ХОРОВІ КОНЦЕРТИ АНДРІЯ РАЧИНСЬКОГО: ОСТАННІ ЗНАХІДКИ

ЗаявникШуміліна Ольга Анатоліївна (Україна)
ФорумМіжнародна наукова конференція «Бібліотека. Наука. Комунікація. Розвиток бібліотечно-інформаційного потенціалу в умовах цифровізації» (2020)
ЗахідСекція 5. Українська музична культура і музичні фонди бібліотек в умовах цифровізації
Назва доповідіХОРОВІ КОНЦЕРТИ АНДРІЯ РАЧИНСЬКОГО: ОСТАННІ ЗНАХІДКИ
Інформація про співдоповідачів
Презентаціяне завантажено
СтаттяЗавантажити статтю


Тези доповіді

УДК 783.2 (477) “17”
Шуміліна Ольга Анатоліївна
ORCID 0000-0002-2615-1208
доктор мистецтвознавства, доцент, професор кафедри теорії музики
Львівська національна музична академія імені М.В.Лисенка
Львів, Україна
е-mail: shumili2016@gmail.com

ХОРОВІ КОНЦЕРТИ АНДРІЯ РАЧИНСЬКОГО: ОСТАННІ ЗНАХІДКИ

Розглянуто питання пошуку хорових концертів Андрія Рачинського. Повідомлено про виявлення повних текстів трьох концертів, раніше відомих за окремими партіями комплекту музичних рукописів Золотоверхо-Михайлівського монастиря ІР НБУВ.
Ключові слова: творчість Андрія Рачинського, глухівська капела графа К.Г. Розумовського, хоровий концерт доби класицизму, музичний рукопис, співацька партія.

Особа Андрія Рачинського (1724 – 1794) цікавить усіх нас в першу чергу тим, що цей митець став одним із засновників нового стилю української духовної музики другої половини XVIII століття.
Із різних джерел (спогади молодших сучасників, авторизовані музичні рукописи, тощо) відомо про три духовні концерти А. Рачинського – «Возлюблю Тя, Господи», «Не отвержи мене во время старости» і «Скажи мі, Господи, кончину мою». Однак донедавна науковці не мали повного нотного тексту жодного з них, було знайдено лише окремі голоси двох останніх концертів. Тепер ситуація змінилася: вдалося виявити повні голосові комплекти усіх трьох хорових концертів А. Рачинського, з’ясувати, що вони є 8-голосими, і відновити їхні хорові партитури. Тож, концерти А. Рачинського, написані для глухівської капели графа К.Г. Розумовського у 50-ті роки ХVIII століття, стали доступними і для аналізу, і для виконання.
Аналіз виявив, що концерти створено у різній манері, що є характерною рисою перехідних періодів:
– концерт «Скажи мі, Господи, кончину мою», написаний на текст 38-го псалма, має яскраво виражені ознаки партесної стилістики (через 50 років текст цих рядків буде написано концерт № 32 Д. Бортнянського);
– у концерті «Возлюблю Тя, Господи» втілено ознаки, що відображають перехід до ранньокласичного стилю (індивідуалізація тематизму, вагоме значення сольно-ансамблевих побудов, функціонально-гармонічна ладова основа, риси циклічності із контрастним зіставленням частин тощо);
– у концерті «Не отвержи мене во время старости» ознаки раннього класицизму наявні у найбільшій мірі (за структурою – тричастинний цикл із початковим ансамблем і фінальною фугою); цей твір написано на текст тих самих рядків 70-го псалма, що й знаменитий концерт М. Березовського, однак його змістовна концепція є дещо іншою.
Усі три концерти трапляються у партесних збірках, де вони зафіксовані квадратною нотацією. Нотний запис не має тактових рисок, ключових знаків, позначення темпів, поділу на частини та інших ознак фіксації хорових концертів епохи класицизму, що робить ці твори подібними до партесних концертів. Ця ознака теж є характерною рисою творчості перехідних періодів.
Виявлені рукописні списки вказують на те, що концерти А. Рачинського «Не отвержи мене во время старости» і «Скажи мі, Господи, кончину мою» мали 12-голосі редакції. У концерті «Скажи мі, Господи» автором редакції є композитор партесної доби Кирило Заюшевич, чиє ім’я зазначене в одному з рукописних комплектів (в РФ К. Заюшевича називають автором концерту «Скажи мі, Господи»).
Світова прем’єра хорового концерту «Не отвержи мене во время старости» А. Рачинського відбулася 7 жовтня 2019 року у Малому залі НМАУ ім. П.І. Чайковського (виконавці – камерний хор «Київ», диригент М. Гобдич).
Список використаної літератури
1. Шуміліна О. Про хоровий концерт «Не отвержи мене во время старости» Андрія Рачинського. Музикознавчий універсум. Наукові записки ЛНМА імені М.В.Лисенка. Львів, 2019. Вип. 44. С. 5-18. DOI: https://doi.org/10.33398/2310-0583.2019.44.5.1
References
1. Shumilina O. (2019). Pro khorovyy kontsert «Ne otverzhy mene vo vremya starosty» Andriya Rachynsʹkoho. [About the choral concert «Ne otverzhi mene vo vremia starosti» by Andriy Rachinsky]. Muzykoznavchyy universum. Naukovi zapysky LNMA imeni M.V.Lysenka. Vypusk 44 [Musicological universe. Scientific collections of the Lviv National Music Academy named after M.V. Lysenko. Number 44]. Lviv, Ukraine [Іn Ukrainian].

UDC 783.2 (477) “17”
Shumilina Olha
ORCID 0000-0002-2615-1208
Doctor of Sciences in Arts Study, Docent,
Professor at the Department of the theory of music
Lviv National Music Academy named after N. V. Lysenko
Lviv, Ukraine
е-mail: shumili2016@gmail.com

ANDRIY RACHYNSKY'S CHOIR CONCERTS: RECENT FINDINGS
The issue of searching for choral concerts by Andriy Rachynsky is considered. It has been reported that the full texts of three concerts, previously known for individual parts of a set of musical manuscripts of the Zolotoverkho-Mikhailovsky Monastery of the IR NBUV, have been discovered.
Keywords: works of Andriy Rachynsky, Hlukhiv Chapel of Count K. Rozumovsky, choral concert of the Classicist era, musical manuscript, singing part.