КОМУНІКАЦІЙНА СТРАТЕГІЯ БІБЛІОТЕК В РЕАЛІЗАЦІЇ ДІАЛОГУ ВЛАДИ ТА СУСПІЛЬСТВА

ЗаявникСимоненко Олена Василівна (Україна)
ФорумМіжнародна наукова конференція «Бібліотека. Наука. Комунікація. Розвиток бібліотечно-інформаційного потенціалу в умовах цифровізації» (2020)
ЗахідСекція 4. Бібліотеки в системі стратегічних комунікацій: міжнародний аспект
Назва доповідіКОМУНІКАЦІЙНА СТРАТЕГІЯ БІБЛІОТЕК В РЕАЛІЗАЦІЇ ДІАЛОГУ ВЛАДИ ТА СУСПІЛЬСТВА
Інформація про співдоповідачів
Презентаціяне завантажено
Статтяне завантажено


Тези доповіді

УДК 027.021:004.775:021.8:35.073.1–021.64
Симоненко Олена Василівна,
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8698-9280,
канд. політ. наук, ст. наук. співроб.,
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
Київ, Україна
е-mail: ellena.wwws@gmail.com

КОМУНІКАЦІЙНА СТРАТЕГІЯ БІБЛІОТЕК В РЕАЛІЗАЦІЇ ДІАЛОГУ ВЛАДИ ТА СУСПІЛЬСТВА

У дослідженні розглянуто сучасні практики комунікаційних процесів в бібліотеках. Висвітлено як бібліотеки можуть сприяти більш ефективній політиці органів державної влади.
Ключові слова: бібліотека, комунікація, політико-комунікативна взаємодія, влада бібліотека громада.

У сучасному світі кожна бібліотека, так чи інакше, усвідомлює себе суб’єктом комунікації. Стимулом для цього слугує знаходження бібліотеки в конкурентному середовищі та дедалі все більша потреба в самозбереженні. Бути привабливою в очах влади і громадськості, подобатися своїм користувачам, отримувати позитивні відгуки про себе навіть від тих, хто в бібліотеку не ходив і не ходить ось надзавдання кожної сучасної бібліотеки. В той же час, оновлення фондів і матеріально-просторового середовища, опановування і використання сучасних засобів і технологій у бібліотечному виробництві та обслуговуванні, бути активним учасником діалогу між владою та суспільством саме це робить бібліотеку сучасною.
Таким чином, нові реалії ставлять бібліотеку перед необхідністю постійно і гнучко змінюватися. З огляду на це передові бібліотеки активно використовують інноваційні форми роботи, намагаються стати найпопулярнішим місцем для комунікації влади та суспільства, для навчання і відпочинку, створюють нові шляхи для ефективної роботи.
В контексті соціально-комунікаційної теорії бібліотечну діяльність розглядали В. Горовий, Т. Гранчак, О. Онищенко, В. Ільганаева, Ю. Соляров, А Соколов, А. Чачко та ін. Проте, дослідження комунікації бібліотек у політичній сфері через посередництво бібліотек у діалозі громадян із владою потребує додаткових спеціальних досліджень і наукового осмислення.
Характерною рисою комунікаційної політики бібліотек є використання комунікативних потоків для конструювання соціальної реальності, маневрування ресурсами з метою формування ефективних комунікативних стосунків між владою та суспільством. Крім того, комунікаційну політику бібліотеки можна тлумачити як інструмент комунікативного способу для взаємодії влада-громада їх діалогічності комунікативної інтеракції, а також обов’язковості налагодження зворотного зв’язку. Без адекватної інформаційної та комунікаційної підтримки не може здійснюватися процес ефективного діалогу між владою та суспільством, і саме в бібліотеках створено інформаційно-аналітичні підрозділи, інформаційні управління, відділи комунікацій, прес-служби, прес-центри, управління і центри громадських зв’язків тощо. Таким чином, комунікація бібліотек у політичній сфері – це перспективний напрям дій бібліотечних структур, що спирається на обґрунтовану стратегію використання системи комунікаційних засобів.
В свою чергу, комунікаційна політика держав за участі бібліотек може охоплювати: 1) розробку та вдосконалення законодавства, яке забезпечує не лише свободу інформації, але й захист державної інформації від зловживання ЗМК як міжнародних, так і національних – незалежної преси, радіо, ТБ, які належать приватним організаціям та власникам; 2) широкий розвиток інформаційної державної інфраструктури; 3) різноманітні форми, методи та способи впливу державних органів на масову комунікацію; 4) взаємну інтеграція тих, хто продукує інформацію, та тих, хто її споживає (влада бібліотека громада).
Аналіз нових форм роботи бібліотек дає можливість сформувати висновок про те, що для органів державної влади, бібліотеки можуть слугувати ефективним каналом інформаційного обміну, що дозволяє налагодити довірливий діалог з громадянами і отримати зворотній зв’язок, підвищити рівень довіри громадян до органів влади. Отже, бібліотеки можуть виступати партнерами органів влади, забезпечуючи їх інформаційні потреби та надавати доступ населенню до офіційної та соціально значущої інформації.

UDC 027.021:004.775:021.8:35.073.1–021.64
Symonenko Elena Vasylivna,
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8698-9280,
Ph.D in Political Science, senior researcher,
V. I. Vernadskyi National Library of Ukraine,
Kyiv, Ukraine
е-mail: ellena.wwws@gmail.com

COMMUNICATION STRATEGY OF LIBRARIES IN THE IMPLEMENTATION OF DIALOGUE OF GOVERNMENT AND SOCIETY

The study examines modern practices of communication processes in libraries. Highlights how libraries can contribute to more effective public policy.
Keywords: library, communication, political-communicative interaction, power library community.