Комплектування фонду шкільної бібліотеки: проблеми, шляхи, пошуки

ЗаявникБондар Людмила Миколаївна (Україна)
ФорумМіжнародна наукова конференція "Бібліотека.Наука.Комунікація"
ЗахідСекція 4. Оптимізація бібліотечної діяльності у розвитку національного інформаційного простору
Назва доповідіКомплектування фонду шкільної бібліотеки: проблеми, шляхи, пошуки
Інформація про співдоповідачів
Презентаціяне завантажено
Статтяне завантажено


Тези доповіді

УДК 025.22:027.8
Л. М. БОНДАР,
завідувач сектору наукового комплектування фонду
ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського

КОМПЛЕКТУВАННЯ ФОНДУ ШКІЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ:
ПРОБЛЕМИ, ШЛЯХИ, ПОШУКИ

Шкільна бібліотека як важливий структурний підрозділ освітнього закладу, використовуючи весь арсенал форм і методів бібліотечної роботи, має спрямовувати свою діяльність на створення ефективної системи бібліотечно-інформаційного забезпечення учасників освітнього процесу, сприяти задоволенню особистісних інформаційних, інтелектуальних, духовних потреб користувачів.
Бібліотечний фонд шкільної бібліотеки формується та зберігається відповідно до бібліотечних цінностей: соціальної місії, мети, стратегічного плану розвитку тощо. Комплектування фонду шкільної бібліотеки – це єдиний процес поповнення фонду документами відповідно до запитів учасників освітнього процесу.
Сукупний фонд шкільної бібліотеки є системою окремих фондів, які диференціюються за функціональним значенням і складом. Структура фонду шкільної бібліотеки складається з основного (універсального за змістом) фонду, спеціалізованого (фонду підручників) та обмінного фонду.
Основний фонд шкільної бібліотеки має універсальний характер. Він має містити документи, необхідні для викладання базових основ наук, спецкурсів, проведення факультативних занять та позакласної роботи, а також створення оптимальних умов для розумового, морального, емоційного та фізичного розвитку школярів. Проте на сьогодні гостро постала проблема оновлення основного фонду шкільних бібліотек, оскільки понад 60% у них – видання, що не відповідають умовам сьогодення.
У країнах, де значення шкільних бібліотек усвідомлене суспільством, їхній розвиток підтримується на законодавчому, науковому та фінансовому рівнях. На жаль, українські шкільні бібліотеки не мають таких можливостей. Державні органи обмежуються комплектуванням освітніх закладів підручниками та навчальними посібниками.
За відсутності державного фінансування на придбання літератури до основного фонду бібліотекарям залишається лише здійснювати пошук додаткових засобів для функціонування, використовуючи різні джерела для фінансування та придбання нової літератури, передплати періодичних видань за позабюджетні кошти.
Безпосередньо отримати літературу в дар можливо від учнів та їх батьків, гостей школи, авторів, видавців. Такі дари мають важливий виховний ефект. До такого способу комплектування відносяться організовані бібліотекою зустрічі з письменниками, працівниками редакцій, журналістами, викладачами вищих навчальних закладів. Книжки, придбані таким чином, часто бувають цінними, рідкісними і дуже необхідними у фонді бібліотеки.
Так, шкільна бібліотека може придбати книги, одержані від здачі макулатури, зібраної учнями освітнього закладу. Крім того, відповідно до наказу МОН України від 28 серпня 2017 р. за № 1228 „Про внесення змін до Інструкції про порядок комплектування та облік підручників і навчальних посібників у бібліотечних фондах загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів та вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації” кошти, одержані від списаних підручників і навчальних посібників, перераховуються на відповідний поточний рахунок загальноосвітнього закладу і повинні бути використані для придбання необхідних навчальних підручників та посібників.
Шкільними бібліотеками, як структурними підрозділами освітніх закладів, можуть надаватися платні у порядку, визначеному чинним законодавством. Зокрема, надання платних послуг в бібліотеках України регулюється Законом України „Про бібліотеки і бібліотечну справу” та Постановою Кабінету Міністрів від 27 серпня 2010 р. № 796 „Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності”. Це переважно різні форми позаурочної зайнятості учнівської молоді понад обсяги, встановлені навчальними планами, консультації для різних категорій населення поза графіком освітнього процесу, підготовка наукових рефератів, ксерокопіювання різних матеріалів, оренди використання бібліотечних приміщень не на шкоду навчально-виховному процесові.
Крім того варта уваги ділова співпраця шкільних бібліотек з видавництвами та передплатними агенціями для реалізації книжкової продукції у стінах бібліотеки та залученню користувачів для індивідуальної передплати періодичних видань. За відсотки від продажу книжок бібліотека може придбати собі потрібну літературу або отримати передплату на періодичне видання.
Дієвим способом комплектування для шкільної бібліотеки може стати документообмін з бібліотеками різних систем і відомств. Джерелами комплектування будуть обмінні фонди цих установ. Документообмін передбачає передачу творів друку та інших документів для постійного користування безкоштовно або відповідно спеціальних зазначених умов з одних бібліотек іншим.
Обмін слід розглядати не лише як засіб комплектування, а й взаємодопомогу при створенні повноцінних фондів, що активно використовуються читачами. Він дає змогу звільнитися від зайвої, мало використовуваної літератури і поповнити його виданнями, потрібними в повсякденній роботі.
Таким чином, основним принципом політики комплектування фонду шкільної бібліотеки сьогодні має стати його оптимізація на основі систематичного очищення фонду від зношеної, морально застарілої, непрофільної літератури та якісного поповнення документами підвищеного попиту, використовуючи при цьому всі можливі джерела, бюджетні та позабюджетні кошти.