РОЛЬ НАУКОВОЇ БІБЛІОТЕКИ У ПОПУЛЯРИЗАЦІЇ НАУКИ

ЗаявникНатаров Олег Олександрович (Україна)
ФорумМіжнародна наукова конференція «Бібліотека. Наука. Комунікація. Розвиток бібліотечно-інформаційного потенціалу в умовах цифровізації» (2020)
ЗахідСекція 4. Бібліотеки в системі стратегічних комунікацій: міжнародний аспект
Назва доповідіРОЛЬ НАУКОВОЇ БІБЛІОТЕКИ У ПОПУЛЯРИЗАЦІЇ НАУКИ
Інформація про співдоповідачів
Презентаціяне завантажено
Статтяне завантажено


Тези доповіді

УДК 004.77:316.77:027.021](477)
Натаров Олег Олександрович,
ORCID 0000-0003-1183-2323,
молодший науковий співробітник,
Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського,
Київ, Україна
е-mail: big-olegnat@bigmir.net

РОЛЬ НАУКОВОЇ БІБЛІОТЕКИ У ПОПУЛЯРИЗАЦІЇ НАУКИ

Розглянуто роль наукових бібліотек у сфері популяризації науки. Висвітлено діяльність Служби інформаційно-аналітичного забезпечення органів державної влади Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського з інформування громадськості та владних структур про досягнення, важливі результати наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності вітчизняних учених.

Ключові слова: популяризація науки, наукові бібліотеки, СІАЗ, НБУВ

На сучасному етапі розвитку цивілізації наука, технології та інновації відіграють визначальну роль у ефективному розвитку економік передових країн світу, зміцненні обороноздатності держав, підвищенні добробуту громадян, їх духовного та інтелектуального зростання. При цьому, як свідчить зарубіжний досвід організації наукової діяльності, наукова спільнота поряд із виконанням власне досліджень, значну увагу приділяє популяризації своїх здобутків [1].
В Україні питання популяризації науки, донесення до суспільства та держави інформації про здобутки вітчизняних науковців сьогодні набуває особливої актуальності. По-перше, за умов складної фінансово-економічної ситуації в державі та відсутності можливості забезпечити в повному обсязі законодавчо визначені потреби у бюджетному фінансуванні наукової та науково-технічної діяльності, українські вчені постійно повинні доводити платникам податків свою ефективність, а подеколи і обґрунтовувати право на існування академічної науки. По-друге, питання інформування широкої громадськості про результати своєї роботи, популяризація здобутків української науки актуалізується з огляду на стратегічний курс нашої держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного договору [3].
Значним потенціалом у сфері популяризації наукових знань володіють наукові бібліотеки, головним завданням яких є оперативно й максимально повно забезпечувати вчених світовою науковою інформацією за тематикою їхніх досліджень на базі традиційних і сучасних мережевих технологій. Так, популяризація результатів науково-дослідної та науково-інформаційної діяльності є одним із напрямів роботи бібліотек науково-дослідних установ Національної академії наук (НАН) України, які з цієї метою готують бібліографічні та інформаційно-аналітичні матеріали та поширюють їх за допомогою веб-сайтів установ та електронної пошти [2].
Приклад ефективної діяльності у напрямі інформування громадськості про досягнення, важливі результати наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності вітчизняних вчених демонструє досвід Служби інформаційно-аналітичного забезпечення органів державної влади Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (СІАЗ НБУВ) з видання випуску інформаційно-аналітичного бюлетеня «Шляхи розвитку української науки».
Варто наголосити, що видання бюлетеню від самого початку було орієнтоване на реалізацію визначених президією НАН України заходів, спрямованих на поліпшення сприйняття науки суспільством, а сьогодні його основні задачі відповідають як статутним завданням вищої наукової самоврядної організації України (необхідності популяризації науки та наукових досягнень вітчизняних учених в країні та за її межами з метою підвищення престижу наукової діяльності в суспільстві, формуванню наукового світогляду, протидії поширенню псевдонауки, зміцненню інтелектуального потенціалу суспільства, розвитку просвітництва, піднесення міжнародного авторитету України), так і закріпленому у Концепції розвитку НАН України на 2014–2023 рр. положенню щодо розширення інформаційних каналів наукової комунікації через залучення засобів Інтернет-мережі для апробації та популяризації наукових результатів.
Слід також зазначити, що відповідно до одного з пріоритетних напрямів розвитку Відділу оперативної інформації СІАЗ НБУВ (який забезпечує випуск видання «Шляхи розвитку української науки») – удосконалення дистантного обслуговування користувачів на основі використання новітніх інформаційних технологій, зокрема передових методів моніторингу, обробки й доставки інформації, посилення аналітичної і прогнозної складової в інформаційно-аналітичних матеріалах – матеріали інформаційно-аналітичного бюлетеню представлено на публічному порталі НАН України, порталі Центру досліджень соціальних комунікацій та на сторінці СІАЗ у соціальній мережі Facebook. Для доставки інформаційно-аналітичного продукту замовникам використовується електронна пошта.
Таким чином, досвід СІАЗ НБУВ у сфері популяризації науки, дозволяє зробити висновок, що сьогодні саме наукові бібліотеки як провідні центри соціальних комунікацій, інтеграції й поширення наукової інформації виступають платформою для пропаганди наукових знань, донесення до суспільства неупередженої та об’єктивної інформації про результативність наукової та науково-технічної діяльності наукових організацій країни.

Список використаної літератури

1. Абліцов В. Вчені України – лауреати міжнародних премій і нагород / В. Абліцов // Наука України у світовому інформаційному просторі. – Вип. 4. – К.: Академперіодика, 2011. – C. 3–190.
2. Інформаційна складова соціокультурної трансформації українського суспільства / [О. С. Онищенко, В. М. Горовий, В. І. Попик та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2012. – 254 с.
3. Уряд затвердив плани заходів на 2019 рік щодо комунікації у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.kmu.gov.ua/ua/news/uryad-zatverdiv-plani-zahodiv-na-2019-rik-shchodo-komunikaciyi-u-sferi-yevropejskoyi-ta-yevroatlantichnoyi-integraciyi-ukrayini. – Назва з екрана (дата звернення: 20.07.2020).

References

1. Ablitsov,V. (2011) Vcheni Ukrainy – laureaty mizhnarodnykh premii i nahorod [Scientists of Ukraine are winners of international prizes and awards]. Nauka Ukrainy u svitovomu informatsiinomu prostori – Science of Ukraine in the world information space, 4, 3–190 [in Ukrainian].
2. Onyshchenko, O. S., Horovyi, V. M., Popyk, V. I. et al (2012). Informatsiina skladova sotsiokulturnoi transformatsii ukrainskoho suspilstva [The information component of the socio-cultural transformation of the Ukrainian society]. Kyiv [in Ukrainian].
3. Uriad zatverdyv plany zakhodiv na 2019 rik shchodo komunikatsii u sferi yevropeiskoi ta yevroatlantychnoi intehratsii Ukrainy [The government has approved action plans for 2019 on communication in the field of European and Euro-Atlantic integration of Ukraine]. Retrieved from https://www.kmu.gov.ua/ua/news/uryad-zatverdiv-plani-zahodiv-na-2019-rik-shchodo-komunikaciyi-u-sferi-yevropejskoyi-ta-yevroatlantichnoyi-integraciyi-ukrayini. [In Ukrainian].

UDC 004.77:316.77:027.021](477)
Natarov Оleg,
ORCID 0000-0003-1183-2323,
Junior Research Fellow,
V. I. Vernadskyi National Library of Ukraine,
Kyiv, Ukraine
е-mail: big-olegnat@bigmir.net

A ROLE OF SCIENTIFIC LIBRARIES IN THE POPULARIZATION OF SCIENCE

The paper addresses the role of scientific libraries in the field of science popularization. The paper considers the activity of the Information and Analytical Support Service of the State Authorities of the Vernadsky National Library of Ukraine on informing the general public and authorities about the situation in the scientific sphere of Ukraine.

Keywords: popularization of science, scientific libraries, SIAZ, NBUV