QR-ТЕХНОЛОГІЇ В БІБЛІОТЕЧНІЙ ПРАКТИЦІ

ЗаявникБондаренко Вікторія Іванівна (Україна)
ФорумМіжнародна наукова конференція «Бібліотека. Наука. Комунікація. Розвиток бібліотечно-інформаційного потенціалу в умовах цифровізації» (2020)
ЗахідСекція 4. Бібліотеки в системі стратегічних комунікацій: міжнародний аспект
Назва доповідіQR-ТЕХНОЛОГІЇ В БІБЛІОТЕЧНІЙ ПРАКТИЦІ
Інформація про співдоповідачів
Презентаціяне завантажено
Статтяне завантажено


Тези доповіді

УДК 025.5:339.138]:004.087
Бондаренко Вікторія Іванівна,
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1617-3665
кандидат наук із соціальних комунікацій, старший науковий співробітник,
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського,
Київ, Україна
е-mail: vikanbuv@ukr.net

QR-ТЕХНОЛОГІЇ В БІБЛІОТЕЧНІЙ ПРАКТИЦІ

Обґрунтовано перспективність технології QR-кодування як виду бібліотечного мобільного сервісу. Виявлено динаміку та популярність використання QR-кодів у зарубіжних країнах.
Ключові слова: QR-код, генератори QR-кодів, бібліотечні мобільні сервіси, інформаційні ресурси, комунікація, бібліотека.

Сьогодні технологія створення та розпізнавання QR-кодів отримала широке застосування у різних сферах життєдіяльності суспільства. Унікальність даної технології полягає в можливості повсюдного розміщення коду: в зовнішній рекламі, на сайті, візитній картці, упаковці товару, на квитках залізничних і авіакомпаній, пам’ятниках, музейних експонатах, журналах, газетах, книгах, одязі та ін. До переваг QR-коду відносять: універсальність; гнучкість; економічність; екологічність; відстеження та аналітику; залучення користувача [3].
QR-коди цілком ефективні для реклами бібліотеки та її ресурсів на зовнішніх носіях (в публічних місцях та громадському транспорті). Доцільним є використання технології QR-кодування під час проведення в бібліотеках конференцій, книжкових фестивалів та інших наукових та культурних заходів, які передбачають велику кількість відвідувачів.
Існуючі на сьогодні генератори QR-кодів дають можливість закодувати як текстові, так і мультимедійні дані. Зокрема, закодувати можна інформацію щодо електронної адреси бібліотеки, онлайн-доступу до електронних книг, електронних бібліотек, електронних баз даних, посилань на інтернет-ресурси, розміщення в соціальних мережах, відомостей про авторів, відеоматеріали, фотоальбоми тощо.
Активно використовують можливості QR-кодів як маркетингового інструменту з метою з’єднання користувача з контентом, популяризації своїх послуг та продуктів зарубіжні бібліотеки. Наприклад, публічна бібліотека міста Хенгело в Нідерландах, починаючи ще з 2012 року, пропонує своїм користувачам завантажувати електронні книги за допомогою QR-кодів. Задля цих цілей бібліотека придбала понад 36 000 електронних книг [1].
Використання даної технології є перспективним і для орієнтування користувачів у приміщенні бібліотеки: від вказівників до самостійних екскурсій бібліотекою. Розміщення QR-кодів з інформацією про розташування відділів/секторів та детальною картою поверху допоможе новим користувачам швидше адаптуватися та зорієнтуватися в приміщенні бібліотеки.
Потужним маркетинговим інструментом, який формує мотивацію до читання та відвідування бібліотек, є відгуки користувачів, які також можна зібрати за допомогою технології QR-кодування. Зокрема, у 2014 р. бібліотеками Нідерландів реалізовувався проєкт із популяризації читання серед дітей за допомогою читацького відео контенту: діти записували відео, в якому пояснювали, чому та чи інша книга стала їх улюбленою, та рекомендували її прочитати іншим. На рекомендовані книги в бібліотеках розміщували QR-коди, сканування яких відображало відео з такими рекомендаціями [2]. У підсумку, користувач бібліотеки, який зацікавився тією чи іншою книгою, міг зісканувати розміщений на обкладинці QR-код і дізнатися, чим саме сподобалась ця книга іншим.
Ефективним є використання QR-кодів при запроваджені бібліотекою ігрових технологій у процесі обслуговування користувачів. Варто відзначити, що вітчизняні бібліотеки вже використовують дану технологію для проведення квестів, вікторин, конкурсів тощо.
Технології QR-кодування можуть використовуватися задля налагодження зворотного зв’язку користувачів із установою. Так, проведення з використанням QR-кодів анкетувань та опитувань щодо обслуговування та особистих інформаційних уподобань користувачів дадуть можливість сформувати клієнтську базу, до якої надалі можна буде звертатися адресно. Зручним способом швидкої оцінки якості надання послуг у бібліотечному закладі може бути створення такого мобільного сервісу, як «QR-анкетування». Отримавши будь-яку послугу в бібліотеці, користувач, зісканувавши QR-код, розміщений на виході із зали, отримає посилання на анкету, в якій можна оцінити надані послуги. Таким чином можна отримати корисну інформацію, що дозволить скоригувати та вдосконалити послуги.
Сучасні генератори QR-кодів мають функцію збору та аналізу даних, надаючи можливість вивчення цільової аудиторії та коригування послуг на основі отриманих даних. Зокрема, надається можливість продуктивно взаємодіяти зі своєю цільовою аудиторією, вивчати її демографію та інтереси за допомогою відгуків та коментарів; аналізувати дані зчитувань QR-кодів – кількість, місце та час, тип операційної системи та ін.
Отже, у зв’язку зі стрімким розвитком та входженням у суспільне життя мобільних технологій QR-код перетворився на ефективний маркетинговий інструмент, який доцільно використовувати бібліотеками в реалізації комунікаційної політики просування та популяризації як бібліотек загалом, так і їх окремих ресурсів та послуг. На сьогодні QR-коди в бібліотеці можна розглядати як один із компонентів мобільного сервісу, який дає змогу підвищити рівень бібліотечного обслуговування, як ефективний спосіб надання додаткової інформації для читача, сприяння популяризації книг, авторів і самої бібліотеки.

Список використаної літератури
1. Що таке QR-код. QR9.me: веб-сайт. URL: https://qr9.me/free-qr-code-generator.php?lang=uk. (дата звернення: 10.07.2020 р.).
2. Campbell J. QR codes provide kids with a way to recommend library books URL: http://www.qrcodepress.com/qr-codes-provide-kids-way-recommend-library-books/8528586/ (last accessed: 26.07.2020).
3. Santoni M. The QR code: a misunderstood marketing tool. 2015. URL: https://www.goodbarber.com/blog/the-qr-code-a-misunderstood-marketing-tool-a666/ (last accessed: 16.07.2020).

REFERENCES
1. Shcho take QR-kod [What is a QR code?]. QR9.me. Retrieved from https://qr9.me/free-qr-code-generator.php?lang=uk [in Ukrainian].
2. Campbell J. QR codes provide kids with a way to recommend library books Retrieved from http://www.qrcodepress.com/qr-codes-provide-kids-way-recommend-library-books/8528586/ [in English].
3. Santoni M. (2015). The QR code: a misunderstood marketing tool. Retrieved from https://www.goodbarber.com/blog/the-qr-code-a-misunderstood-marketing-tool-a666/ [in English].

UDC 025.5:339.138]:004.087
Viktoriya Bondarenko,
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1617-3665
Ph.D. in Social Communications, Senior Research Fellows,
V. I. Vernadsky National Library of Ukraine,
Kyiv, Ukraine
е-mail: vikanbuv@ukr.net

QR TECHNOLOGY IN LIBRARY PRACTICE

The prospect of QR-coding technology as a type of mobile service in library institutions is substantiated. The dynamics of the use of QR-codes and their popularity in foreign countries have been revealed.
Keywords: QR-code, QR-code generators, library mobile services, information resources, communication, library.