Інтеграція науково-дослідної документації з фондів Центрального державного науково-технічного архіву України до світового інформаційного простору: напрацювання та перспективи

ЗаявникАлєксєєнко Анна Олександрівна (Україна)
ФорумМіжнародна наукова конференція «Бібліотека. Наука. Комунікація: формування національного інформаційного простору»
Захід• Семінар: Архівна спадщина в інформаційному просторі: традиції, інновації, перспективи
Назва доповідіІнтеграція науково-дослідної документації з фондів Центрального державного науково-технічного архіву України до світового інформаційного простору: напрацювання та перспективи
Інформація про співдоповідачів-
Презентаціяне завантажено
Статтяне завантажено


Тези доповіді

У березні 2016 р. постановою Верховної Ради України схвалено рекомендації парламентських слухань на тему: «Реформи галузі інформаційно-комунікаційних технологій та розвиток інформаційного простору України», якими визначено: «На сучасному етапі переходу світового співтовариства до інформаційного суспільства ступінь розвитку інформаційного простору та інформаційних технологій стає безпосереднім чинником становлення активного та свідомого громадянина, національної конкурентоспроможності» . Розвиток загальнодоступної інформаційної інфраструктури відбувається, зокрема «шляхом створення в електронній формі архівних, бібліотечних, музейних фондів та інших фондів закладів культури» , а також їх розміщення у цифровій мережі.
Центральний державний науково-технічний архів України (ЦДНТА України) як державний орган, який виконує завдання та функції з управління архівною справою та діловодством, забезпечує комплектування, облік, збереженість документів Національного архівного фонду загальнодержавного значення свого профілю і використання відомостей, що в них містяться , не може лишатися осторонь цих процесів. ЦДНТА України являє собою єдину в Україні державну архівну інституцію, що спеціалізується на збиранні, зберіганні, обліку та всебічному використанні науково-технічної документації (НТД); зберігає для дослідників потужну документальну базу з історії української науки. Це майже 25 тисяч одиниць зберігання науково-дослідної документації за період 1926–2001 роки, сформовані у 78 фондів (80 комплексів НТД).
Метою даної публікації є проаналізувати напрацювання ЦДНТА України щодо інтеграції науково-дослідної документації з фондів архіву до світового інформаційного простору та визначити перспективи цього напряму діяльності.
Вивчення і використання документних ресурсів ЦДНТА України, зокрема науково-дослідної документації (НДД), актуалізується з огляду на необхідність наукового та промислового розвитку країни, приведення економічних показників до світових стандартів, що неможливо без проведення ретроспективних досліджень та оцінки напрацювань українських вчених. Архівні звіти про науково-дослідні роботи (НДР) є беззаперечним джерелом для вивчення та ретроспективного відтворення розвитку наукових ідей .
З метою якнайширшої популяризації архівної науково-дослідної документації та введення її у науковий обіг відділ використання інформації документів ЦДНТА України проводить упорядкування галузевих тематичних оглядів та довідково-інформаційних видань; підготовлено методичні рекомендації «Підготовка довідково-інформаційних видань за архівною науково-дослідною документацією (із фондів ЦДНТА України)» . Вперше у практиці архівної роботи розроблено основні засади описування архівної науково-дослідної документації, визначено складові описової статті до документів з урахуванням новітніх напрацювань системи міжнародних та національних стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи та наукової діяльності, методик у галузі археографії та реферування наукової інформації, зокрема загального міжнародного стандарту архівного описування ISAD (G). Методика полягає у послідовному здійсненні операцій, пов’язаних з оцінкою, відбором, аналізом і узагальненням відомостей, які містяться у первинному джерелі. Для представлення короткого змісту наукової документації запропоновано застосовувати реферати (індикативні та інформаційні) або анотації, що розкривають зміст первинного джерела якнайповніше, у цілісному, узагальненому вигляді.
Підготовлені за означеною методикою архівні довідково-інформаційні видання стануть кроком для втілення принципу загальнодоступності інформації, дадуть можливість ознайомити з ретроспективною науковою інформацією широке коло користувачів, розширивши інтелектуальний доступ до неї.
У перспективі складені за означеною методикою реферати та анотації на звіти про науково-дослідні роботи, розміщені в на веб-сайтах архівів у спеціальному Інтернет-середовищі, збагатять національні ресурси наукової комунікації.
На шляху до реалізації цієї ідеї ЦДНТА України у 2015 р. погодив заявку на проведення науково-дослідної роботи Науково-дослідним, проектно-конструкторським та технологічним інститутом мікрографії на тему: «Дослідження перспектив застосування Інтернет технологій для забезпечення віддаленого доступу до загальнодоступного довідкового апарату і документів НАФ Центрального державного науково-технічного архіву України». В результаті має бути розроблено програмний продукт, який дозволить віддалено (через офіційний веб-сайті ЦДНТА України) надавати архівні послуги з доступу до каталогів, баз даних та безпосередньо до документів з фондів архіву.