БІБЛІОТЕКА ЯК УЧАСНИК СОЦІОКУЛЬТУРНИХ КОМУНІКАЦІЙ ВЛАДИ І ГРОМАДИ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД

ЗаявникМаленко Яна Вікторівна (Україна)
ФорумМіжнародна наукова конференція «Бібліотека. Наука. Комунікація. Розвиток бібліотечно-інформаційного потенціалу в умовах цифровізації» (2020)
ЗахідСекція 4. Бібліотеки в системі стратегічних комунікацій: міжнародний аспект
Назва доповідіБІБЛІОТЕКА ЯК УЧАСНИК СОЦІОКУЛЬТУРНИХ КОМУНІКАЦІЙ ВЛАДИ І ГРОМАДИ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД
Інформація про співдоповідачів
Презентаціяне завантажено
СтаттяЗавантажити статтю


Тези доповіді

УДК 027.021
Маленко Яна Вікторівна,
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0014-3418,
молодший науковий співробітник,
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського,
м. Київ, Україна
e-mail: malenko_yana_v@ukr.net

БІБЛІОТЕКА ЯК УЧАСНИК СОЦІОКУЛЬТУРНИХ КОМУНІКАЦІЙ ВЛАДИ І ГРОМАДИ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД

Розглянуто провідний зарубіжний досвід взаємодії органів державної влади з громадськістю на прикладі Юридичної бібліотеки Конгресу США. Особливу увагу зосереджено на специфіці роботи Центру досліджень соціальних комунікацій як важливої інформаційно-аналітичної структури Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського, що забезпечує інформування громад у сфері суспільних, політичних, економічних процесів в Україні.
Ключові слова: бібліотека, Юридична бібліотека Конгресу США, Центр досліджень соціальних комунікацій, інформаційне забезпечення громад.

Бібліотеки сьогодні володіють потужним потенціалом і досвідом у розвитку інформаційно-комунікаційної діяльності, формуванні соціокомунікативного середовища в період кардинальних реформ для інформаційних обмінів, налагодження комунікацій між суб’єктами з питань реформи й громадськістю [1].
У Стратегії розвитку бібліотечної справи на період до 2025 року «Якісні зміни бібліотек для забезпечення сталого розвитку України», схваленій КМУ 23 березня 2016 р., бібліотеки розглянуто як потужний потенціал для консолідації суспільства, інтеграції України у європейське співтовариство, для підвищення якості життя, забезпечення рівного доступу до інформації, знань і культурного надбання.
Зокрема для України за приклад можна взяти Юридичну бібліотеку Конгресу США, основоположним принципом роботи якої є надання точної, достовірної й авторитетної правової інформації. Також її діяльність базується на важливості та усвідомленні того, що загальний доступ і розуміння права відіграє важливу роль у сприянні миру і демократії. Завдяки науковим підходам, відтак високій якості роботи і здатності адаптуватися до вимог сучасності, використовуючи нові технології, Юридична бібліотека Конгресу США відіграє ключову роль в аналітичному забезпеченні владних структур, юристів-практиків та наукових досліджень та акумулює досвід правотворення для збереження і використання цінної спадщини для майбутнього.
Тож спираючись на міжнародний досвід на сьогодні в Україні таким прикладом є досвід роботи Центру досліджень соціальних комунікацій (ЦДСК) Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, до якого входять СІАЗ (Служба інформаційно-аналітичного забезпечення органів державної влади), НЮБ (Національна юридична бібліотека) та ФПУ (Фонд Президентів України). Їх перевагою є оперативний доступ до великих масивів різноманітної за своїм характером інформації: наукової монографічної літератури (що стає науковою базою інформаційно-аналітичних матеріалів, що готуються ЦДСК), наукових статей, матеріалів періодики, інформації електронних інтернет-видань, сайтів центральних і місцевих органів влади, партійних та громадських організацій, місцевих громадських організацій національно-етнічного спрямування, вебсторінки релігійних організацій тощо.
Співробітники ЦДСК працюють в умовах, що сприяють підготовці якісного, оперативного, науково обґрунтованого інформаційно-аналітичного продукту, який відповідає вимогам замовників. Серед функцій інформаційно-аналітичної діяльності, зокрема у сфері етнонаціональних досліджень, можна виділити такі: інформаційно-пошукова; інформаційно-аналітична; прогнозна; превентивна; інформаційно-аналітична діяльність, інформаційно-пошукова – пошук, систематизація, структуризація первинної інформації з проблеми; прогнозна; теоретична; аналітична; превентивна; інформаційно-комунікативна; теоретична [2].
Досвід ЦДСК свідчить про затребуваність такої форми інформаційно-аналітичної продукції. Аналітичні матеріали, що готуються ЦДСК, розміщуються в інформаційно-аналітичному журналі «Україна: події, факти, коментарі», бюлетені «Громадська думка про правотворення» та «Конституційний процес: політико-правові аспекти діяльності» та інші спеціальні видання згідно з потребами замовників, які представлено на сайті ЦДСК НБУВ (http://nbuviap.gov.ua/).
За участі наукової бібліотеки відбувається оперативне наповнення науковою, інтелектуальною достовірною інформацією системи комунікаційних каналів, у результаті функціонування якої реалізується інформаційно-аналітичне забезпечення органів державної влади і самоврядування. Владні інституції насамперед оприлюднюють на своїх сайтах випуски НЮБ і СІАЗ НБУВ для інформування місцевих громад. Такий досвід щодо широкого інформаційного охоплення представляє значний потенціал для подальшої розбудови державної системи стратегічних комунікацій, оскільки має у своєму арсеналі напрацьовані механізми оперативного наповнення комунікаційних каналів суспільно важливою інформацією.
Отже, зарубіжний досвід реалізації бібліотечними установами щодо інформаційного забезпечення громад має важливе значення у забезпеченні ефективної комунікації влади і громади задля прогресивного суспільного розвитку, оскільки передбачає: своєчасне широке донесення в регіони урядових рішень і дій з неупередженими роз’ясненнями і коментарями; у рамках бібліотечного моніторингу вироблення експертних висновків щодо політичної ситуації/суспільної реакції/певних проблем для вироблення ефективних управлінських рішень владними інституціями; використання електронних каналів комунікації; вивчення інформаційних запитів дистантних користувачів.

Список використаної літератури:
1. Горовий В. Еволюція інформаційного виробництва в процесі глобальних суспільних трансформацій. Україна в глобалізованому світі : зб. наук. пр., Київ, 2007. Вип. 5. C. 160–172.
2. Майборода О. Суспільна функція етнополітології. Форум націй. Газета Конгресу національних громад України. 2006. № 9/49. URL: http://www.forumn.kiev.ua/49-06-06/49-09-etnop.html.

References
1. Horovyi, V. (2007). Evoliutsiia informatsiinoho vyrobnytstva v protsesi hlobalnykh suspilnykh transformatsii [Evolution of information production in the process of global social transformations]. Ukrayina v hlobalizovanomu sviti : zb. nauk. pr., issue 5, pp. 160–172, Kyiv [in Ukrainian].
2. Mayboroda, O. (2006). Suspilna funktsiya etnopolitolohiyi [The social function of ethno-political science]. Retrieved from http://www.forumn.kiev.ua/49-06-06/49-09-etnop.html [in Ukrainian].

UDC 027.021
Malenko Y.V.,
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0014-3418,
Junior Researcher,
V. I. Vernadsky National Library of Ukraine,
Kyiv, Ukraine
e-mail: malenko_yana_v@ukr.net
SIAZ NBUV IN THE SYSTEM OF STRATEGIC COMMUNICATIONS: FOREIGN EXPERIENCE
The leading foreign experience of interaction of public authorities with the public on the example of the Law Library of the US Congress is considered. Particular attention is paid to the specifics of the Center for Social Communications as an important information and analytical structure of the National Library of Ukraine V. I. Vernadsky, which provides information to communities in the field of social, political, economic processes in Ukraine.
Keywords: library, US Library of Law, Center for Social Communications Research, community information support.