РОЛЬ НАЦІОНАЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ У ФОРМУВАННІ ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНЦІЙ ФАХІВЦІВ: СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 029 «ІНФОРМАЦІЙНА, БІБЛІОТЕЧНА ТА АРХІВНА СПРАВА»

ЗаявникМудроха Валентина Олександрівна (Україна)
ФорумМіжнародна наукова конференція «Бібліотека. Наука. Комунікація. Розвиток бібліотечно-інформаційного потенціалу в умовах цифровізації» (2020)
ЗахідСекція 1. Сучасні виклики та завдання бібліотек в умовах цифровізації
Назва доповідіРОЛЬ НАЦІОНАЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ У ФОРМУВАННІ ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНЦІЙ ФАХІВЦІВ: СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 029 «ІНФОРМАЦІЙНА, БІБЛІОТЕЧНА ТА АРХІВНА СПРАВА»
Інформація про співдоповідачів
Презентаціяне завантажено
СтаттяЗавантажити статтю


Тези доповіді

УДК 02:005.963]:027.5 (477.83-25) 02:005.963
Мудроха Валентина Олександрівна,
ORCID 0000-0001-9508-227Х,
кандидат наук із соціальних комунікацій, завідувач відділу бібліотекознавства,
Львівська національна наукова бібліотека України імені В. Стефаника
Львів, Україна
e-mail: mudrokhavalentyna@gmail.com

РОЛЬ НАЦІОНАЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ У ФОРМУВАННІ ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНЦІЙ ФАХІВЦІВ: СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 029 «ІНФОРМАЦІЙНА, БІБЛІОТЕЧНА ТА АРХІВНА СПРАВА»

Акцентовано на необхідності трансформації бібліотечної освіти у контексті розвитку бібліотечної справи. Висвітлено роль національної бібліотеки у формуванні професійних компетенцій майбутніх бібліотечних фахівців.

Ключові слова: бібліотечна освіта, бібліотекар-фахівець, професійна компетенція, наукова бібліотека, інформаційні технології, Львівська національна наукова бібліотека України імені В. Стефаника.

Упровадження нових напрямів підготовки висококваліфікованих бібліотечних кадрів є важливим фактором прискорення модернізації бібліотечної галузі загалом, формування та широкомасштабного використання електронних інформаційних ресурсів зокрема. Радикальні зміни технологічної й технічної бази бібліотек, освоєння нових форм і методів діяльності призвели до неминучої потреби у нових професійних та особистих якостях працівників.
Ринок праці і кадрів переживає глобальні зміни, відбувається розподіл і перерозподіл бібліотечних спеціалістів у відношенні з іншими галузями народного господарства і навпаки. Наявна система підготовки бібліотекарів застаріла, вона не гнучка, мало враховує реальні потреби бібліотек, відстає від міжнародних стандартів та світових тенденцій бібліотечної освіти. Серед основних викликів, які постали перед бібліотечною спільнотою, є трансформація бібліотечної освіти у контексті розвитку бібліотечної галузі та міжнародних бібліотечних трендів; залучення вітчизняних бібліотек у формування контенту освітніх програм та нових підходів щодо підготовки інформаційно-бібліотечних фахівців. Активізація процесів європейської інтеграції, розвиток відкритого інформаційного суспільства зумовлює вироблення концептуальної моделі підготовки сучасного бібліотекаря та бібліотекаря майбутнього [1].
Підготовка бібліотечних кадрів в Україні за спеціальністю 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» здійснюється у 24 навчальних закладах І–ІІ р. а. та 5 навчальних закладах ІІІ–ІV р. а. Щороку ці навчальні заклади випускають понад 400 бібліотечних фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів молодший спеціаліст, бакалавр та магістр для роботи у бібліотеках, архівах та інформаційно-аналітичних службах.
Базовими категоріями універсальних компетенцій майбутніх бібліотечних фахівців вітчизняними дослідниками розглядаються системне і критичне мислення, розробка та реалізація проектів, командна робота й лідерство, комунікація, самоорганізація і саморозвиток [2]. Закладами освіти, на підставі аналізу ринку праці та з урахуванням професійних стандартів, визначено такі категорії професійних компетенцій: професіоналізація, інформаційна культура, професійна етика. Саме тому процес навчання передбачає тісний контакт профільних кафедр закладів вищої освіти з провідними бібліотеками країни, залучаючи до процесу викладання фахівців із великим практичним досвідом. Це сприяє актуалізації знань, які отримують студенти, розвитку мотивації до вивчення дисциплін, зв’язку теорії з практикою [3].
У Львівській національній науковій бібліотеці України імені В. Стефаника (далі ЛННБ України ім. В. Стефаника) останніми роками спостерігається стійка тенденція до упровадження та широкого використанням новітніх інформаційних технологій. Установа упевнено перетворюється на сучасний інформаційний центр з інтегрованою автоматизованою технологією виконання бібліотечно-інформаційних процесів. У зв’язку з нестримною модернізацією бібліотечних технологій, змінами у задоволенні інформаційних потреб користувачів, появою нових інформаційних каналів книгозбірня потребує молодих кваліфікованих кадрів. Зважаючи на необхідність розвитку професійних компетенцій студентів, із метою забезпечення потреб суспільства і держави у кваліфікованих фахівцях, між ЛННБ України ім. В. Стефаника, Львівським національним університетом імені Івана Франка і Національним університетом «Львівська політехніка» укладено угоди про партнерство й ділове співробітництво, спрямоване на розробку і впровадження комплексу заходів щодо підготовки висококваліфікованих бібліотечних кадрів.
Зі свого боку ЛННБ України ім. В. Стефаника проводить навчальні, виробничі та переддипломні практики студентів, які на базі бібліотеки вивчають історію, структуру та організацію діяльності книгозбірні, знайомляться з регламентуючими, науково-методичними, нормативними та інструктивно-технологічними документами. Практична підготовка студентів спрямовується на оволодіння професійних умінь та навичок роботи. Під керівництвом провідних фахівців установи практиканти отримують досвід роботи у модулях автоматизованої бібліотечно-інформаційної системи Aleph, залучаються до формування бібліографічних покажчиків, беруть участь в обслуговуванні користувачів.
У рамках вищезазначених угод під керівництвом заступника генерального директора з наукової роботи ЛННБ України ім. В. Стефаника, доктора наук із соціальних комунікацій, професора Л. В. Сніцарчук організовуються стажування викладачів цих вищих навчальних закладів. Стажування здійснюються згідно плану наукової роботи установи та індивідуальних планів стажерів з метою підвищення їхньої кваліфікації. Заходи зі стажування включають участь у наукових конференціях, науково-теоретичних та науково-практичних семінарах, круглих столах. Результатом стажування є публікації у фахових виданнях ЛННБ України ім. В. Стефаника «Записки Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника: збірник наукових праць» і «Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства».
Підсумовуючи вищевикладене, підкреслимо, що поява нових технологій і зміни суспільних потреб в інформації призводять до докорінної трансформації бібліотечної галузі, яка перетворюється в одну з потужних галузей інформаційної індустрії. Сучасний користувач очікує від бібліотекаря, насамперед, якісного бібліотечно-інформаційного обслуговування, що забезпечується застосуванням ефективних пошукових тактик та інтелектуальних стратегій на базі максимального використання світових документних ресурсів. Сьогодні є нагальна потреба у нових підходах до підготовки бібліотекарів, що потребує розробки концепції сучасної освітньої програми для майбутніх бібліотечних фахівців, максимально прикладної орієнтації навчального процесу та ширшої взаємодії профільних закладів освіти і бібліотек.

Список використаної літератури
1. Новальська Т. В. Бібліотечно-інформаційна освіта в КНУКіМ в контексті історії та сьогодення. Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. 2019. № 1. С. 125–132.
2. Соляник А. А. Культуроцентрическая модель модернизации высшего библиотечно-информационного образования. Вісник Харківської державної академії культури. Сер.: Соціальні комунікації. Харків, 2013. Спец. Вип. 40. С. 31‒41.
3. Шемаєва Г. В. Інноваційна модель бібліотечної освіти: перспективи реалізації. Вісник Харківської державної академії культури. Сер.: Соціальні комунікації. Харків, 2013. Спец. Вип. 40. С. 43‒49.

References
1. Novalska, T. V. (2019). Bibliotechno-informatsiina osvita v KNUKiM v konteksti istorii ta sohodennia [Library and information education at KNUKiM in the context of history and the present]. Bibliotekoznavstvo. Dokumentoznavstvo. Informolohiia ‒ Library Science. Record Studies. Informology, 1, 125-132. [In Ukrainian].
2. Solianyk, A. A. (2013). Kulturotcentricheskaia model modernizacii vysshego bibliotechno-informatcionnogo obrazovaniia [Cultural-centric model of modernization of higher library and information education]. Visnyk Kharkivskoi Derzhavnoi Akademii Kultury. Ser. Sotsialni komunikatsii, 40, 31-41. Kharkiv. Ukraine. [In Russian].
3. Shemaieva, H. V. (2013). Innovatsiina model bibliotechnoi osvity: perspektyvy realizatsii [Innovative model of library education: prospects for implementation]. Visnyk Kharkivskoi Derzhavnoi Akademii Kultury. Ser. Sotsialni komunikatsii, 40, 43-49. Kharkiv, Ukraine. [In Ukrainian].

UDC 02:005.963]:027.5 (477.83-25) 02:005.963
Valentyna Mudrokha,
ORCID 0000-0001-9508-227Х,
Candidate of Sciences in Social Commucation, Head of the Department of Library Science,
Vasyl Stefanyk National Scientific Library of Ukraine in Lviv,
Lviv, Ukraine
e-mail: mudrokhavalentyna@gmail.com

THE ROLE OF THE NATIONAL LIBRARY IN THE FORMATION OF PROFESSIONAL COMPETENCIES OF SPECIALISTS: SPECIALTY 029 «INFORMATION, LIBRARY AND ARCHIVAL AFFAIRS»

Emphasis is placed on the need to transform library education in the context of library development. The role of the national library in the formation of high competence librarians is highlighted.

Keywords: library education, specialist librarian, professional competence, scientific library, information technologies, Vasyl Stefanyk National Scientific Library of Ukraine in Lviv.