ДОСЛІДЖЕННЯ АКАДЕМІЧНОЇ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ ЗА МАТЕРІАЛАМИ ГДА СБУ

ЗаявникМарценюк Руслана Орестівна (Україна)
ФорумМіжнародна наукова конференція «Бібліотека. Наука. Комунікація. Розвиток бібліотечно-інформаційного потенціалу в умовах цифровізації» (2020)
ЗахідСемінар. Архівні фонди наукової спадщини України: історія формування, інформаційний потенціал, вектори розвитку в цифрову епоху
Назва доповідіДОСЛІДЖЕННЯ АКАДЕМІЧНОЇ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ ЗА МАТЕРІАЛАМИ ГДА СБУ
Інформація про співдоповідачів
Презентаціяне завантажено
СтаттяЗавантажити статтю


Тези доповіді

УДК 930.25(477)
Марценюк Руслана Орестівна
ORCID: 0000-0002-4900-7110
кандидат історичних наук, старший науковий співробітник
відділу археографії, Інститут архівознавства,
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського,
головний науковий співробітник,
Галузевий державний архів Служби безпеки України
Київ, Україна
e-mail: ruslana.martseniuk@gmail.com

ДОСЛІДЖЕННЯ АКАДЕМІЧНОЇ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ ЗА МАТЕРІАЛАМИ ГДА СБУ

Розглянуто спектр архівних матеріалів із фондів ГДА СБУ, які можуть бути використані у дослідженні як цілісної, так і особистісної історії академічних установ України.
Ключові слова: архівно-слідча справа, ГДА СБУ, репресії, наукові співробітники, історичне джерело.

На сьогоднішній день є актуальним виявлення, залучення та введення до наукового обігу широкого кола архівних документів, які зберігаються у ГДА СБУ України, з метою дослідження історичного минулого НАН України, зокрема, стали доступні матеріали, які упродовж значного часу були вилучені із наукових пошуків – це документи радянських карально-репресивних органів НК-ГПУ-НКВС-НКДБ-МДБ-КДБ. Такого роду архівні джерела почали відкладатися із 1920-х рр. і їх накопичення відбувалося аж до розпаду СРСР. Абсолютна більшість документів мала грифи таємно, цілком таємно та особисто. Лише із здобуттям Україною незалежності дослідники отримали можливість працювати із цим достатньо специфічним джерелом.
Найбільш затребуваними у дослідженні академічної історії є архівно-слідчі справи, однак, «… мають специфічний характер як історичне джерело і вимагають надзвичайно критичного, навіть упередженого ставлення» [1, c. 90]. Наступним блоком можна виділити інформаційно-аналітичні документи, створені для вищих органів влади та управління, в яких містяться узагальненні відомості про державне-політичне, соціально-економічне, культурне й духовне життя України. У такому контексті можна отримати інформацію і про наукові інституції, наукові установи, осіб. Не менш цікавими у дослідженні впливу радянської карально-репресивної системи будуть мати і оперативно-розшукові справи на діячів української науки, агентурні справи на осіб, які співпрацювали з радянськими органами безпеки.
Отже, для більш широкого відтворення історії академічних інституцій України слід використовувати і матеріали ГДА СБУ, які є документальним свідченням радянської репресивної політики у галузі науки.

Список використаних джерел
1. Юркова О. В. Архівно-слідчі справи репресованих науковців вагоме джерело для дослідження академічного життя 1920–1930х рр. // Архівно-слідчі справи репресованих: науково-методичні аспекти використання: Зб. наук. пр. / Укр. держ. НДІ арх. справи і документознавства, Держ. арх. Служби безпеки України; редкол.: Р. Я. Пиріг (голова) та ін. Київ: АЗТ – Універсалресурси, 1998. С. 90–96.
2. Галузевий державний архів СБУ : путівник / ГДА СБУ. Автори-упоряд.: В. М. Даниленко (відп. упоряд.) та ін. Харків : Права людини, 2009. 136 с.

References
1. Yurkova O. V. (1998). Arkhivno-slidchi spravy represovanykh naukovtsiv vahome dzherelo dlya doslidzhennya akademichnoho zhyttya 1920–1930kh rr. [Archival-investigative cases of repressed scholars are an important source for the study of academic life in the 1920s and 1930s]. Arkhivno-slidchi spravy represovanykh: naukovo-metodychni aspekty vykorystannya [Archival-investigative cases of the repressed: scientific and methodological aspects of use]. Zb. nauk. pr. / Ukr. derzh. NDI arkh. spravy i dokumentoznavstva, Derzh. arkh. Sluzhby bezpeky Ukrayiny; Eds.: R. Ya. Pyrih ta in. Kyiv, AZT – Universalresursy, pp. 90–96. [In Ukrainian].
2. Haluzevyy derzhavnyy arkhiv SBU: putivnyk [Branch State Archive of the Security Service of Ukraine: a guide] / HDA SBU. Avtory-uporyad.: V. M. Danylenko (vidp. uporyad.) ta in. Kharkiv: Prava lyudyny, 2009. 136 p. [In Ukrainian].

URL 930.25(477)
Ruslana Orestivna Martseniuk,
ORCID: 0000-0002-4900-7110
Candidate of Historical Sciences,
Senior Researcher of the Department of Archeography,
Institute of Archival Studies,
V. I. Vernadskyi National Library of Ukraine,
Chief Researcher Branch State Archive of the Security Service of Ukraine
Kyiv, Ukraine
e-mail: ruslana.martseniuk@gmail.com

RESEARCH OF ACADEMIC HISTORY OF UKRAINE ON MATERIALS OF GDA SBU
The range of archival materials from the funds of the SBU GDA, which can be used in the study of both holistic and personal history of academic institutions of Ukraine, is considered.
Keywords: archive-investigation case; Sectoral State Archive of the Security Service of Ukraine; political repression; researchers, historical source.