ЗВУКОЗАПИСИ УКРАЇНСЬКИХ ВИКОНАВЦІВ У ФОНДАХ НАЦІОНАЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ ПОЛЬЩІ (ВІД ПОЧАТКУ 20 СТ. ДО 1918 Р.)

ЗаявникЦибульська Олена Анатоліївна (Україна)
ФорумМіжнародна наукова конференція «Бібліотека. Наука. Комунікація. Розвиток бібліотечно-інформаційного потенціалу в умовах цифровізації» (2020)
ЗахідСекція 5. Українська музична культура і музичні фонди бібліотек в умовах цифровізації
Назва доповідіЗВУКОЗАПИСИ УКРАЇНСЬКИХ ВИКОНАВЦІВ У ФОНДАХ НАЦІОНАЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ ПОЛЬЩІ (ВІД ПОЧАТКУ 20 СТ. ДО 1918 Р.)
Інформація про співдоповідачів
Презентаціяне завантажено
Статтяне завантажено


Тези доповіді

УДК 778.534.422(438)
Цибульська Олена Анатоліївна,
ORCID 0000-0002-3492-6368,
молодший науковий співробітник,
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського,
Київ, Україна
е-mail: tsybulska@nbuv.gov.ua

ЗВУКОЗАПИСИ УКРАЇНСЬКИХ ВИКОНАВЦІВ У ФОНДАХ НАЦІОНАЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ ПОЛЬЩІ
(ВІД ПОЧАТКУ 20 СТ. ДО 1918 Р.)

Здійснено пошук аудіодокументів до національного довідково-інформаційного та документального ресурсу «Україніка» за каталогами фондів Національної бібліотеки Польщі.
Ключові слова: україніка, звукозапис, бібліотека, Національна бібліотека Польщі.

У процесі створення реєстру українських звукозаписів «Україніка: раритетні звукозаписи» необхідною складовою є пошук відповідних аудіодокументів в фонотеках закордонних бібліотек. Вбачається можливість опрацювати каталоги некомерційних цифрових проектів, здійснюваних національними бібліотеками інших країн, зокрема: Gallica (Франція), Library of Congress (США), Die Deutsche National-Bibliothek (Німеччина) і поповнити «Україніку» – національний довідково-інформаційний та документальний ресурс архівних, рукописних і друкованих джерел, створених в Україні або інших державах про Україну, її історію, економіку, культуру, що ґрунтується на засадах обліку та акумуляції документальної спадщини українського народу.
Критеріями, за якими має відбуватися пошук, є біографічна, географічна та репертуарна інформація:
– зв’язок виконавців з Україною (місце народження, навчання, життя, тривала праця, гастролі);
– місцем здійснення аудіо запису на території сучасної України;
– український репертуар (твори українських композиторів, українські пісні) виконавців, незалежно від країни їхнього походження.
Слід зауважити, що до реєстру «Україніка: раритетні звукозаписи», безумовно потраплять записи митців, що на лежать не тільки українській, але й іншим національним культурам.
Роботу для реєстру розпочато з пошуків звукозаписів у Польщі, що зумовлено, щонайперше історичними та географічними чинниками. На даному етапі використовувався каталог Катаржини Янчевської-Соломко «Dyskopedia poloników do roku 1918» – ґрунтовне видання у трьох томах, що містить дані про звукозаписи (переважно грамплатівки) з фонду Національної бібліотеки Польщі (далі – НБП).
Загальна кількість бібліографічних описів звукозаписів до 1918 року у НБВ складає 15591 одиниць. На даний час виявлено 828 бібліографічних записи, що відповідають виробленим критеріям залучення до реєстру «Україніка: раритетні звукозаписи» сольних виконавців. Звукозаписи стосуються 34 виконавців – 29 співаків, 4 піаністів і скрипаля. Перелік співаків, які за місцем народження, навчання або гастролей пов’язані з Україною, охоплює як відомі імена, серед них – Адам Дідур (166 записів), Соломія Крушельницька (10 записів), її сестра – Анна Крушельницька (2 записи), Олександр Давидов (46 записів), так і призабуті.
У результаті пошуку підготовлено дані, які дають змогу додати їх до існуючих опублікованих біографій низки співаків, зробити певні уточнення та поповнити їх дискографію. Це стосується зокрема таких постатей як тенор Арнольд Георгієвський, сопрано Олександра Пекарська та ін. Певні пошукові труднощі виникають у зв’язку з різною транслітерацією та варіантністю написання прізвищ та використанням псевдонімів. Так було з’ясовано, що псевдонім «Алеза Вольская» належить сопрано Єлизаветі Алезі-Вольській, а сценічний псевдонім «Гагаіні» – басу-кантанте Василю Гагаєнку, та багато інших випадків.
До реєстру включено виконавців-інструменталістів, за місцем народження всі ці музиканти з України – піаністи: Олександр Михаловський (43 записи), Ігнацій Ян Падеревський (98 записів), Володимир фон Пахман (64 записи), Василь Сапельников (1 запис) та скрипаль Міша Ельман (9 записів).
Наступним кроком у дослідженні стане виявлення колективів – українських хорів і оркестрів. У перспективі вбачаємо, що знахідки дають змогу відродити «забуті» імена, доповнити біографічні дані інформацією про здійснені звукозаписи, почути спів артистів, закарбований на грамофонних платівках.
Список використаної літератури
1. Janczewska-Sołomko K. Dyskopedia poloników do roku 1918, tom 1. Warszawa, 2002. 494 s.
2. Janczewska-Sołomko K. Dyskopedia poloników do roku 1918, tom 2. Warszawa, 2002. 624 s.
3. Janczewska-Sołomko K. Dyskopedia poloników do roku 1918, tom 3. Warszawa, 2002. 592 s.
References
1. Janczewska-Sołomko K. (2002). Dyskopedia polonikov do roku 1918, tom 1 [Discopedia Polonica until 1918, volume 1]. Warszawa. Poland. [In Polish].
2. Janczewska-Sołomko K. (2002). Dyskopedia polonikov do roku 1918, tom 2 [Discopedia Polonica until 1918, volume 2]. Warszawa. Poland. [In Polish].
3. Janczewska-Sołomko K. (2002). Dyskopedia polonikov do roku 1918, tom 3 [Discopedia Polonica until 1918, volume 3]. Warszawa. Poland. [In Polish].

UDC 778.534.422(438)
Olena Tsybulska
ORCID 0000-0002-3492-6368
Junior Research Fellow,
Vernadsky National Lybrary of Ukraine
Kyiv, Ukraine
е-mail: tsybulska@nbuv.gov.ua

SOUND RECORDINGS OF UKRAINIAN PERFORMERS IN THE FUNDS OF THE NATIONAL LIBRARY OF POLAND
(FROM THE BEGINNING OF THE 20TH CENTURY TO 1918)

A search was made for audio documents to the national reference and information and documentary resource "Ukrainica" according to the catalogs of the funds of the National Library of Poland.
Keywords: Ukrainica, sound recording, library, National Library of Poland.