Основні напрями роботи відділу пресознавства

ЗаявникВакульчук Ольга Анатоліївна (Україна)
ФорумМіжнародна наукова конференція «Бібліотека. Наука. Комунікація. Стратегічні завдання розвитку наукових бібліотек»
ЗахідСемінар: Координація пресознавчих досліджень в наукових бібліотеках України
Назва доповідіОсновні напрями роботи відділу пресознавства
Інформація про співдоповідачів
Презентаціяне завантажено
СтаттяЗавантажити статтю


Тези доповіді

УДК 070:027.54(477)
Вакульчук О. А.
зав. відділу НБУВ, канд. іст. наук

Основні напрями роботи відділу пресознавства.
Стаття інформує про створення відділу пресознавства як науково-дослідного підрозділу Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Окреслено основні напрями роботи відділу, його завдання і функції, визначено мету, об’єкт і предмет досліджень.
Ключові слова: пресознавство, національна бібліографія періодики, науково-інформаційні ресурси.

Vakulchuk О. А.
Head of Department at VNLU, Ph.D. in Historical Sciences
Key focus areas of the Department of Press Studies.
This article informs about the establishment of the Department of Press Studies as a research unit of Vernadsky National Library of Ukraine (VNLU). It defines key focus areas of the department, its tasks and functions, as well as the purpose, object and subject of research.
Key words: press studies, national bibliography of periodicals, scientific and information sources.

З 1-го листопада 2016 р. на базі відділу газетних фондів шляхом реорганізації утворено два відділи: науково-дослідний Відділ пресознавства і бібліотечний Відділ формування і використання газетних фондів (підстава: Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність», Наказ НБУВ №15-осн від 29 березня 2016 «Про зміни в організації праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського», Наказ НБУВ №57-осн від 03.08.2016р. «Про внесення змін до структури та штатного розпису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського»). Відділ пресознавства створено на базі сектору каталогізації Відділу газетних фондів, працівники якого займалися науковою роботою. У штаті 10 співробітників: 7 наукових, 2 провідних бібліотекарі і провідний редактор.
Основною метою створення відділу пресознавства є системне, комплексне дослідження газетної періодики на основі вироблених методологічних засад, наукових принципів і методів дослідження; історико-пресознавчі та науково-бібліографічні дослідження в галузі національної бібліографії періодики; науково обґрунтоване формування системи науково-інформаційних ресурсів традиційного та електронного типу на газетні фонди; опрацювання проблеми розвитку комунікаційних можливостей доступу користувачів до ретроспективної та сучасної інформації, що містить газетна періодика як джерельна база гуманітарних досліджень, а також представлення здобутків НБУВ в цьому напрямку в загальноукраїнському масштабі.
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського є найбагатшим сховищем газет в Україні, де на даний час зберігається понад 246 тисяч річних комплектів газет (понад 30 млн. номерів). Хронологічні рамки охоплюють ХVІІІ–ХХІ століття. Таким чином, газетний фонд НБУВ є найбільшим, отже, репрезентативним, що дає змогу і підстави для проведення узагальнюючих наукових досліджень як теоретичного, так і науково-практичного характеру.
Наукова робота відділу виконується згідно з планом науково-дослідної роботи НБУВ за темою «Концептуальні та методичні засади у формуванні національної книжкової колекції «Україніка» (науковий керівник – д. іст. наук В. Ю. Омельчук, термін виконання – 2016–2018 рр.). Розділ теми, за яким працює відділ, має назву «Створення науково-інформаційних ресурсів на фонди газетної періодики ХІХ–ХХІ сторіччя: електронний каталог газет України з фондів НБУВ, друковані ретроспективні бібліографічні покажчики газет України з фондів НБУВ» і спрямовується на вивчення і розкриття джерелознавчого, інформаційного потенціалу газетної періодики шляхом наукового опрацювання масиву газет відповідно до сучасних вимог і завдань по створенню бібліографічного репертуару україніки та впровадження результатів досліджень через систему науково-довідкових видань, електронних інформаційних ресурсів і наукових праць.
Щодо науково-практичної діяльності, то співробітниками відділу накопичений значний досвід практичної бібліографічної роботи, що базується на теоретико-методологічних, методичних засадах національної бібліографії та національного бібліографічного репертуару. Результатом дослідницької роботи відділу є серія опублікованих наукових каталогів, бібліографічних покажчиків газет України. Друковані каталоги готуються на основі спеціалізованих баз даних, адаптованих директором Інституту інформаційних технологій К. В. Лобузіною для ведення каталогу газет і сформованих за принципом поділу на певні історичні періоди, починаючи з 1816 р. (цим роком датована найдавніша газета з тих, що виходили на терені сучасної України і яка зберігається у фондах НБУВ). БД охоплюють п’ять-шість років для зручності підготовки друкованих наукових покажчиків з великою кількістю позицій. Після публікації покажчиків бази даних поповнюють електронний каталог газет з фондів НБУВ. У рамках виконання наукової теми протягом 2016–2018 рр. заплановано створення електронного каталогу газет України 1816–2016 рр. з фондів НБУВ, котрий репрезентуватиме весь спектр газетної періодики України за 200 років і буде значним внеском у справу створення бібліографічного реєстру вітчизняних періодичних видань.
У контексті створення електронних інформаційних ресурсів газетної періодики на сайті НБУВ у співпраці з відділом інформаційно-комунікаційних технологій представлено цифровий ресурс «Електронна колекція газет», бази даних газет України включно з новими надходженнями, а також БД «Газети Росії 1732–1916 рр. у фондах НБУВ». У відділі пресознавства, крім зазначених, створено БД «Видатні українці у газетних публікаціях» (робота з її наповнення продовжується) і БД «Міжнаціональні відносини в Автономній республіці Крим у висвітленні місцевої преси» (наповнювалася протягом 2011–2013 рр.). Нині у відділі готуються документи для реєстрації авторського права на БД «Газети України 1816–2016 рр. у фондах НБУВ».
Одним з напрямків діяльності відділу пресознавства є участь у роботі міжнародних та всеукраїнських конференцій, підготовка наукових публікацій у вигляді статей, тез, друкованих каталогів і покажчиків, монографій як з конкретних питань за темою, так і колективної монографії у кількох частинах «Неформальна» преса 1988–2004 років у фондах НБУВ».
Важливим напрямком корпоративної діяльності відділу пресознавства передбачається продовження роботи з формування репертуару вітчизняної періодики, участь в електронній бібліотеці НБУВ «Україніка», цифровій бібліотеці історико-культурної спадщини.
З метою запобігання дублювання і паралелізму в темах пресознавчих досліджень вчених різних наукових установ України відділ налагоджує конструктивну співпрацю з провідними регіональними науково-дослідними центрами, насамперед, з Науково-дослідним інститутом пресознавства Львівської національної наукової бібліотеки імені Василя Стефаника. Плануємо продовжити співпрацю з Інститутом пресознавства та іншими науковими установами, котрі досліджують періодику і у цьому контексті вважаємо за доцільне проведення постійно діючих семінарів, круглих столів та ін. заходів з проблем пресознавства у рамках щорічної Міжнародної наукової конференцій на базі НБУВ.
Отже, концептуально ми розуміємо пресознавство як самостійний науковий напрям, що має свій об’єкт, предмет, методи дослідження. Об’єктом науково-дослідної роботи відділу у широкому розумінні є газетна періодика, предметом – становлення і розвиток періодики як історичного джерела, особливості її функціонування, з’ясування місця і значення у формуванні бібліотечних фондів, а також розвиток наукових засад організації фондів та науково-інформаційних ресурсів. Пріоритетом є підготовка і публікація матеріалів до національної бібліографії періодики, забезпечення доступу до інформації всіх категорій користувачів.