СТВОРЕННЯ ПРОФІЛЮ ВЧЕНОГО ЗАСОБАМИ РІЗНИХ НАУКОВИХ СЕРВІСІВ

ЗаявникСосідко Ірина В'ячеславівна (Україна)
ФорумМіжнародна наукова конференція "Бібліотека.Наука.Комунікація"
ЗахідСекція 5. Електронні інформаційні ресурси наукової бібліотеки в сучасному веб-середовищі
Назва доповідіСТВОРЕННЯ ПРОФІЛЮ ВЧЕНОГО ЗАСОБАМИ РІЗНИХ НАУКОВИХ СЕРВІСІВ
Інформація про співдоповідачівЛаєнко Наталія Анатоліївна Деньга Оксана Іванівна
Презентаціяне завантажено
СтаттяЗавантажити статтю


Тези доповіді

У сучасному світі питання іміджу вченого є надзвичайно актуальним, адже науковцю XXI століття доводиться не лише здійснювати ґрунтовні дослідження та писати якісні статті, а й популяризувати результати своїх досліджень серед наукової спільноти світу. Високий рейтинг дослідника в науковій спільноті дає можливість співпраці з провідними світовими вченими й інституціями, отримання грантів, державних замовлень тощо.
Стрімкий розвиток інформаційних технологій дає можливість сучасним вченим не лише популяризувати свої наукові здобутки у світовій науковій спільноті, а й отримувати з боку колег – членів співтовариства, які працюють у зазначеній галузі науки, оцінку своїх наукових досліджень, полемізувати щодо тих чи інших питань тощо. Відкритий доступ до результатів досліджень дає змогу широкій аудиторії зацікавлених осіб долучитися до наукового доробку автора, групи осіб чи інституції.
Світові наукові та наукометричні бази пропонують платформу для тісної співпраці науковців з усіх куточків світу: поширення та пошук інформації, створення груп для тематичних досліджень і дискусій.
Розбудові власного іміджу науковця допомагає формування авторських профілів у професійних мережах і використання глобальних світових ідентифікаторів. Міжнародний досвід функціонування наукометричних баз даних дозволяє і в Україні створити національну цілісну систему профілів науковців.
База даних «Вчені Білорусі» [1] є національним проектом у рамках світової системи інформації про науковців. Профілі науковців містять посилання на Зведений електронний каталог бібліотек Білорусі, електронний каталог бібліотеки-учасниці проекту, фото вченого і персональний сайт / сторінку (за їх наявності). У формуванні бази беруть участь Національна бібліотека Білорусі та бібліотеки багатьох ВНЗ країни. Анкета для науковців Білорусі створена Національною бібліотекою країни та містить 31 поле (18 полів для обов’язкового їх заповнення), які містять біографічну інформацію та наукові здобутки.. Особливістю БД є те, що інформація подається тільки про осіб, які мають вчені ступені, вчені звання, є науковими працівниками та мають наукові публікації. На нашу думку, це значно звужує та недостатньо розкриває науковий потенціал країни, не надає можливості активної комунікації науковців між собою.
Scopus – бібліографічна та реферативна база даних, інструмент для відстеження цитованості статей, опублікованих у наукових виданнях [2]. Авторський профіль (AuthorID) у базі Scopus формується автоматично під час появи у дослідника публікацій у виданнях, що індексуються. Профілю науковця присвоюється унікальний ідентифікатор. Науковець самостійно здійснює редагування профілю, який містить особисті дані, публікації, посилання на співавторів, цитування, індекс Гірша тощо. За допомогою ідентифікаторів можна налаштовувати сповіщення через RSS, електронну пошту.
ResearcherID [3] дозволяє створювати профіль науковця, формувати список власних публікацій, здійснювати пошук вчених або груп авторів за дослідженнями, які цікавлять; створювати запрошення до співпраці, переглядати бібліометричні метрики, асоціювати свій профіль з ORCID.
Реєстрація в Researcher ID складається з двох етапів і здійснюється латиницею. Головна реєстраційна форма передбачає заповнення полів щодо персональних даних та трудової діяльності. До Researcher ID інтегрується інформація з ORCID.
Автори, які мають публікації в базах даних Scopus та/або Web of Science, можуть зареєструватися в системі ORCID. ORCID (Open Researcher and Contributor ID) – некомерційний проект, метою якого є створення єдиного міжнародного реєстру вчених [4]. Реєстрація може бути здійснена на сайті ORCID або шляхом переходу до неї безпосередньо з авторського профілю в Scopus або ResearcherID, з якими налаштована автоматична синхронізація. У ORCID, на відміну від інших баз (Google Scholar, Scopus, ResearcherID, ResearchGate), присутнє поле для заповнення «web-сайти», де науковець дає посилання на ресурси та авторські профілі в інших базах.
БД РІНЦ розміщена на веб-сайті Наукової електронної бібліотеки ELIBRARY.RU) [5]. Для більш повного та точного представлення робіт автора в РІНЦ необхідно зареєструватися в SCIENSE INDEX і заповнити анкету про особистість науковця. При цьому автор отримує свій унікальний код «SPIN», що дозволяє змінювати інформацію про наукові публікації в РІНЦ, відправляти рукописи до редакцій наукових журналів через систему «Електронна редакція», залучатися до роботи в ролі рецензента, експерта, наукового редактора або перекладача.
Зареєстровані користувачі отримують можливість створення персональних добірок журналів, статей, збереження історії пошукових запитів, налаштування панелі навігатора тощо.
ResearchGate [6] відіграє роль своєрідного інформаційного майданчика для подій та заходів наукової спільноти, об’єднує форум для ведення дискусій і власного блогу. Зареєстрованому користувачеві надається необмежена можливість встановлювати контакти з іншими дослідниками, відстежувати публікації, обговорювати проблеми, писати відгуки на опубліковані праці тощо. Ще однією з переваг ResearchGate є можливість завантаження документів не тільки текстового типу, але й інших форматів та здійснення обміну частковими або повнотекстовими варіантами наукових праць.
Для користування Google Scholar необхідно створити новий обліковий запис Google або ввійти до вже існуючого, бажано використовувати корпоративний акаунт. Основні поля для заповнювання: ім’я, місце роботи, e-mail, наукові інтереси, статті. Уведені дані та налаштування можна редагувати відповідно до власних уподобань. Після реєстрації профіль буде відображатися в результатах пошуку Google Scholar за іменем автора.
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського не змогла залишитися осторонь від тих глобальних процесів, що відбуваються у світовій науці, тому в 2016 р. Інститут інформаційних технологій НБУВ ініціював проект інформаційного порталу «Наука України: доступ до знань», що має сприяти покращенню наукового іміджу України та головною метою якого є надання науковцям зручних інструментів пошуку інформації й ефективної презентації авторських наукових здобутків [7].
Інформаційний блок «Науковці України» порталу «Наука України: доступ до знань» надає можливість шукати колег, які займаються відповідним напрямом досліджень, добирати списки науковців за місцем роботи, переглядати публікації вчених і багато іншого [8].
На відміну від іноземних наукових ресурсів, де науковець самостійно створює власний профіль, база «Науковці України» формується:
- автоматично на основі бібліографічних описів авторефератів дисертацій, що надходять до НБУВ;
- співробітниками бібліотеки на основі реєстраційної анкети вченого, електронного листа, звернення до сервісу зворотного зв’язку або ретроспективної інформації про видатних вчених України;
- інтегрує авторські профілі вченого та інші довідкові веб-ресурси на одній платформі, з можливісю проводити подальший пошук за умов відсутності необхідних джерел у фондах НБУВ.
Публікації приєднуються автоматично з електронних ресурсів НБУВ, формуючи бібліографію вченого. Профіль науковця інтегрований з «Науковою періодикою України», електронною бібліотекою «Україніка» й архівним фондом НАНУ.
Унікальністю ресурсу є можливість формування та відстежування династій науковців і наукових шкіл. Автоматично з електронних ресурсів формується список співавторів, що дозволяє виокремити вчених, які займаються дослідженням подібної тематики.
Корисним елементом є посилання на інтернет-ресурси. Перевага надається персональним, офіційним, довідковим і науковим ресурсам, що дозволяє максимально повно відобразити інформацію про життєвий і професійний шлях вченого. У профілі також міститься фото науковця, що полегшує його ідентифікацію.
Особливо варто відзначити зручний пошуковий інтерфейс, що дозволяє здійснювати пошук не лише за прізвищем вченого, але й за розділом знань, індексом спеціальності або вченим ступенем (кандидат, доктор наук, без ступеня).
База «Науковці України» динамічно розвивається, щоденно створюються нові профілі, доповнюються вже існуючі. У процесі роботи з нею постійно виникають нові ідеї та пропозиції, що надалі надасть можливість побачити достовірну картину наукової діяльності, простежити динаміку розвитку української науки.
Здійснивши аналіз міжнародних наукометричних баз даних, можемо стверджувати, що їхнє призначення є не лише забезпечення наукових досліджень актуальною довідково-бібліографічною інформацією, але й аналітичний інструмент для оцінки якості та продуктивності наукових досліджень як окремих вчених, так і колективів авторів, установ.
Завдяки світовим наукометричним базам та інформаційному порталу «Наука України: доступ до знань» вчені й широкий загал зацікавленої аудиторії мають можливість оперативно представляти найновіші наукові досягнення, поширювати інформацію серед наукової спільноти. Широка аудиторія спілкування науковця сприяє його розвитку, позитивно впливає на оцінку його професійних здобутків і подальші дослідження.

Список використаних джерел
1. База данных «Ученые Беларуси» [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://unicat.nlb.by/scient/auth_e.html . – Название с экрана.
2. Scopus preview [Electronic resource]. – Mode of access: https://www.scopus.com/home.uri . – Title from the screen.
3. ResearcherID [Electronic resource]. – Mode of access: http://www.researcherid.com/Home.action . – Title from the screen.
4. ORCID.org [Electronic resource]. – Mode of access: https://orcid.org/ . – Title from the screen.
5. eLIBRARY.RU – Научная электронная библиотека [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://elibrary.ru . – Название с экрана.
6. ResearchGate [Electronic resource]. – Mode of access: https://www.researchgate.net/ . – Title from the screen.
7. Лобузина Е. В. Информационный портал «Наука Украины: доступ к знаниям» / Е. В. Лобузина // Библиотеки нац. акад. наук: проблемы функционирования, тенденции развития : науч.-практ. и теорет. сборник. – Киев, 2017. – Вып. 14. – С. 35–46.
8. Лобузіна К. В. Авторський профіль на порталі національної наукової бібліотеки як інструмент презентації здобутків вченого та наукової установи / К. В. Лобузіна // Бібліотека. Наука. Комунікація. Стратегічні завдання розвитку наукових бібліотек : матеріали Міжнар. наук. конф., 3-5 жовт. 2017 р. – Київ, 2017. – С. 289–293.