БІБЛІОТЕКИ НАУКОВИХ УСТАНОВ НАН УКРАЇНИ У КОНТЕКСТІ СТАНОВЛЕННЯ ЦИФРОВОГО СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ

ЗаявникСокур Олена Леонідівна (Україна)
ФорумМіжнародна наукова конференція «Бібліотека. Наука. Комунікація. Розвиток бібліотечно-інформаційного потенціалу в умовах цифровізації» (2020)
ЗахідСекція 1. Сучасні виклики та завдання бібліотек в умовах цифровізації
Назва доповідіБІБЛІОТЕКИ НАУКОВИХ УСТАНОВ НАН УКРАЇНИ У КОНТЕКСТІ СТАНОВЛЕННЯ ЦИФРОВОГО СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ
Інформація про співдоповідачів
ПрезентаціяЗавантажити презентацію
СтаттяЗавантажити статтю


Тези доповіді

УДК 026:001.32(477):021.64
Сокур Олена Леонідівна,
ORCID 0000-0001-9861-3283,
кандидат наук із соціальних комунікацій, науковий співробітник,
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського,
Київ, Україна
e-mail: sokurol@ukr.net

БІБЛІОТЕКИ НАУКОВИХ УСТАНОВ НАН УКРАЇНИ У КОНТЕКСТІ
СТАНОВЛЕННЯ ЦИФРОВОГО СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ

На прикладі формування інформаційного ресурсу «Каталоги бібліотек установ Національної академії наук України» розглянуто професійну взаємодію як базову засаду діяльності бібліотек у контексті становлення цифрового суспільства в Україні.

Ключові слова: цифровізація, інформаційний ресурс, «Каталоги бібліотек установ Національної академії наук України», Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, Національна академія наук України.

Важливим чинником інтеграції України до ЄС, виходу на європейський і світовий ринок є цифровізація, яка відкриває нові перспективи у контексті розвитку бібліотечно-інформаційного потенціалу держави. Основою розвитку, ініціативності й благополуччя людської особистості та суспільства загалом є освіта, знання, інформація і спілкування. В умовах беззаперечного впливу глобалізації нестримне проникнення інформаційно-комунікаційних технологій сприяє прогресу всіх сфери буття, особливо доступу до найсучасніших наукових досягнень.
Базовою вітчизняною інституцією розвитку інформаційного суспільства та становлення цифрового суспільства є Національна академія наук України (далі НАН України) [2], наукові установи якої налічують 95 бібліотек – скарбниць документальної пам’яті вітчизняної науки і культури. Головним координаційним центром для них виступає Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (далі НБУВ). Усі напрями поглиблення модернізаційних, інтеграційних, комунікаційних процесів діяльності НБУВ зосереджені як на традиційних, так і на інноваційних формах і способах накопичення бібліотечно-інформаційних ресурсів, інформації та знань, урізноманітнення електронних послуг у забезпеченні вільного та рівноправного доступу всім категоріям користувачів.
Успішним прикладом взаємовигідної взаємодії є формування корпоративного електронного каталогу (далі ЕК) мережі бібліотек установ НАН України для роботи на корпоративному сервері НБУВ (на сьогодні долучилася фактично лише третина академічних бібліотек). У 2019 р. приєдналися бібліотеки Інституту теплофізики НАН України та Інституту ботаніки імені М. Г. Холодного НАН України. У 2016 р. віддалено ЕК представляли 17 бібліотек наукових установ НАН України, тоді як у 2014 р. таких було 11, у 2012 – дві. Професійна взаємодія для формування ЕК наукових установ НАН України передбачає такі дві форми: 1) бібліотека має власну АБІС і передає бібліографічні записи для представлення на порталі НБУВ, 2) бібліотека веде власний ЕК на сервері НБУВ в АБІС ІРБІС [3, с. 172]. (Репрезентативний список усіх учасників інформаційного ресурсу «Каталоги бібліотек установ Національної академії наук України», який сприяє поширенню відомостей про фонди бібліотек та видання наукових установ НАН України, представлено у дисертаційному дослідженні [3, с. 297].)
Поглиблене усвідомлення створення нової архітектоніки інтегрованої бібліотечної мережі НАН України, як і розвиток системи сучасного науково-методичного забезпечення, потребує впровадження прогресивних інформаційних та інтелектуальних технологій задля забезпечення загального доступу, що є метою відкритого універсального простору, який об’єднує минуле, сучасне та майбутнє. «Майбутнє не витікає безпосередньо з минулого. Це можна проілюструвати методом контрапункту, який застосовується у містобудуванні. Наприклад, працюючи у певному історичному оточенні, архітектор має коректно вписати туди нову споруду, виважуючи її пропорції та об’єми, візуальні зв’язки, але не наслідуючи при цьому стилі попередніх епох» [1].
Нові перспективи досягнення більш високих рівнів розвитку вітчизняної науки та пропагування її надбань відкриває стрімкий прогрес інформаційно-комунікаційних та цифрових технологій задля формування консолідованого інформаційно-знаннєвого простору. Сучасні виклики в умовах цифровізації спонукають бібліотеки до напрацювання оптимальних виробничих стратегій в інноваційній діяльності. Інтегральна професійна взаємодія наукових установ Національна академія наук України є базовою засадою діяльності їхніх бібліотек у контексті становлення цифрового суспільства в Україні, адже сприяє максимальному розкриттю їхнього інформаційного потенціалу як сховищ документальної пам’яті української науки і культури.

Список використаної літератури
1. Довгострокова стратегія розвитку культури в Україні до 2025 року : Розпорядження Кабінету Міністрів України від 1 лютого 2016 р. № 119-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/119-2016-%D1%80#Text.
2. Про схвалення Концепції розвитку цифрової економіки та суспільства України на 2018–2020 роки та затвердження плану заходів щодо її реалізації : Розпорядження Кабінету Міністрів України від 17 січня 2018 р. № 67-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/67-2018-%D1%80#Text.
3. Сокур О. Л. Взаємодія бібліотек наукових установ Національної академії наук України у формуванні вітчизняного наукового інформаційного простору: науково-організаційне забезпечення : дис... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.03. Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. Київ, 2019. 297 с.

References
1. Kabinet Ministriv Ukrainy. (2016). Dovhostrokova stratehiia rozvytku kultury v Ukraini do 2025 roku : Rozporiadzhennia Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 1 liutoho 2016 r. N 119-р. [Long-term strategy for the development of culture in Ukraine until 2025: Order of the Cabinet of Ministers of Ukraine of February 1, 2016 N 119-р.]. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/119-2016-%D1%80#Text. [In Ukrainian].
2. Kabinet Ministriv Ukrainy. (2018). Pro skhvalennia Kontseptsii rozvytku tsyfrovoi ekonomiky ta suspilstva Ukrainy na 2018–2020 roky ta zatverdzhennia planu zakhodiv shchodo yii realizatsii: Rozporiadzhennia Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 17 sichnia 2018 r. N 67-r. [On approval of the Concept of development of the digital economy and society of Ukraine for 2018–2020 and approval of the action plan for its implementation: Order of the Cabinet of Ministers of Ukraine of January 17, 2018 N 67-r]. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/67-2018-%D1%80#Text. [In Ukrainian].
3. Sokur, O. L. (2019). Vzaiemodiia bibliotek naukovykh ustanov Natsionalnoi akademii nauk Ukrainy u formuvanni vitchyznianoho naukovoho informatsiinoho prostoru: naukovo-orhanizatsiine zabezpechennia [Cooperation of Libraries of Scientific Institutions of the National Academy of Sciences of Ukraine in the Formation of the National Scientific Information Space: Scientific and Organizational Support]. (PhD dissertation). V. I. Vernadskyi National Library of Ukraine, Kyiv, Ukraine. Retrieved from http://www.nbuv.gov.ua/sites/default/files/disser/dis_23.pdf. [In Ukrainian].

UDC 026:001.32(477):021.64
Olena Sokur,
ORCID 0000-0001-9861-3283,
Candidate of Social Communications, Research Associate,
V. I. Vernadskyi National Library of Ukraine,
Kyiv, Ukraine
e-mail: sokurol@ukr.net

LIBRARIES OF SCIENTIFIC INSTITUTIONS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF UKRAINE IN THE CONDITIONS OF DIGITALIZATION

The professional interaction as the basic principle of activity of libraries in a context of formation of an electronic society in Ukraine is considered. The review was based on the example of an information resource «Catalogues of libraries of institutions of the National Academy of Sciences of Ukraine».

Keywords: digitalization, interaction of libraries, information resource, «Catalogs of libraries of institutions of the National Academy of Sciences of Ukraine» V. I. Vernadskyi National Library of Ukraine, National Academy of Sciences of Ukraine.