ПРЕДМЕТНІ РУБРИКИ КОЛЕКЦІЇ «СКОВОРОДІАНА» В ЕЛЕКТРОННІЙ БІБЛІОТЕЦІ «УКРАЇНІКА»

ЗаявникПеренесієнко Ігор Петрович (Україна)
ФорумМіжнародна наукова конференція «Бібліотека. Наука. Комунікація. Розвиток бібліотечно-інформаційного потенціалу в умовах цифровізації» (2020)
ЗахідСекція 2. Цифрові проекти наукових бібліотек
Назва доповідіПРЕДМЕТНІ РУБРИКИ КОЛЕКЦІЇ «СКОВОРОДІАНА» В ЕЛЕКТРОННІЙ БІБЛІОТЕЦІ «УКРАЇНІКА»
Інформація про співдоповідачів
Презентаціяне завантажено
СтаттяЗавантажити статтю


Тези доповіді

УДК 024:005.94:013.73(092)
Перенесієнко Ігор Петрович,
ORCID 0000-0003-2408-976 Х
науковий співробітник, кандидат наук із соціальних комунікацій
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського,
Київ, Україна
e-mail: perenesienko@nbuv.gov.ua

ПРЕДМЕТНІ РУБРИКИ КОЛЕКЦІЇ «СКОВОРОДІАНА» В ЕЛЕКТРОННІЙ БІБЛІОТЕЦІ «УКРАЇНІКА»

Описано аспекти створення тематичних колекцій в електронній бібліотеці «Україніка» НБУВ. Показано структуру предметних рубрик, створених для структурування інформації про українського філософа Григорія Сковороду. Розкрито загальні принципи їх побудови, встановлення тематичних зв’язків між різними предметними заголовками.

Ключові слова: Григорій Сковорода, предметний заголовок, цифрова бібліотека, предметний пошук, електронна бібліотека «Україніка»

Електронна бібліотека «Україніка» НБУВ репрезентує повнотекстові документи з українознавства. Для структурованого відображення різних аспектів цієї тематики та удосконалення читацького пошуку в межах ресурсу набувають розвитку окремі тематичні колекції. Історичні, архівні, персональні (особові), тематичні електронні колекції наразі є важливим компонентом інтерфейсу історико-культурних та наукових цифрових бібліотек [2, с. 135–136]. Одне з таких зібрань електронної бібліотеки «Україніка» – «Сковородіана». Вона надає доступ до повнотекстових документів, в яких йдеться про життя та творчість Григорія Савича Сковороди.
Постать цього філософа є непересічною для сучасної України, а його праці не втрачають актуальності понині – нові перевидання його творів з’являються щороку. Наближення 300-річної дати з дня народження мислителя додатково активізує увагу до спадщини Г. С. Сковороди, мотивує нові наукові пошуки.
Електронна бібліотека «Україніка» НБУВ, окрім праць Г. С. Сковороди та наукових розвідок про нього, репрезентує комплекс предметних рубрик (довідок). Кожна така довідка атрибутує документи поняттям, тематично дотичним до імені великого філософа, їхня сукупність створює десятки точок доступу до колекції «Сковородіана».
Предметна рубрика первинно репрезентує документи суто за власною тематикою, документи «Сковородіани» становлять лише певну частину таких добірок. Зручність подібного підходу полягає в тому, що користувач, звертаючись до документів, атрибутованих предметною рубрикою, має інструментарій для корегування запиту. Таким чином, у предметній рубриці про Києво-Могилянську академію міститимуться не лише документи про її найвідомішого випускника [4], але й стосовно всієї її історії.
Предметні рубрики, використані у «Сковородіані» за типом відображуваних об’єктів, розподіляються на низку категорій. Категорія предметних рубрик «Персоналії» електронної бібліотеки «Україніка» НБУВ репрезентує предметні довідки про особистостей, які так чи інакше мають стосунок до становлення особи Г. С. Сковороди або осмислення його творчого доробку.
В епоху месенджерів та трансатлантичних перельотів складно уявити комунікацію людей середини XVIII століття. Проте, коло спілкування Г. С. Сковороди було досить широким і про низку непересічних особистостей з кола спілкування Г. С. Сковороди створено окремі предметні рубрики.
Філософ особисто переклав частину трактату Марка Тулія Цицерона «Про старість» [3, с. 1011–1030], а також працю «Про спокій душі» Плутарха [3, с. 1041–1052]. Тому предметними рубриками «Цицерон» та «Плутарх» у електронній бібліотеці «Україніка» атрибутовано відповідні праці Г. С. Сковороди.
Літературознавець О. І. Білецький, культуролог Д. І. Чижевський, філософ М. В. Попович, історики М. І. Костомаров та Д. Г. Олянчин – в електронній бібліотеці «Україніка» НБУВ створено предметні рубрики про кілька десятків науковців, які досліджували життєвий шлях Г. С. Сковороди.
У категорії «Установи» зібрано предметні рубрики про заклади та інституції, пов’язані з філософом: «Харківський колегіум», «Інститут філософії імені Г. С. Сковороди», «Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди» тощо. Однією з категорій також є «Пам’ятки культури», куди включено предметні довідки «Будинок Донців-Захаржевських», «Садиба Щербініних», «Пам'ятник Григорію Сковороді (Лохвиця)» тощо.
Григорій Савич Сковорода відомий своїми численними подорожами, тож категорія предметних довідок «Населені пункти» є доволі представницькою, також цей же аспект розкриває категорія «Території».
Таким чином, предметні рубрики електронної бібліотеки «Україніка» НБУВ стають одним із інструментів забезпечення єдиної точки входу для пошуку різнорідних за видами і тематичної спрямованості ресурсів [1, с. 119].
«Сковородіана» може розглядатися як приклад багатоаспектної репрезентації однієї тематики. Метою цієї електронної меморіальної колекції є збір та тематичне представлення розпорошеної і різнобічної інформації про Григорія Савича Сковороду в межах одного ресурсу. «Світ ловив його, та не спіймав», але ми принаймні можемо спробувати показати світові доробок видатного українця та всі прояви осмислення його спадщини, здійснені нащадками.

Список використаної літератури
1. Лобузіна К. Проблемно-орієнтовані бази знань бібліотек як джерельна база соціогуманітарних досліджень. Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики. 2015. Ч. 25. С. 115–122.
2. Лобузін І. Цифрові бібліотечні проекти: технологічні рішення та управління життєвим циклом колекцій: монографія / відп. ред. В. А. Широков; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. Київ, 2016. 216 c.
3. Сковорода Г. Повна академічна збірка творів / за ред. Л. Ушкалова; НАН України, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка, Ін-т філософії ім. Г. С. Сковороди [та ін.]. Едмонтон; Торонто: Вид-во Канад. ін-ту укр. студій; Харків: Майдан, 2011. 1398 c.
4. Рудик К. Перший гіпі у Європі – Григорій Савович Сковорода [Електронний ресурс]. Книжковий блог Yakaboo. 2019. URL: https://blog.yakaboo.ua/european-hippie-skovoroda/

References
1. Lobuzina, K. (2015). Problemno-oriientovani bazy znan bibliotek yak dzherelna baza sotsiohumanitarnykh doslidzhen [Problem-oriented knowledge bases of libraries as a source base of socio-humanitarian research]. Spetsialni istorychni dystsypliny: pytannia teorii ta metodyky, 25, 115–122 [In Ukrainian].
2. Lobuzin, I. (2016). Tsyfrovi bibliotechni proekty: tekhnolohichni rishennia ta upravlinnia zhyttievym tsyklom kolektsii [Digital library projects: technological solutions and life cycle management of collections: monograph]. Kyiv [In Ukrainian].
3. Skovoroda, H. (2011). Povna akademichna zbirka tvoriv [Complete academic collection of works]. Edmonton; Toronto: Vyd-vo Kanad. in-tu ukr. studii; Kharkiv: Maidan, [In Ukrainian].
4. Rudyk, K. (2019). Pershyi hipi u Yevropi – Hryhorii Savovych Skovoroda. [The first hippie in Europe was Hryhoriy Savovych Skovoroda]. Knyzhkovyi bloh Yakaboo. Retrieved from: https://blog.yakaboo.ua/european-hippie-skovoroda/ [In Ukrainian].

Ihor Perenesiienko
ORCID 0000-0003-2408-976 Х
PhD (Social Communications), Researcher
V. I. Vernadskyi Nаtional Library of Ukraine,
Kyiv, Ukraine
e-mail: perenesienko@nbuv.gov.ua

SUBJECT HEADINGS OF THE «SKOVORODIANA» COLLECTION IN THE ELECTRONIC LIBRARY «UKRAINICA»

The article describes aspects of creating thematic collections in the electronic library «Ukrainica» of VNLU. The structure of subject rubrics created for structuring information about the Ukrainian philosopher Hryhoriy Skovoroda is demonstrated. The general principles of their construction, establishment of thematic connections between different subject headings are revealed.

Keywords: Hryhorii Skovoroda, subject heading, digital library, subject search, electronic library «Ukrainica»