Самоосвіта бібліотечних фахівців у цифровому середовищі

ЗаявникЯковенко Олена Григорівна (Україна)
ФорумМіжнародна наукова конференція «Бібліотека. Наука. Комунікація. Розвиток бібліотечно-інформаційного потенціалу в умовах цифровізації» (2020)
ЗахідСекція 1. Сучасні виклики та завдання бібліотек в умовах цифровізації
Назва доповідіСамоосвіта бібліотечних фахівців у цифровому середовищі
Інформація про співдоповідачів
Презентаціяне завантажено
СтаттяЗавантажити статтю


Тези доповіді

УДК 023.5:37.041
Яковенко Олена Григорівна,
ORCID 0000-0002-7688-6173,
кандидат історичних наук, старший науковий співробітник,
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського,
Київ, Україна
e-mail: yakovenko@nbuv.gov.ua

САМООСВІТА БІБЛІОТЕЧНИХ ФАХІВЦІВ У ЦИФРОВОМУ СЕРЕДОВИЩІ

Розглянуто питання методики вибору освітніх програм у цифровому середовищі для самоосвіти бібліотечних фахівців, визначено критерії їхнього відбору. Наведено добірку платформ масових відкритих онлайн-курсів.

Ключові слова: самоосвіта, освітні програми, бібліотечні фахівці, цифрове середовище

У бібліотечній галузі в період використання новітніх інформаційно-знаннєвих технологій формуються нові вимоги до системи професійної освіти й самоосвіти. Для бібліотечних фахівців важливо усвідомити, що необхідно безперервно навчатися.
Нині для кожного фахівця реально навчатися дистанційно, вдосконалюючи власні навички. Ринок освітніх програм значно розширився. З’явилося багато можливостей: обирати тему, розробника, мову, темп і ритм навчання, вартість, курси з сертифікатами тощо. При цьому існують і обмеження: недостатність наукової основи, цілісного підходу до викладання курсів, навичок пошуку, підтримки (технічної, психологічної), знання мов. За цих умов постає проблема правильного вибору освітньої програми в цифровому середовищі для ефективного навчання.
Формування індивідуальної програми освіти можливо розглядати як процес управлінський, для якого характерним є послідовне прийняття рішень.
На початковому етапі необхідно визначитися із запитом (власною потребою) в самоосвіті, враховуючи сукупність індивідуальних якостей, амбіцій, обмежень. Для цього доцільно використовувати такі технології: системна карта, яка включає особу, навчальні засоби, джерела інформації, межі системи, впливи; змістовні зображення; колаж; хмара тегів (список, представлений візуально).
Наступний етап – формулювання проблеми. На цьому етапі використовується управлінська технологія дослідження меж, згідно з якою необхідно записати сформульовану проблему і підкреслити ключові слова, дослідити кожне з них на наявність прихованих припущень (наприклад синонімів), за необхідності переформулювати проблему.
При визначенні мети навчання використовується технологія постановки мети, яка включає такі покрокові дії: перерахування всіх можливих цілей, визначення пріоритету кожної і розміщення в порядку зменшення важливості; детальне формулювання цілей; їх перевіряння за технологією SMART.
Пошук освітніх програм необхідно здійснювати за певними критеріями, залежно від потреб навчання, інтересів. Так, можливо вибрати найкращі курси з обраної теми, окремі або спеціалізовані, з можливістю отримання сертифікату, конкретної організації-розробника, за рейтингом курсів тощо. Задля забезпечення навчального процесу необхідно також визначитися з операційними критеріями: можливість використання лише стаціонарного комп’ютера чи через мобільні пристрої, пропускна здатність каналу зв’язку; тривалість; жорсткість дедлайну; режим і темп; мова навчання; різниця в часі. Важливими є фінансові критерії: вартість навчання або сертифікату, оплата доступ до певного контенту, наявність акцій/знижок, фінансова підтримка від автора-розробника, можливість отримання фінансового зиску від навчання. При виборі освітнього продукту необхідно враховувати й такий критерій, як людські ресурси: участь автора-розробника, ментора, курсера, можливість прямого контакту з ними, масовість онлайнового освітнього курсу.
Після обрання критеріїв освітніх програм необхідно визначитися з освітньою платформою. Нині, у зв’язку з пандемією коронавірусу, встановленням карантинних обмежень, запроваджених у всьому світі, розширилися можливості отримання нових знань і навичок, багато онлайн- курсів стали безкоштовними.
Бібліотеки беруть активну участь у популяризації цих ресурсів. Так, на сайті Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського було запропоновано добірку ресурсів для дистанційної освіти користувачів (http://www.nbuv.gov.ua/node/5199). Окремими з цих ресурсів для самоосвіти доцільно скористатися й бібліотечним фахівцям. Зокрема, це платформи масових відкритих онлайн-курсів Prometheus (https://prometheus.org.ua/courses-catalog/); Epigeum (https://www.epigeum.com/); еdX (https://www.edx.org/covid-19); EBSCO (https://www.ebsco.com/covid-19-resources#sect3); американська платформа Coursera (https://www.coursera.org/coronavirus); Project MUSE (https://about.muse.jhu.edu/resources/freeresourcescovid19/); онлайн-курси видавничої компанії Wiley (https://secure.wiley.com/COVID19OpenWPAccess); Class Central – пошукова система для виявлення, огляду веб-сайтів масових відкритих онлайн-курсів (https://www.classcentral.com/report/free-online-learning-coronavirus/) та інші.
При аналізуванні обраного для самоосвіти курсу застосовується технологія SWOT, яка дозволяє визначити його якості, обмеження, очікування й сумніви щодо навчання. Якщо рішення про проходження курсу прийняте, необхідно з’ясувати загрози, які стануть на перешкоді досягнення мети навчання, наприклад, відсутність комп’ютера, доступу до Інтернету тощо.
Після проходження освітнього курсу необхідно порівняти його результати з очікуваннями й поставити мету на наступний цикл навчання. Найголовнішим результатом навчання має стати використання набутих знань і навичок у науковій діяльності або практичній бібліотечній роботі.
Застосування вищезазначеної методики при виборі теми, мети навчання, пошуку освітніх програм у цифровому середовищі, визначення їхньої ефективності, результативності дозволить бібліотечним фахівцям підвищити власні професійні компетенції завдяки самоосвіті.

UDC 023.5:37.041
Olena Yakovenko,
ORCID 0000-0002-7688-6173,
Candidate of Historical Sciences, Senior Research Associate,
V. I. Vernadskyi National Library of Ukraine,
Kyiv, Ukraine
е-mail: yakovenko@nbuv.gov.ua

SELF-EDUCATION OF LIBRARIANS IN THE DIGITAL ENVIRONMENT

Some questions of effective selection methods of self-educated programmes for librarians are considered, as well as criteria of its choosing for librarians have been identified. A list of Massive Open Online Courses is provided.

Keywords: self-education, educational programs, librarians, digital environment.