КОМУНІКАЦІЯ БІБЛІОТЕКИ З ВЛАДОЮ ТА ГРОМАДОЮ ЗАДЛЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ МІСЦЕВОЇ СПІЛЬНОТИ: ЦІННІСТЬ І УСПІХИ

ЗаявникКабаренкова Євгенія Григорівна (Україна)
ФорумМіжнародна наукова конференція «Бібліотека. Наука. Комунікація. Розвиток бібліотечно-інформаційного потенціалу в умовах цифровізації» (2020)
ЗахідСекція 4. Бібліотеки в системі стратегічних комунікацій: міжнародний аспект
Назва доповідіКОМУНІКАЦІЯ БІБЛІОТЕКИ З ВЛАДОЮ ТА ГРОМАДОЮ ЗАДЛЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ МІСЦЕВОЇ СПІЛЬНОТИ: ЦІННІСТЬ І УСПІХИ
Інформація про співдоповідачів
Презентаціяне завантажено
Статтяне завантажено


Тези доповіді

УДК 021.2+025.5]:001.9:34
Кабаренкова Євгенія Григорівна,
http.://orcid.org/0000-0002-2773-8545
молодший науковий співробітник,
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
Київ, Україна
e-mail: evgeniakab@gmail.com

КОМУНІКАЦІЯ БІБЛІОТЕКИ З ВЛАДОЮ ТА ГРОМАДОЮ ЗАДЛЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ МІСЦЕВОЇ СПІЛЬНОТИ: ЦІННІСТЬ І УСПІХИ

Висвітлено діяльність регіональних і місцевих бібліотечних установ. Підкреслено роль стратегічних комунікацій бібліотек у сталому розвитку громад.
Ключові слова: стратегічні комунікації, бібліотека, місцева влада, громада, партнерство.

В Україні діє найбільш розгалужена мережа публічних бібліотек у Європі. Для утримання наявної мережі цих установ Україна має найменше фінансових можливостей серед країн Європи, оскільки займає останнє місце щодо співвідношення обсягу валового внутрішнього продукту (ВВП) до кількості бібліотек. Проте, незважаючи на економічну, соціальну, політичну та психологічну кризи, які переживає українське суспільство, регіональні й місцеві бібліотеки трансформуються, вибудовують стратегічні комунікації, спрямовуючи свою діяльність на консолідацію громади і влади; поліпшення якості життя місцевої спільноти; надання рівного доступу до інформації; підвищення юридичної грамотності населення; утвердження європейських цінностей тощо.
Вирішення означеної проблеми, на думку переважної більшості науковців і практиків, полягає в реформуванні суттєвих підходів до діяльності публічних бібліотек.
Про позитивні результати таких змін, ефективну комунікацію бібліотек, влади і громади переконливо свідчить досвід Золотоніського району Черкаської обл. і Волноваської центральної районної бібліотечної системи Донецької обл.
У Золотоніському районі за підтримки місцевої влади для установ району придбано 21 одиницю комп’ютерної техніки, з яких 16 – для сільських бібліотек. 10 бібліотек мають доступ до мережі «Інтернет». Сільські бібліотекарі обираються до депутатського корпусу місцевих органів влади. Новим партнером ЦРБ стала військова частина, яка передислокувалася з Донецька.
Бібліотеки району як центри комунікації прагнуть залучати до загальної справи якнайбільше учасників, адже тільки так відбувається розвиток і досягаються бажані цілі.
Протягом 2019 р. установи Волноваської ЦРБС залучили до співпраці вісім провідних міжнародних, громадських організацій, благодійних фондів. Користувачам надавалася психологічна допомога, консультації з правових питань, сприяння в організації змістовного дозвілля тощо. Завдяки участі в цих проєктах поліпшилася матеріальна база бібліотечних установ.
Відповідно до принципів розвитку стратегічних комунікацій бібліотеки активно вибудовують зворотний зв’язок з місцевою громадою, сміливо залучають до співпраці ЗМІ, волонтерські, ветеранські, молодіжні організації, представників влади, правоохоронних органів та органів юстиції, що дає змогу сфокусувати зусилля та скоординувати заходи, програми, проєкти для ефективного місцевого розвитку.
Таким чином, бібліотеки в партнерстві з владою, громадськими організаціями, фондами, бізнесом створюють позитивне довкілля, позитивні моделі і живі приклади рішень стратегічних завдань розвитку своїх територій. Прагнучи змінити атмосферу свого міста чи села, чимало бібліотечних установ України самі стають тими змінами, до яких прагнуть усі.

Список використаної літератури
1. Миськевич Т. Сучасні трансформації в соціальних функціях публічних бібліотек. Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. Київ, 2019. Вип. 52. С. 89. URL: http://nbuviap.gov.ua/images/naukprazi/52.pdf
References
1. Myskevych T. Suchasni transformatsii v sotsialnykh funktsiiakh publichnykh bibliotek [Modern transformations in the social functions of public libraries]. Naukovi pratsi Natsionalnoi biblioteky Ukrainy im. V. I. Vernadskoho – Transactions of V. I. Vernadsky National Library of Ukraine, issue 52, p. 89. Retrived from http://nbuviap.gov.ua/images/naukprazi/52.pdf [in Ukrainian].

УДК021.2+025.5]:001.9:34
Evgenia Kabarenkova,
http.://orcid.org/0000-0002-2773-8545
Junior Researcher,
V. I. Vernadsky National Library of Ukraine,
Kyiv, Ukraine
e-mail: evgeniakab@gmail.com

LIBRARY COMMUNICATION WITH GOVERNMENT AND THE COMMUNITY FOR SUSTAINABLE LOCAL COMMUNITY DEVELOPMENT: VALUE AND SUCCESS

The activity of regional and local library institutions is covered. The role of strategic communications of libraries in sustainable community development is emphasized.
Keywords: strategic communications, library, local government, community, partnership.