РОЛЬ ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧИХ БІБЛІОГРАФІЧНИХ ПОКАЖЧИКІВ У МІЖКУЛЬТУРНІЙ КОМУНІКАЦІЇ

ЗаявникГришина Тетяна Анатоліївна (Україна)
ФорумМіжнародна наукова конференція «Бібліотека. Наука. Комунікація. Розвиток бібліотечно-інформаційного потенціалу в умовах цифровізації» (2020)
ЗахідСекція 4. Бібліотеки в системі стратегічних комунікацій: міжнародний аспект
Назва доповідіРОЛЬ ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧИХ БІБЛІОГРАФІЧНИХ ПОКАЖЧИКІВ У МІЖКУЛЬТУРНІЙ КОМУНІКАЦІЇ
Інформація про співдоповідачів
Презентаціяне завантажено
Статтяне завантажено


Тези доповіді

УДК 01+82:327
Гришина Тетяна Анатоліївна,
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3464-3085,
молодший науковий співробітник,
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського,
Київ, Україна
е-mail: tagym@ukr.net

РОЛЬ ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧИХ БІБЛІОГРАФІЧНИХ ПОКАЖЧИКІВ У МІЖКУЛЬТУРНІЙ КОМУНІКАЦІЇ
Проаналізовано бібліографічні покажчики про міжкультурні та міжлітературні зв’язки, підготовлені фахівцями НБУВ на початку ХХІ ст.
Ключові слова: бібліографічний покажчик, літературознавство, міжкультурна комунікація.

Галузь бібліографічної діяльності, яка має на меті виявлення, відбір, опис, реєстрацію і наукову систематизацію інформації про твори художньої літератури, публікації з питань теорії, історії літератури та літературної критики називається літературною бібліографією. Основні функції літературної бібліографії – науково-допоміжна, яка полягає у забезпеченні розвитку літературної науки, та рекомендаційна, що популяризує художню літературу, сприяє освіті, естетичному й культурному розвитку особи. Важливою функцією, яку виконує літературна бібліографія на міждержавному рівні є поглиблення та зміцнення літературних і культурних взаємин шляхом ознайомлення з літературними пам’ятками інших народів.
Вагомим здобутком у бібліографії, що розкриває зв’язки української літератури з літературами інших країн, є бібліографічні покажчики, підготовлені на початку 2000-х років у тісній співпраці науковців і бібліографів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (НБУВ), Київського національного університету імені Тараса Шевченка та Львівського національного університету імені Івана Франка.
2005 р. фахівцями НБУВ спільно з Деяном Айдачичем – сербським філологом, етнолінгвістом, літературознавцем, фольклористом підготовлено бібліографічний посібник «Сербські фольклор і література в українських перекладах та дослідженнях. 1837–2004» (Київ, 2005). У покажчику подано відомості про праці вчених та фахівців, які відображають українсько-сербські зв’язки в галузі літератури та фольклору, переклади творів сербських письменників та творів сербської народної творчості українською мовою. Включено книги, матеріали наукових конференцій, автореферати дисертацій, статті з журналів, збірників, енциклопедій, довідників, газет українською, російською та сербською мовами, видані на теренах України, а також роботи українських учених, опубліковані поза межами України за період з 1837 до 2004 р. [2].
У 2007 р. побачив світ бібліографічний довідник «Китай. Корея. Японія» (Київ, 2007), підготовлений фахівцями НБУВ та Київського національного університету імені Тараса Шевченка. У виданні зібрано інформацію про історико-культурні і літературні взаємини між Україною та країнами далекосхідного регіону. Посібник містить перелік наукових праць українських сходознавців, присвячених дослідженню мовно-літературних, культурних, історичних, економічних і політичних взаємозв’язків у гуманітарній сфері між Україною та країнами Далекого Сходу (Китаєм, Кореєю, Японією), що вийшли друком на теренах України і за кордоном з 1900 по 2007 р. До складу посібника увійшли перекладені українською мовою твори письменників зазначених країн [1].
Завдяки зусиллям провідних бібліографів Т. Добко, Н. Дацькової, М. Чиж (НБУВ) та Я. Кравця (Львівський національний університет імені Івана Франка), у 2010 р. видано бібліографічний покажчик «Українсько-бельгійські літературні зв’язки. 1870–2008» (Київ ; Львів, 2010). Покажчик відображає літературу про українсько-бельгійські літературні зв’язки, творчість окремих бельгійських письменників у дослідженнях українських літературознавців, публікації українських письменників у Бельгії і бельгійських в Україні. Зафіксовано відомості про книги, матеріали наукових конференцій, автореферати дисертацій, статті з журналів, збірників, енциклопедій, довідників, газет українською, російською, французькою, фламандською, нідерландською та англійською мовами, видані переважно в Україні та Бельгії за період від 1870 до 2008 р. [3]. Праця є першою спробою комплексно представити українсько-бельгійські літературні зв’язки, які є важливою складовою у міжкультурних взаєминах між Україною і Бельгією.
Міжкультурна комунікація НБУВ вирізняється широким комплексом інформаційних продуктів і послуг, серед яких важливе місце займає підготовка бібліографічних покажчиків, списків літератури, тематичних оглядів. Зазначені бібліографічні джерела сприяють забезпеченню культурної взаємодії, культурного обміну, доступу до літературної спадщини інших народів; інтеграції вітчизняних інформаційних ресурсів у світовий інформаційний простір, що робить їх надбанням усього людства.

Список використаної літератури
1. Китай. Корея. Японія : бібліогр. покажч. / упоряд.: І. П. Бондаренко, Д. В. Близнюк, А.В. Брожичек [та ін.]; редкол.: Т.В. Добко, І.П. Бондаренко, О.І. Микитенко [та ін.]; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. Київ: Київ. ун-т, 2007. 380 с.
2. Сербські фольклор і література в українських перекладах та дослідженнях. 1837–2004 : матеріали до бібліогр. / уклад.: Д. Айдачич, Н. Данькова, Т. Добко, Н. Моісеєнко ; редкол.: О. Онищенко (голова) та ін. ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. Київ, 2005. 267 с.
3. Українсько-бельгійські літературні зв’язки. 1870–2008 : бібліогр. покажч. / уклад.: Т. Добко, Я. Кравець, Н. Дацькова, М. Чиж ; редкол.: О. Онищенко (голова) та ін. ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. Київ; Львів, 2010. 244 с.

References
1. Bondarenko, I. P., Blyzniuk, D. V., Brozhychek, A. V. (Comp.(s)). (2007). Kytai. Koreia. Yaponiia [China. Korea. Japan: bibliographic index]. Kyiv: Kyivskyi universytet [in Ukrainian].
2. Aidachych, D., Dankova, N., Dobko, T., Moiseienko, N. (Comp.(s)). (2005). Serbski folklor i literatura v ukrainskykh perekladakh ta doslidzhenniakh. 1837–2004: materialy do bibliohrafii [Serbian folklore and literature in Ukrainian translations and research. 1837–2004: materials for bibliography]. Kyiv [in Ukrainian].
3. Dobko, T., Kravets, Ya., Datskova, N., Chyzh, M. (Comp.(s)). (2010) Ukrainsko-belhiiski literaturni zviazky. 1870–2008 [Ukrainian-Belgian literary things. 1870–2008]. Kyiv; Lviv [in Ukrainian].

UDC 01+82:327
Tetiana Нryshyna,
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3464-3085,
Junior Researcher
V. I. Vernadskyi National Library of Ukraine,
Kyiv, Ukraine
е-mail: tagym@ukr.net

THE ROLE OF LITERARY BIBLIOGRAPHY IN NTERCULTURAL COMMUNICATION

Bibliographic indexes on intercultural and interliterary relations, prepared by specialists of the NBUV at the beginning of the XXI century, are analyzed.

Keywords: bibliographic index, literary criticism, intercultural communication.