ПРЕЗИДЕНТСЬКІ БІБЛІОТЕКИ США В КОНТЕКСТІ УКРАЇНОМОВНОГО ЕНЦИКЛОПЕДОЗНАВСТВА

ЗаявникСанакуєв Микола Георгійович (Україна)
ФорумМіжнародна наукова конференція «Бібліотека. Наука. Комунікація. Розвиток бібліотечно-інформаційного потенціалу в умовах цифровізації» (2020)
ЗахідСекція 4. Бібліотеки в системі стратегічних комунікацій: міжнародний аспект
Назва доповідіПРЕЗИДЕНТСЬКІ БІБЛІОТЕКИ США В КОНТЕКСТІ УКРАЇНОМОВНОГО ЕНЦИКЛОПЕДОЗНАВСТВА
Інформація про співдоповідачів
Презентаціяне завантажено
СтаттяЗавантажити статтю


Тези доповіді

УДK 004.042:070 + 32.019.5 + 311.2:930.25
Санакуєв Микола Георгійович,
https://orcid.org/0000-0001-7725-6117
кандидат філософських наук, старший науковий співробітник,
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
Київ, Україна
е-mail: sanakuiev_nikola@ukr.net

ПРЕЗИДЕНТСЬКІ БІБЛІОТЕКИ США В КОНТЕКСТІ
УКРАЇНОМОВНОГО ЕНЦИКЛОПЕДОЗНАВСТВА

Розглянуто питання управління сучасними комунікаціями та організації виробництва інформації в мережі Інтернет щодо функціонування президентських бібліотек США.

Ключові слова: «Вікіпедія», діяльність президентських бібліотек США, комунікація, комунікаційні процеси, виробництво інформації.

«Вікіпедія» може запропонувати користувачам Інтернет мільйони статей за широким спектром тем. І саме вона займає перший рядок у пошукових системах за багатьма запитами. Згідно результатів авторитетного дослідження Gemius Audience, вікі-енциклопедія (wikipedia.org) у січні 2013 р. посіла 6-е місце за охопленням аудиторії в Уанеті (українськомовному сегменті мережі Інтернет) на рівні 37,1 %. Для порівняння: лідером рейтингу стала пошукова система «Гугл» (google. com) зі значенням цього показника на рівні 69 %.
Україномовний розділ глобальної системи «Вікіпедія» (uk.wikipedia.org), що відкрився на початку 2004 р., станом на 2011 р. містив 300 тис. статей, а вже 2019 р. – близько 585 тис., посідаючи 16-те місце за кількістю матеріалів серед усіх мовних розділів світу. Для порівняння: польська «Вікіпедія», тобто розділ, у якому представлена мовна спільнота приблизно такого самого обсягу, що й кількість носіїв української мови, посідала станом на 2019 р. 12-те місце за кількістю статей серед усіх мовних розділів світу (близько 1126 тис. статей) [1].
Враховуючи такий стан запитів серед інтернет-користувачів, «Вікіпедія» в Україні є надзвичайно привабливим інструментом для популяризації та просування інформації, зокрема стосовно устрою та функціонування президентських бібліотек США [1].
Дана проблематика є досить актуальною для дослідження сучасного стану бібліотечної справи загалом та спеціалізованих документальних фондів, які впливають на суспільну думку. Крім того, дане дослідження може виступати, як спроба визначити певну стратегію щодо вдосконалення інформаційних ресурсів, які мають енциклопедичне підґрунтя і становити практичне поле для доповнення її власними публікаціями та правками, розширюючи інформаційний простір щодо бібліотечної сфери в цілому.
Мета дослідження – вивчення сучасного стану комунікаційної діяльності президентських бібліотек США, представленого в українській «Вікіпедії».
Проведення даного дослідження зумовило вивчення ряду вітчизняних та зарубіжних наукових джерел, відповідних матеріалів у Інтернет-мережі, а також збір первинних даних щодо аналізу можливостей розвитку україномовного енциклопедознавства з означеної проблематики.
В сучасних вітчизняних дослідженнях зазначається, що «Вікіпедія» займає перші місця серед соціальних медіа щодо представлення інформаційних ресурсів стосовно президентських бібліотек США [2]. Президентські бібліотеки США – унікальні інформаційні інститути, створені для збереження та впровадження у науковий обіг документальної спадщини американських президентів. Поширюючи свої освітні на культурні програми, вони мають досягнути широкого розповсюдження інформаційної продукції, саме для цього активно використовується Інтернет-простір. Завдяки широкому залученню до своєї роботи новітніх інформаційних технологій, президентські бібліотеки мають можливість виконувати особливу місію – забезпечувати користувача оперативним доступом до інформаційних ресурсів і одночасно бути центром виховання інформаційної культури [2]. Таким чином, президентські бібліотеки є одним із найвпливовіших інструментів політики США, що зумовлює їх широке представлення у глобальній мережі, зокрема на сторінці вільної загальнодоступної енциклопедії.
Як показало дослідження, сучасний стан представлення інформації щодо президентських бібліотек США в україномовному розділі «Вікіпедії» досить невтішний і потребує наповнення. Наприклад, з урахуванням популярності російськомовного розділу «Википедии» серед української інтернет-аудиторії та представленості означеної тематики у російській версії означеного сегменту маємо приблизно однаковий рівень присутності інформації. Наше дослідження дало підстави припустити, що популяризація та розвиток інформаційних ресурсів щодо діяльності як вітчизняних, так і зарубіжних бібліотек залежить від повноти та ґрунтовності представлення їх широкому загалу, чому наразі сприяє вільна енциклопедія.
Підводячи підсумки слід зазначити, що «Вікіпедія» стабільно входить до першої десятки найпопулярніших інформаційно-комунікаційних ресурсів в усьому світі, а також має позитивну репутацію як високонадійне джерело інформації. Визначено проблеми щодо наукового вивчення та практичного використання української вільної енциклопедії для популяризації комунікаційної діяльності президентських бібліотек США, що є інформаційним джерелом для вивчення досвіду функціонування означених інституцій аналогічними вітчизняними інституціями.

Список використаної літератури
1. Афанасьєв І. Використання української «Вікіпедії» у зв’язках з громадськістю. Інтегровані комунікації. 2016. № 1. С. 11–17.
2. Кушерський А. Соціальні медіа як засіб поширення інформаційної продукції президентських бібліотек США. Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. 2015. № 3. С. 88–96.

References
1. Afanasiev, I. (2016). Vykorystannia ukrainskoi «Vikipedii» u zviazkakh z hromadskistiu [Using the Ukrainian Wikipedia in public relations]. Intehrovani komunikatsii – Іntegrated communications, no 1, рр. 11–17 [in Ukrainian].
2. Kusherskyi, A. (2015). Sotsialni media yak zasib poshyrennia informatsiinoi produktsii prezydentskykh bibliotek SShA [Social media as a means of disseminating information products of US presidential libraries.]. Bibliotekoznavstvo. Dokumentoznavstvo. Informolohiia – Library Science. Documentary science. Informology, no 3, pp. 88–96 [in Ukrainian].

UDC 004.042:070 + 32.019.5 + 311.2:930.25
Sanakuiev Mykola,
https://orcid.org/0000-0001-7725-6117
PhD (Рhilosophical), Senior Researcher,
V. I. Vernadsky National Library of Ukraine
Kyiv, Ukraine
е-mail: sanakuiev_nikola@ukr.net

US PRESIDENTIAL LIBRARIES IN THE CONTEXT OF THE UKRAINIAN-LANGUAGE ENCYCLOPEDIA

The issues of managing modern communications and organizing the production of information on the Internet on the functioning of the US presidential libraries are considered.

Keywords: «Wikipedia», the activities of US presidential libraries, communication, communication processes, information production.