ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ВЗАЄМОДІЇ БІБЛІОТЕК З ОРГАНАМИ ВЛАДИ

ЗаявникСпіріна Світлана Валентинівна (Україна)
ФорумМіжнародна наукова конференція «Бібліотека. Наука. Комунікація. Розвиток бібліотечно-інформаційного потенціалу в умовах цифровізації» (2020)
ЗахідСекція 4. Бібліотеки в системі стратегічних комунікацій: міжнародний аспект
Назва доповідіЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ВЗАЄМОДІЇ БІБЛІОТЕК З ОРГАНАМИ ВЛАДИ
Інформація про співдоповідачів
Презентаціяне завантажено
СтаттяЗавантажити статтю


Тези доповіді

УДК 021.8(477–87):342.5
Спіріна Світлана Валентинівна,
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8962-0550,
головний бібліограф,
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського,
Київ, Україна
е-mail: piligrim1715@ukr.net

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ВЗАЄМОДІЇ БІБЛІОТЕК
З ОРГАНАМИ ВЛАДИ

Розглянуто комунікативну діяльність зарубіжних бібліотек з органами влади. Визначено актуальність такої взаємодії як для державних установ, так і для бібліотек.

Ключові слова: бібліотеки, електронна урядова бібліотека, інформаційні продукти, державні установи.

На сучасному етапі органи державної влади потребують якісного і швидкого доступу до актуальних інформаційних продуктів, досвідченого аналізу й кваліфікованих висновків та прогнозів важливих подій для проведення ефективної політики. Таким критеріям найбільш об’єктивно можуть відповідати бібліотеки, які з роками акумулювали подібні практики. До того ж сучасні електронні інформаційні технології сприяють розширенню спектра послуг бібліотек у взаємодії з органами влади.
Наприклад, Національна бібліотека Люксембургу є частиною Адміністрації парламенту і входить до складу Служби управління знаннями. З метою забезпечення міністерських департаментів та державних адміністрацій спеціалізованими цифровими ресурсами, необхідними для їх документації та продовження навчання, Національна бібліотека Люксембургу співпрацює з Міністерством цивільної служби і адміністративної реформи, Державним центром інформаційних технологій завдяки впровадженню електронної урядової бібліотеки bibgouv.lu. Так, близько тисячі державних службовців мають доступ до десяти юридичних ресурсів та окремих періодичних видань, таких як «Державна політика та управління» [3].
Інформаційно-аналітичним забезпеченням членів Конгресу США і його комітетів займається служба Бібліотеки Конгресу США. Для цього Служба щорічно готує відповіді на різноманітні запити щодо законодавства та фінансування державних програм. За результатами досліджень Служби, яких понад тисяча, готуються аналітичні матеріали.
Національна бібліотека Австрії як член правової й дослідницької служби законодавчої гілки парламентської адміністрації пропонує інформаційний сервіс та створює відповідні інформаційні продукти – друковані та електронні.
Бібліотека Сейму Польщі є однією з 22 організаційних підрозділів Канцелярії Сейму, підконтрольним керівнику Канцелярії та його заступникам, і надає свої ресурси для налагодження ефективної діяльності Бюро досліджень [2]. У свою чергу, за програмою Міністерства культури і національної спадщини Національна Польська бібліотека (BN) отримує фінансування для низки програм захисту культурної спадщини за кордоном – каталогізації та іншої бібліотечної підтримки установ польської діаспори, підвищення потенціалу «Нової бібліотеки Республіки Польща» тощо. Завдяки фінансуванню Міністерства культури і національної спадщини було забезпечено польське представництво на форумах та книжкових ярмарках, проведення «Року Густі Херлінг-Грудзіньскі», оцифрування архівів літературного інституту культури тощо [4].
Президентська бібліотека Республіки Білорусь займається інформаційно-бібліографічним та бібліотечним обслуговуванням президента Республіки, органів державної влади та управління, а також інших категорій користувачів. Інформаційно-аналітичний відділ бібліотеки здійснює інформаційне обслуговування Адміністрації президента, Національних зборів, Ради міністрів та органів місцевого управління й самоврядування, веде архів виступів і публікацій президента Республіки Білорусь, матеріалів про його діяльність, а також створює бібліографічні покажчики «Дзяржава и права», «Літаратура па пытаннях мясцовага кіравання і самакіравання», «Парламенцкая дзейнасць: тэорыя и практыка» [1].
Отже, бібліотека є важливою частиною сфери обслуговування органів влади як установа, що має досвід в оперативному відборі достовірної інформації, її систематизації та створенні якісного інформаційно-аналітичного продукту. Тож можна вважати, що така співпраця має перспективи розвитку і задовольнятиме як бібліотечні, так і державні установи.

Список використаної літератури
1. Президентская библиотека Республики Беларусь. 2020. URL: https://www.preslib.org.by/ (дата доступа: 27.07.2020).
2. Симоненко О. Роль бібліотек та інформаційно-аналітичних служб у супроводі роботи сучасного парламенту: зарубіжний досвід. Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. 2019. Вип. 52. C. 297–310. URL: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/item/er-0003496. https://doi.org/10.15407/np.52.297.
3. BnL. URL: http://www.bnl.public.lu/fr/index.html (last accessed: 20.07.2020).
4. BN. URL: https://www.bn.org.pl/ (last accessed: 24.07.2020).
References
1. Prezidentskaia biblioteka Respubliki Belarus [Presidential Library of the Republic of Belarus]. Retrieved from https://www.preslib.org.by/ (last accessed: 27.07.2020) [in Russian].
2. Symonenko, O. (2019) Rol bibliotek ta informatsiino-analitychnykh sluzhb u suprovodi roboty suchasnoho parlamentu: zarubizhni dosvid [The role of libraries and information-analytical services in the support of the modern parliament: foreign experience]. Naukovi pratsi Natsionalnoi biblioteky Ukrainy imeni V. I. Vernadskoho – Transactions of V. I. Vernadsky National Library of Ukraine, issue 52, pp. 297–310. Retrieved from http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/item/er-0003496 [in Ukrainian].
3. BnL. Retrieved from http://www.bnl.public.lu/fr/index.html (last accessed: 20.07.2020) [in French].
4. BN. Retrieved from https://www.bn.org.pl/ (last accessed: 24.07.2020) [in Polish].

UDC 021.8(477–87):342.5
Svetlana Spirina Valentynivna,
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8962-0550,
Chief Library,
V. I. Vernadsky National Library of Ukraine,
Kyiv, Ukraine
е-mail: piligrim1715@ukr.net

FOREIGN EXPERIENCE OF LIBRARIES INTERACTION
WITH AUTHORITIES

The paper considers the communicative activity of foreign libraries with the authorities. The relevance of such interaction for both government agencies and libraries has been determined.

Keywords: libraries, electronic government library, information products, state institutions.