РЕГІОНАЛЬНІ АСПЕКТИ ІСТОРИКО-БІОГРАФІЧНИХ ЗНАНЬ У СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ

ЗаявникМіщук Сергій Миколайович (Україна)
ФорумМіжнародна наукова конференція «Бібліотека. Наука. Комунікація. Розвиток бібліотечно-інформаційного потенціалу в умовах цифровізації» (2020)
ЗахідXVI біографічні читання: «Історична біографіка в сучасному українському суспільстві: проблематика, інформаційний простір, бібліотеки, читачі»
Назва доповідіРЕГІОНАЛЬНІ АСПЕКТИ ІСТОРИКО-БІОГРАФІЧНИХ ЗНАНЬ У СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ
Інформація про співдоповідачів
Презентаціяне завантажено
СтаттяЗавантажити статтю


Тези доповіді

УДК 929(477)
Міщук Сергій Миколайович,
ORCID 0000-0003-3615-7512
доктор історичних наук, професор, провідний науковий співробітник,
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського,
Київ, Україна
e-mail: s-mischuk@ukr.net

РЕГІОНАЛЬНІ АСПЕКТИ ІСТОРИКО-БІОГРАФІЧНИХ ЗНАНЬ У СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ

Охарактеризовано регіональні аспекти історико-біографічних знань в Україні. Визначено місце і роль бібліотек усіх рівнів у регіонах України у справі опрацювання, інтеграції та поширення біографічної інформації.

Ключові слова: регіональна біографіка, історико-біографічні знання, інформаційно-комунікаційні технології.

За роки незалежності українське суспільство пройшло складний шлях трансформацій, визначило свою ідентичність та виробило ефективні механізми культивування національних цінностей. Національна ідея стала теоретичним підґрунтям історико-біографічних знань сучасної України. Динамізм розвитку сучасних інформаційно-комунікаційних технологій сприяє швидкій інтеграції та поширенню вітчизняної біографічної інформації. Застосування в гуманістаристиці технічних можливостей зумовлює становлення нової парадигми віртуальної інтелектуальної і духовної взаємодії українського суспільства як з минулими поколіннями людей, так і з нашими сучасниками.
Новітній час позначений зростанням популярності та еволюційними змінами біографічного наративу у вітчизняній гуманітаристиці. Здобуття Українською державою незалежності та демократичні зміни наприкінці ХХ – у ХХІ ст. повернуло її минулому та сучасності право на людське обличчя. Нинішній етап розвитку історико-біографічного знання у вітчизняній науці є часом народження дійсно наукового дискурсу, використання нових джерел та методів дослідження тощо.
Сучасна українська біографіка істотно збагатилася новими знаннями, у науковий обіг уведено історико-біографічну інформацію, що сприяє поверненню до історичної пам’яті народу багатьох імен співвітчизників та більш повних і достовірних відомостей про діячів української історії, науки та культури, які своїм життям та діяльністю сприяли примноженню досягнень України. Різні аспекти даної проблематики у новітній час привертають все більшу увагу провідних українських учених в галузі біографіки та соціальних комунікацій. Вагомий внесок у її розробку належить ученим Інституту біографічних досліджень НБУВ.
Стрімкий розвиток суспільства та невпинне зростання сучасних потреб науки, освіти, культури, виховання, державного управління в Україні потребує науково достовірної історико-біографічної та бібліографічної інформації. У цьому процесі важливе місце належать регіональному сегменту – бібліотечним установам, музеям, архівам, закладам вищої освіти, творчим і громадським організаціям тощо. У соціокультурному сьогоденні України регіональна біографіка сприймається як його природна й органічна складова частина та сприяє утвердженню ідентичності народу. Слід зазначити, що сучасний вітчизняний регіональний історико-біографічний дискурс, зумовлений соціально-економічними та історико-культурними особливостями розвитку регіонів, залишається недостатньо дослідженим.
Провідна роль у справі опрацювання, інтеграції та поширення історико-біографічних знань належить бібліотекам України усіх рівнів. Вони є важливою ланкою інформаційно-комунікаційної структури в регіонах. Діапазон можливостей та форм організації роботи регіональних бібліотек є досить широким та постійно зростає, особливо з використанням новітніх інформаційно-комунікаційних технологій. Нині вони нагромадили значний досвід створення інформаційного продукту – історико-біографічних знань: баз бібліографічної та біобібліографічної інформації, цифрових колекцій, тематичних картотек тощо. На сьогодні у справі поширення історико-біографічних знань регіональні бібліотеки потребують освоєння і втілення у практику передового світового досвіду, комунікації з різною читацькою аудиторією, розбудови партнерської співпраці з архівами, музеями, закладами освіти, науково-дослідними установами тощо. Важливе практичне значення для науково-просвітницької та навчально-наукової роботи в регіонах України має збирання і популяризація інформації бібліотечними працівниками про діячів науки, освіти і культури, а також висвітлення місцевої історії та краєзнавчих студій. Регіональні бібліотеки усіх рівнів є складовою бібліотечної системи України та відіграють важливу роль у суспільно-політичному житті, навчально-науковій і виховній роботі.
З огляду на сучасні суспільні трансформації, подальший розвиток та поширення історико-біографічних знань в Україні як складової частини соціогуманітаристики потребує подальшого осмислення, розширення тематики студій та чисельності персоналій минулого й сучасності.

UDC 929(477)
Mishchuk Serhii,
ORCID 0000-0003-3615-7512
Doctor of Historical Sciences, Professor, Leading Research Associate,
V. I. Vernadskyi National Library of Ukraine,
Kyiv, Ukraine
e-mail: s-mischuk@ukr.net

REGIONAL ASPECTS OF HISTORICAL AND BIOGRAPHICAL KNOWLEDGE IN MODERN UKRAINE

The regional aspects of historical and biographical knowledge in Ukraine are characterized. The place and role of libraries of all levels in the regions of Ukraine in the processing, integration and dissemination of biographical information are determined.

Keywords: regional biography, historical and biographical knowledge, information and communication technologies.