ЕЛЕКТРОННИЙ ПРОФІЛБ‎Ь АКАД. М. Г. ЖУЛИНСЬКОГО В РЕСУРСАХ НБУВ

ЗаявникЛощинська Наталія Василівна (Україна)
ФорумМіжнародна наукова конференція «Бібліотека. Наука. Комунікація. Розвиток бібліотечно-інформаційного потенціалу в умовах цифровізації» (2020)
ЗахідСекція 2. Цифрові проекти наукових бібліотек
Назва доповідіЕЛЕКТРОННИЙ ПРОФІЛБ‎Ь АКАД. М. Г. ЖУЛИНСЬКОГО В РЕСУРСАХ НБУВ
Інформація про співдоповідачів
Презентаціяне завантажено
СтаттяЗавантажити статтю


Тези доповіді

УДК: 883/091/«19»
Лощинська Наталія Василівна,
ORCID 0000-0001-65355863,
кандидат філологічних наук, доцент, старший науковий співробітник,
Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського,
Київ, Україна
e-mail: loschynska@gmail.com

ЕЛЕКТРОННИЙ ПРОФІЛ‎Ь АКАДЕМІКА М. Г. ЖУЛИНСЬКОГО В РЕСУРСАХ НБУВ

На прикладі постаті сучасного українського вченого Миколи Григоровича Жулинського показано роль і значення електронних бібліотек в акумуляції інформації про діяльність українських науковців. Визначено, яку частину наукового доробку М. Г. Жулинського і літератури про його життя та діяльність представлено в електронних ресурсах НБУВ. Основну увагу приділено порталу «Науковці України», електронним довідникам «Персоналії», «Персоналії НАН України», «Біографічні ресурси»; детально розглянуто принципи, за якими вони наповнюються.

Ключові слова: бібліографія, науковці України, електронний профіль, авторитетний файл, персоналія, науковий ресурс.

У серпні 2020 року виповнюється 80 років Миколі Григоровичу Жулинському – академіку НАН України, директору Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка. Завдання НБУВ як структурного підрозділу НАНУ акумулювати, систематизувати, поширювати, популяризувати здобутки української наукової еліти. В епоху електронних технологій можливості бібліотек у цьому плані значно розширились. Інформацію про науковців можна отримати з порталу «Науковці України», біографічних довідників «Персоналії», «Персоналії НАН України», «Наукові співробітники НБУВ». Всі вони пов’язані між собою. Документи індексуються на паралельному рівні різних предметних рубрик. Схеми пошуку біобібліографічної інформації:
«Наука України» → «Науковці України»
«Україніка» → «Персоналії»
«НАН України» → «Персоналії НАН України»
«Біографічні ресурси» → «Персоналії НБУВ»
«Історико-культурні ресурси» → «Меморіальні колекції»
Велике значення має зручний пошуковий інтерфейс, що дозволяє здійснювати пошук не лише за прізвищем вченого, але й за розділом знань, індексом спеціальності або вченим ступенем.
Основними пошуковими інструментами порталу «Наука України» є авторитетні файли наукових установ та науковців. Ці інструменти призначені в першу чергу для ідентифікації авторів наукових публікацій (індивідуальних і колективних) і включають такі традиційні елементи авторитетних файлів (АФ), як взаємопов’язана система різночитань імен осіб і назв установ [1, с. 40]
Електронна бібліотека «Україніка» – це «ресурс усієї документальної спадщини України з організацією доступу до науково-довідкових, бібліографічних, текстових ресурсів, репрезентації оригіналів документів у цифровому форматі» [2]. Одним з інформаційних розділів «Україніки» є «Біографістика», що включає в себе «Персоналії НАН України» – електронний довідник, що містить довідки про всіх науковців установи з часу її виникнення. Довідка складається з біографічної статті, літератури про особу, галереї (фото місць, пов’язаних з особою). Найчисельнішою предметною рубрикою є «Персоналії» (5084 записи).
На основі проведених досліджень можемо зробити висновки: праці академіка М. Г. Жулинського нараховують в електронних ресурсах НБУВ 92 одиниці, література про життя та діяльність – 4 одиниці. За біобібліографічним покажчиком, виданим до 70-річчя вченого, загальна кількість праць становить 1292, література про життя та діяльність – 102 назви. У процентному співвідношенні наявне від загальної кількості становить: праці – 7,1%, література – 3, 9%. Звісно, це доволі низький показник і на це є відповідні причини, що не становлять мету даного дослідження. Оцифрування паперової (і друкованої, і рукописної) літератури – це головний перспективний напрям діяльності наукових бібліотек.
«Статус НБУВ як національної та наукової диктує напрями діяльності. Наразі Бібліотека концентрує свої технологічні та інтелектуальні зусилля на відображенні в електронному середовищі комплексної інформації про науку та науковців України, персоналій, які за методикою української бібліографії стосуються україніки. Ці напрями можуть бути об’єктом створення в майбутньому національних АФ». [1, с. 45]

Список використаної літератури
1. Лобузина Е. В. Информационный портал «Наука Украины: доступ к знаниям». Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития. 2017. Вып. 14. С. 35–46. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bnan_2017_14_6.
2. Дубровіна Л. А., Лобузіна К. В., Попик В. І. Історія та розвиток поняття «Україніки» як національного ресурсу документальної пам’яті. Україніка: електронна бібліотека. 2017. URL: http://irbisnbuv.gov.ua/cgibin/ua/elib.exe?C21COM=F&I21DBN=UKRAINICA&P21DBN=UKRLIB.

References
1. Lobuzina, Ye. V. (2017). Informatsionniy portal «Nauka Ukrainy: dostup k znaniyam» [Information portal «Science of Ukraine: access to knowledge»]. Biblioteki natsional'nykh akademiy nauk: problemy funktsionirovaniya, tendentsii razvitiya, 14, 35-46. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/bnan_2017_14_6. [in Ukrainian].
2. Dubrovina, L. A., Lobuzina, K. V., & Popyk, V. I. (2017). Istoriya ta rozvytok ponyattya «Ukrayiniky» yak natsionalnoho resursu dokumentalnoyi pamyati [History and development of the concept of «Ukrainica» as a national resource of documentary memory]. Ukrainica: electronic library. Retrieved from http://irbisnbuv.gov.ua/cgibin/ua/elib.exe?C21COM=F&I21DBN=UKRAINICA&P21DBN=UKRLIB. [In Ukrainian].

UDC: 883/091/«19»
Loshchynska Natalya Vasylivna,
ORCID 0000-0001-65355863
Candidate Filological Sciences, associate professor, Senior Researcher
V. I. Vernadskyi National Library of Ukraine,
Kyiv, Ukraine
e-mail: loschynska@gmail.com

ELECTRONIC PROFILE OF AKAD. MYKOLA ZHULYNSKY IN RESOURCES OF VNLU

An example of the figure of a modern Ukrainian scientist, Mykola G. Zhulynsky, shows the role and significance of electronic libraries in the accumulation of information on the activities of Ukrainian scholars. The author sets the task to establish which part of the scientific development of M. Zhulinsky and the literature on his life and activity is stored in electronic resources of VNLU. The main attention is paid to the portal "Scientists of Ukraine", electronic directories "Personals", "Persons of the National Academy of Sciences of Ukraine", "Biographical resources".

Keywords: bibliography, scientists of Ukraine, electronic profile, authoritative file, personality, scientific resource.