АВСТРІЙСЬКА НАЦІОНАЛЬНА БІБЛІОТЕКА: ІННОВАЦІЯ ЧЕРЕЗ КООПЕРАЦІЮ

ЗаявникБезпала Галина Іванівна (Україна)
ФорумМіжнародна наукова конференція «Бібліотека. Наука. Комунікація. Розвиток бібліотечно-інформаційного потенціалу в умовах цифровізації» (2020)
ЗахідСекція 1. Сучасні виклики та завдання бібліотек в умовах цифровізації
Назва доповідіАВСТРІЙСЬКА НАЦІОНАЛЬНА БІБЛІОТЕКА: ІННОВАЦІЯ ЧЕРЕЗ КООПЕРАЦІЮ
Інформація про співдоповідачів
Презентаціяне завантажено
СтаттяЗавантажити статтю


Тези доповіді

УДК 027.54 (436) : 021.1
Безпала Галина Іванівна,
ORCID 0000-0002-2876-4462,
молодший науковий співробітник,
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського,
Київ, Україна
е-mail: igalinabezpala@ukr.net

АВСТРІЙСЬКА НАЦІОНАЛЬНА БІБЛІОТЕКА: ІННОВАЦІЯ ЧЕРЕЗ КООПЕРАЦІЮ

Окреслено сучасні тенденції роботи бібліотек, зокрема Австрійської національної бібліотеки. Розглянуто інноваційні проекти бібліотеки.

Ключові слова: проект, інновація, кооперація, Австрійська національна бібліотека.

На переломному етапі розвитку суспільства переглядаються традиційні методи бібліотечної роботи, виникає необхідність оновлення та збагачення колишніх теоретичних і практичних установок задля того, щоб найкращим чином відповісти на численні питання часу. Одним із перспективних напрямів у роботі бібліотек є програмно-проектна діяльність. Вона дає додаткову фінансову підтримку для подальшого розвитку, відкриття нових перспектив для бібліотек, упровадження інноваційних форм роботи у їхній діяльності, поліпшення матеріально-технічної бази. На сьогодні реалізація інноваційних проектів є найкращим способом заявити про себе, підвищити престиж бібліотеки, підкреслити її роль і значимість у місцевій спільноті. Бібліотечні інноваційні проекти спрямовані на забезпечення більш повного і якісного доступу населення до інформації, реалізації соціально-культурної та просвітницької функції.
Інноваційний розвиток австрійських бібліотек потребує посиленої, обов’язкової співпраці між бібліотеками та їхніми партнерами. Бібліотеки несуть спільну відповідальність за активне формування та сприяння успішному впровадженню всесвітньої та надійної інформаційної інфраструктури. Спеціалізовані інформаційні послуги, відкритий доступ, управління даними досліджень на основі принципів FAIR (готовий, доступний, сумісний, повторно використовуваний), оцифрування історичних, науково-важливих фондів, довгострокове архівування, креативні простори – такі як творчі лабораторії, культурні лабораторії, науково-виробничі простори – та сприяння цифровій інформаційній грамотності, найважливіші напрями розвитку для забезпечення високої якості інформаційного забезпечення та ефективного доступу до контенту, які переконливо виправдають довіру до бібліотек як надійного та високоефективного партнера.
Австрійська національна бібліотека не є винятком і активно впроваджує інноваційні проекти у свою діяльність.
SACHA – це проект співпраці з Австрійським центром цифрових гуманітарних наук (ACDH) Австрійської академії наук і є частиною австрійського внеску в Європейський консорціум дослідницької інфраструктури (ERIC). Мета проекту – зробити дані, які стосуються культурних досліджень (оцифрований історичний книжковий фонд Австрійської національної бібліотеки) більш доступним для наукового використання. Відповідальним за впровадження цього проекту став Відділ досліджень та розвитку Австрійської національної бібліотеки.
NewsEye – це проект, який фінансується Європейською Комісією в рамках дослідницької програми «Горизонт 2020». Останніми десятиліттями десятки мільйонів газетних сторінок європейських бібліотек були оцифровані та доступні в Інтернет. Мета проекту – розробка нових концепції, методів та інструментів для поліпшення доступу до історичних газет. До проекту долучені національні бібліотеки, гуманітарні та суспільствознавчі дослідницькі групи та дослідницькі групи з інформатики. Управління проектом належить університету Ла-Рошель (Франція). Тривалість проекту: травень 2018 р. – квітень 2021 р.
Bring your Project – це проект співпраці з Австрійським центром цифрових гуманітарних наук (ACDH) Австрійської академії наук і є частиною лабораторій Австрійської національної бібліотеки, який фінансується CLARIAH-AT (Common Lab Research Infrastructure for the Arts and Humanities), австрійською дослідницькою інфраструктурою для гуманітарних та соціальних наук. Лабораторії ÖNB – це веб-платформа для досліджень, експериментів та творчої роботи з цифровими колекціями та метаданими Австрійської національної бібліотеки. Фінансування проекту забезпечується Єврокомісією. Відповідальним за впровадження цього проекту є Відділ досліджень та розвитку Австрійської національної бібліотеки. Тривалість проекту: вересень .2018 р. – лютий 2020 р.
KONDE – компетентна мережа цифрових видань. Мета проекту – упродовж трьох років синергетично поєднати національні компетентні мережі з цифрових питань та створити умови для технічної та контентної інфраструктури для довгострокового забезпечення результатів роботи.
Time Machine розробляє стратегічну дорожню карту для масштабної та довгострокової європейської дослідницької ініціативи на тему «Великі дані минулого». Це – один із шести проектів, обраних Комісією ЄС для розробки упродовж одного року детального додатку до далекоглядного проекту з основних проблем Європи. Мета проекту – розробка нових високоефективних технологій оцифрування культурної спадщини Європи для виведення її на новий рівень, а саме розробка технологій штучного інтелекту, які поєднують і пов’язують величезну кількість складних оцифрованих історичних культурних даних. Управління проектом належить Федеральній Екольській політехніці де Лозанна (Швейцарія). Фінансування :проекту забезпечується Європейською комісією. Тривалість проекту: березень 2019 р. – лютий 2020 р.
Enrich Europeana включає розробку краудсорсингової платформи, транскрибування та доповнення матеріальної культурної спадщини з колекцій Європеани і національних порталів. Проект має на меті сприяти більшому залученню, глибшому розумінню та більш легкому доступу до європейської цифрової культурної спадщини. Управління проектом належить Австрійський інститут технологій GmbH (AIT). Фінансування проекту забезпечується Європейською комісією. Тривалість проекту: вересень 2018 р. – лютий 2020 р.
Українські бібліотеки також не є винятком. Так, Українська бібліотечна асоціація ініціювала проект «Чотири простори бібліотеки: інноваційна модель діяльності», метою якого є створення принципово нових публічних бібліотечних просторів та наповнення їх інноваційними бібліотечними і культурними послугами. У рамках проекту передбачається розробка інноваційної моделі бібліотеки як поєднання чотирьох просторів: простір навчання, простір натхнення, місце зустрічі та простір подій. Партнером проекту стала Фундація Дарини Жолдак (популяризація читання, розвиток української мови, культури та мистецтва).

Список використаної літератури
1. Fingerle Birgit Inken, Mumenthaler Rudolf. Bibliotheken brauchen Innovationen. Innovationsmanagement in Bibliotheken. Berlin, Munich, Boston: Walter de Gruyter, 2016. S. 3–13. URL: https://www.degruyter.com/view/book/9783110338850/10.1515/9783110338850-004.xml.
2. Forschungsprojekte im Bereich der Digitalen Bibliothek. UTL: https://www.onb.ac.at/forschung/forschungsaktivitaeten.

References
1. Fingerle, B. I., & Mumenthaler, R. (2016). Bibliotheken brauchen Innovationen [Libraries need innovations]. In Innovationsmanagement in Bibliotheken [Innovationsmanagement in Libraries]. (pp. 3-13). Berlin [etc.]. Retrieved from https://www.degruyter.com/view/book/9783110338850/10.1515/9783110338850-004.xml. [In German].
2. Forschungsprojekte im Bereich der Digitalen Bibliothek. Retrieved from https://www.onb.ac.at/forschung/forschungsaktivitaeten. [In German].

UDC 027.54 (436) : 021.1
Halyna Bezpala,
ORCID 0000-0002-2876-4462,
Junior Research Associate,
V. I. Vernadskyi National Library of Ukraine
Kyiv, Ukraine
е-mail: igalinabezpala@ukr.net

AUSTRIAN NATIONAL LIBRARY: INNOVATIONS THROUGH COOPERATION

Modern trends in the works of libraries, in particular the Austrian National Library, have been identified. The innovative projects of the library are considered.

Keywords: project, innovation, cooperation, Austrian National Library.