Електронні засоби наукових комунікацій у контексті дистанційного бібліотечно-інформаційного обслуговування

ЗаявникТуровська Леся Олегівна (Україна)
ФорумМіжнародна наукова конференція «Бібліотека. Наука. Комунікація. Розвиток бібліотечно-інформаційного потенціалу в умовах цифровізації» (2020)
ЗахідСекція 1. Сучасні виклики та завдання бібліотек в умовах цифровізації
Назва доповідіЕлектронні засоби наукових комунікацій у контексті дистанційного бібліотечно-інформаційного обслуговування
Інформація про співдоповідачівКоваль Тетяна Миколаївна, кандидат історичних наук, заступник генерального директора НБУВ
ПрезентаціяЗавантажити презентацію
СтаттяЗавантажити статтю


Тези доповіді

Проаналізовано електронні засоби наукових комунікацій та шляхи їх використання у контексті дистанційного бібліотечно-інформаційного обслуговування Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського.

Ключові слова: система наукових комунікацій, електронні засоби наукових комунікацій, інформаційно-комунікаційні технології, віртуальний читач, дистанційне обслуговування, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського.

У сучасному суспільстві під впливом інтенсивного впровадження інформаційних технологій система наукових комунікацій (далі НК) трансформується, розширюється, змінює свою структуру, стає міцним важелем розвитку передової наукової думки. Надійним інформаційно-комунікаційним каналом отримання наукових знань (поряд із багатоплановими можливостями Інтернету) виступають бібліотеки. Наразі у їх розпорядженні електронні інформаційні ресурси, послуги та продукти, які вони формують, систематизують, архівують та надають у користування за допомогою власних систем навігації. Одним із головних завдань, які стоять перед бібліотеками у контексті розвитку НК, є забезпечення доступу користувачів до достовірної та якісної інформації і наукових знань.
Ключем вирішення цієї проблеми для Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (далі НБУВ) є розвинення власного сайту (http://www.nbuv.gov.ua) та вдосконалення електронних засобів НК, розміщених на її платформі, а саме: електронних каталогів (далі ЕК), баз даних (далі БД), електронних публікацій, електронних бібліотек, електронних колекцій, електронних виставок, електронних реферативних і бібліографічних джерел, електронних дайджестів, віртуальних довідок тощо.
Упровадження інформаційних технологій у бібліотечну практику дозволяє автоматизувати всі етапи роботи користувачів як у середині бібліотеки, так і за її межами. Віддалені користувачі отримують змогу споживати бібліотечні послуги тією ж мірою, як і читачі безпосередньо у читальних залах. Діяльність НБУВ дедалі більше переміщується у нове інформаційно-комунікаційне середовище, в якому її електронні ресурси стають об’єктами бібліотечних технологій і продуктами бібліотечної інформаційної діяльності [1; 3].
Сьогодні трансформація НК багато в чому характеризується «втечею» читача в Інтернет. У таких умовах НБУВ потужно розвиває свої дистанційні можливості, задовольняючи найрізноманітніші бібліотечно-інформаційні потреби віддалених читачів, перетворюючись на справжній центр спілкування наукової спільноти. Однією з важливіших функцій бібліотечно-інформаційної діяльності стає комунікаційна функція як сукупність методів і засобів надання наукової інформації. Це – функція бібліотечного інформаційного посередництва, що витікає з цілеспрямованої системи дій комуніката (бібліотеки) стосовно комуніканта (користувача) та полягає у забезпеченні останнього (з допомогою формальних та неформальних каналів зв’язку) певною сумою знань задля оптимального вирішення поставлених перед ним завдань [2].
Використовуючи інформаційно-комунікаційні технології, НБУВ упровадила цілий спектр електронних засобів наукової комунікації, якими стали онлайн послуги, призначені для задоволення бібліотечно-інформаційних потреб віддалених користувачів, зокрема:
1. Пошук документів та інформаційних ресурсів: система каталогів і баз даних (комплексний пошук); електронний каталог НБУВ; реферативна база даних «Україніка наукова»; каталоги історико-культурних фондів; електронні виставки; скановані каталоги: а) генеральний алфавітний імідж-каталог (5 млн карток); б) імідж-каталог дисертацій (1951–2006 рр., 97 тис. карток); в) імідж-каталоги історико-культурних фондів.
2. Доступ до електронних повнотекстових інформаційних ресурсів НБУВ, розміщених у вільному Інтернет-доступі на веб-сайті: цифрова бібліотека історико-культурної спадщини; видання НБУВ; наукова періодика України; автореферати дисертацій; бібліографічні ресурси; інформаційно-аналітичні видання.
3. Отримання довідково-консультаційної інформації (послуга «Запитай бібліотекаря»: надання інформації за тематичними запитами (тематична довідка); встановлення наявності документа у фондах бібліотек (адресна довідка); уточнення бібліографічних відомостей про документ (уточнююча довідка); надання інформації про джерела щодо встановлення фактів, відомостей, обставин, подій, осіб, організацій тощо (фактографічна довідка).
4. Адресно-цільове інформування: адресна розсилка інформації про нові (щотижневі) надходження книжкових та періодичних видань до фондів НБУВ. Замовлення приймаються від колективних користувачів (бібліотек та організацій) та індивідуальних користувачів (фізичних осіб).
5. Користування послугами міжбібліотечного абонемента: прийом замовлень на документи з фондів НБУВ електронною поштою від віддалених користувачів (абонентів міжміського та міжнародного МБА)‎, колективних абонентів міського МБА та персональних абонентів-науковців; виготовлення документів із фонду основного збереження НБУВ шляхом сканування або іншої комп’ютерної обробки документів в електронному вигляді та надсилання копій замовнику засобами електронної доставки документів.
Поширюючи свою діяльність у віртуальному інформаційному просторі, НБУВ сприяє якомога ширшому освоєнню користувачами цього простору, залучає власні електронні інформаційні ресурси, послуги та продукти до повсякденної практики, створює умови для необмеженої наукової комунікації різних професійних категорій і груп. Тим самим вона перетворюється на епіцентр інтегрованого інформаційно-комунікаційного забезпечення наукового, навчального, виробничого, культурологічного, освітнього та інших суспільних процесів, а її електронні засоби наукових комунікацій – на стратегічний вектор подальшого розвитку.

Список використаної літератури
1. Коваль Т. М., Туровська Л. О. Концептуальні засади інформаційно-комунікаційної діяльності наукових бібліотек (джерелознавчий аспект). Бібліотечний форум України. 2015. № 1. С. 8–11.
2. Лобузіна К. В. Технології організації знаннєвих ресурсів у бібліотечно-інформаційній діяльності : монографія / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. Київ, 2012. 375 с.
3. Туровська Л. О. Інформаційно-комунікаційна діяльність НБУВ у системі бібліотечного обслуговування. Вісник Книжкової палати. 2016. № 3. С. 42–43.

References
1. Koval, T. M., & Turovska, L. O. (2015). Kontseptualni zasady informatsiino-komunikatsiinoi diialnosti naukovykh bibliotek (dzhereloznavchyi aspekt) [Conceptual bases of information and communication activity of scientific libraries (source study aspect)]. Bibliotechnyi Forum Ukrainy, 1, 8-11. [In Ukrainian].
2. Lobuzina, K. V. (2012). Tekhnolohii orhanizatsii znannievykh resursiv u bibliotechno-informatsiinii diialnosti: monohrafiia [Technologies of organization of knowledge resources in library and information activity: monohraf]. Kyiv, Ukraine. [In Ukrainian].
3. Turovska, L. O. (2016). Informatsiino-komunikatsiina diialnist NBUV u systemi bibliotechnoho obsluhovuvannia [VNLU information and communication activity in the library service system]. Visnyk Knyzhkovoi Palaty, 3, 42-43. [In Ukrainian].

UDC: 025.5-024.87:[001:316.77]:004
Lesia Turovska,
ORCID 0000-0002-0750-1794,
Research Associate,
V. I. Vernadskyi National Library of Ukraine,
Kyiv, Ukraine
e-mail: nankepy@ukr.net

ELECTRONIC SERVICES OF SCIENCE COMMUNICATION IN THE CONTEXT OF REMOTE LIBRARY INFORMATION SERVICES

The electronic services of science communication and ways of their use in the context of remote library and information service of VNLU are analyzed.

Keywords: system of science communications, science communication service, information and communication technology, remote library user, remote service, V. I. Vernadskyi National Library of Ukraine.