Проблематика формування персональної бібліографії академіка П. А. Тутковського

ЗаявникШкаріна Віталіна Анатоліївна (Україна)
ФорумМіжнародна наукова конференція «Бібліотека. Наука. Комунікація. Розвиток бібліотечно-інформаційного потенціалу в умовах цифровізації» (2020)
ЗахідXVI біографічні читання: «Історична біографіка в сучасному українському суспільстві: проблематика, інформаційний простір, бібліотеки, читачі»
Назва доповідіПроблематика формування персональної бібліографії академіка П. А. Тутковського
Інформація про співдоповідачів
Презентаціяне завантажено
СтаттяЗавантажити статтю


Тези доповіді

УДК 016:929:001(477)Тутковський
Шкаріна Віталіна Анатоліївна,
ORCID 0000-0001-9840-7869
науковий співробітник,
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського,
Київ, Україна
e-mail: shkarina@ukr.net

ПРОБЛЕМАТИКА ФОРМУВАННЯ ПЕРСОНАЛЬНОЇ БІБЛІОГРАФІЇ АКАДЕМІКА П. А. ТУТКОВСЬКОГО

Висвітлено питання бібліографічного дослідження життя та діяльності українського вченого П. А. Тутковського та окреслено перспективу формування його найповнішої наукової бібліографії.

Ключові слова: персональна бібліографія, біобібліографія, П. А. Тутковський.

Важливим напрямом написання історії науки є біографічні дослідження. Їх джерельною базою слугують персональні та загальні бібліографії вчених. Повнота і достовірність бібліографічних матеріалів допомагає історикам відтворювати правдиву картину нашого минулого, висвітлювати роль особистості та значимість її внеску в науці, спираючись на документи.
Однією з величних постатей вітчизняної науки кінця ХІХ – початку ХХ ст. є академік Павло Аполлонович Тутковський – природознавець, основоположник геологічної та географічної наукових шкіл в України, один із фундаторів Української академії наук. Він є автором майже 600 наукових праць, що охоплюють практично всі галузі наук про Землю. Важливим є внесок ученого й у формування української наукової термінології.
Послідовне дослідження джерел, які містять бібліографічні відомості про праці академіка П. А. Тутковського та публікації про його життєвий шлях і діяльність, дає можливість не лише проаналізувати стан бібліографічного забезпечення даного питання, а й виявити значний неопрацьований пласт первинних документів. Це створює перспективу формування найповнішої на сьогодні наукової бібліографії вченого.
Перший окремий персональний покажчик академіка «Ученые, педагогические и популярные труды П. А. Тутковского» підготовлений самим ученим у 1910 р. Матеріал згруповано за розділами: «Ученые труды и сообщения» (101 назва); «Статьи в „Энциклопедическом словаре” Брокгауза и Ефрона» (подано лише 81 назву найбільш об’ємних з більш ніж 380); «Научные сообщения и заметки» (129 назв); «Статьи педагогические и популярные» (201 назва); «Статьи технические» (2 назви). Загалом описано 514 праць. Відображено публікації за 1881–1910 рр.
Крім цієї автобібліографії, на сьогодні існує лише один друкований персональний бібліографічний покажчик П. А. Тутковського – академічне видання «Павло Аполлонович Тутковський, 1858–1930» (Київ, 1965). Його відкриває вступна стаття доктора геолого-мінералогічних наук О. К. Каптаренко-Черноусової. Подано основні дати життя й діяльності вченого. Бібліографія поділяється на дві основні частини – «Література про життя і діяльність П. А. Тутковського» та «Бібліографія праць П. А. Тутковського». Праці другої частини описано в трьох підрозділах, що подають їх у різних аспектах: хронологічному, алфавітному, предметно-географічному. Мінусом посібника є неповнота бібліографічних відомостей щодо місця видання окремо опублікованих праць.
У 1932 р. в першому томі «Збірника пам’яті академіка Павла Аполлоновича Тутковського» було опубліковано «Бібліографічний спис друкованих праць академіка П. А. Тутковського», складений його донькою письменницею Ольгою Павлівною Сно. У посібнику відображено 637 опублікованих праць за 1881–1926 рр. Серед них: наукові праці, повідомлення і замітки; статті в енциклопедичному словнику Брокгауза та Єфрона (подано лише найоб’ємніші); педагогічні та популярні нариси і статті.
Загалом ці бібліографічні публікації складають основу, на якій може базуватися нова персональна бібліографія П. А. Тутковського у частині його власних праць. Проте неповнота відомостей та часом розбіжності в бібліографічній характеристиці документів потребують їх обов’язкового повторного опрацювання de visu. Стосовно літератури про життя та діяльність академіка, то ці матеріали на сьогодні набагато обширніші: вони містять присвячені йому окремі видання, статті в журналах та збірниках, відомості про вченого в біобібліографічних, універсальних та галузевих довідкових виданнях, матеріалах конференцій тощо. Ця література частково описана як складова частина бібліографічного апарату наукових видань, пристатейна та внутрішньожурнальна бібліографія, списки використаних у дисертаційних дослідженнях документів тощо. Значний масив для доповнення бібліографії складають також електронні джерела інформації, у тому числі й бібліографічні, які необхідно виявити, описати та впорядкувати. Відображенню особи П. А. Тутковського сприятиме вивчення архівних фондів установ НАН України.

UDC 016:929:001(477)Tutkovskyi
Shkarina Vitalina,
ORCID 0000-0001-9840-7869
Research Associate,
V. I. Vernadskyi National Library of Ukraine,
Kyiv, Ukraine
e-mail: shkarina@ukr.net

PROBLEMS OF FORMING OF THE PERSONAL BIBLIOGRAPHY OF ACADEMICIAN P. A. TUTKOVSKYI

The question of bibliographic research of life and activity of the Ukrainian scientist P. A. Tutkovskyi is reflected in the article. The prospect of forming of the completest scientific bibliography of scientist is outlined.

Keywords: personal bibliography, biobibliography, P. A. Tutkovskyi.