурної спадщини» сайту НБУВ представлені: «Книжний вісник» (1919), «Бібліотечний журнал» (1925–1926), «Журнал бібліотекознавства та бібліографії» (1927–1930), праці визначних бібліотекознавців: Д. Балики, Ю. Меженка та інших.
Національна бібліотека України імені Ярослава Мудрого (далі НБУ ім. Ярослава Мудрого) – провідний державний культурний, освітній, науково-інформаційний заклад, робить вагомий внесок у формування галузевого науково-довідкового ресурсу, в котрому у концентрованій формі відображено здобутки і напрацювання української бібліотечної і бібліографічної науки і практики, зокрема, Бібліотека працює над реалізацією наукового проєкту «Українська бібліотечна енциклопедія», який є першою спробою в історії вітчизняної бібліотечної галузі сформувати систематизований звід концептуально організованих і апробованих відомостей. Заслуговує на увагу змістовний і глибокий сайт «Бібліотечному фахівцю» НБУ ім. Ярослава Мудрого. Інформація оперативно актуалізується і представлена за розділами: офіційна інформація, бібліотеки України, національні бібліотеки, сторінка дослідника, статистична аналітика та ін. На сайті систематично оновлюється список нових надходжень, подається зміст останніх номерів часопису «Бібліотечна планета» та щоквартальні статті з зарубіжної фахової періодики.
Львівська національна наукова бібліотека України імені В. Стефаника (далі ЛННБ України ім. В. Стефаника) є однією з провідних науково-дослідних установ у галузях бібліотекознавства, бібліографознавства, книгознавства та ін. Інституція здійснює широкомасштабні дослідження української книги й періодики ХVIII – початку XX cт., видає багатомні науково-довідкові видання, численні бібліографічні покажчики, грунтовні наукові та науково-популярні праці. Для дослідників бібліотечно-інформаційної галузі будуть цікаві електронні ресурси ЛННБ України ім. В. Стефаника, де представлені повнотекстові матеріали видань: «Записки Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника», «Анотований бібліографічний покажчик літератури з проблем бібліотекознавства, бібліографознавства та книгознавства» за 2009–2020 рр., електронні каталоги бібліотек світу та України.
Харківська державна наукова бібліотека імені В. Г. Короленка (далі ХДНБ ім. В. Г. Короленка) – найбільша бібліотека Харкова і Східної України, друга за книгофондом, після НБУВ бібліотечна установа України. Кабінет бібліотекознавства імені Л. Б. Хавкіної ХДНБ ім. В. Г. Короленка активно застосовує нові технології у висвітленні історико-бібліотекознавчої спадщини, створенні інформаційних ресурсів, віртуальних проєктів. Так, у 2013 р. був створений російськомовний інтерактивний плакат «Кабинет библиотековедения им. Л. Б. Хавкиной: к 110-летию со дня основания» – інформаційний ресурс з інтерактивною навігацією, представлений у форматі плаката, тобто наочного зображення, супроводженого коротким текстом, графікою, звуком тощо. Інформацію в плакаті можна умовно розділити на дві категорії: історію Кабінету та сучасні напрями його діяльності. Матеріал представлений в різних формах: фактографічної довідки, відеофільму, фотогалереї, віртуальної книжкової виставки, карти, бібліографічного списку. Не залишається поза увагою започаткований Бібліотекою у 2014 р. науково-довідковий ресурс «Бібліотечна енциклопедія Харківщини», мета якого – інтелектуальна інтеграція для виявлення загального здобутку бібліотечної галузі регіону та його популяризація.
Безумовно, структурована та систематизована фахова електронно-інформаційна база даних на веб-сайтах бібліотек, простий та зручний доступ до відповідних інформаційних джерел, а також сучасні електронні засоби комунікації сприяють виробленню ґрунтовніших знань, надаючи широкому загалу спеціалістів бібліотечно-інформаційної галузі вагомі інтелектуальні активи для наукових здобутків. Водночас, інтеграція фахових бібліотечних ресурсів провідних українських бібліотек на єдиній програмній платформі і за єдиною концепцією представлення знань дозволить виявити оригінальні можливості отримання нових комплексних інформаційних бібліотечних продуктів і сервісів, дасть змогу залучити їх для повноцінного надання користувачам бібліотекознавчих інтелектуальних надбань.

УДК 027.021(477):[025.4.036]
Svitlana Maslovska,
ORCID 0000-0002-3828-6732
Research Associate,
V. I. Vernadskyi National Library of Ukraine,
Kyiv, Ukraine
e-mail: negretova34@gmail.com

INFORMATION SUPPORT OF LIBRARY RESEARCH

The content of the websites of the leading Ukrainian libraries is analyzed in the context of information support of library research.

Keywords: library research, library literature, virtual library projects, information resources.