Інформаційна функція комунікативної стратегії бібліотек в реалізації політичного лідерства

ЗаявникCимоненко Олена Василівна (Україна)
ФорумМіжнародна наукова конференція "Бібліотека.Наука.Комунікація"
ЗахідСекція 4. Оптимізація бібліотечної діяльності у розвитку національного інформаційного простору
Назва доповідіІнформаційна функція комунікативної стратегії бібліотек в реалізації політичного лідерства
Інформація про співдоповідачів
Презентаціяне завантажено
СтаттяЗавантажити статтю


Тези доповіді

УДК 004:025.5+025.4.036
Олена Симоненко,
Olena Symonenko,
канд. політ. наук, ст. наук. співроб.,
Ph. D in Politikal Science, senior researcher,
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського,
V. I. Vernadskyi National Librari of Ukraine

Інформаційна функція комунікативної стратегії бібліотек
в реалізації політичного лідерства
Information function of the communicative strategy of libraries
in the realization of political leadership

Розглянуто актуальні теоретичні та практичні питання бібліотечно-інформаційної діяльності в реалізації політичного лідерства. Основна увага приділяється змінам, що відбуваються в організації роботи бібліотек, які зумовлені глобальними процесами інформаційного оновлення.
Сonsiders the relevant theoretical and practical issues of library and information activity in the realization of political leadership. Main focus attention is also paid to the changes that take place in the organization of the work of libraries, conditioned by the global processes of information renewal.

Ключові слова: бібліотека, політичні лідери, інформація, комунікація
Keywords: library, political leaders, information, communication

У ХХI ст. володіння інформаційними ресурсами й технологіями об’єктивно стає однією з неодмінних умов розвиненості, могутності та конкурентоспроможності держави. Тому ефективне забезпечення інформацією інституту політичного лідерства є нині фундаментальним чинником політико-економічної та соціокультурної модернізації українського суспільства, розбудови міцного, консолідованого соціуму. В цьому контексті слід відзначити вагому роль бібліотек. Адже колосальний інформаційний та просвітницько-виховний потенціал бібліотек допомагає забезпечувати один з пріоритетів гуманітарного розвитку України – формування чіткої й збалансованої стратегії державної інформаційної політики. В свою чергу, головним суб’єктом формування та забезпечення модернізаційних змін виступають, безумовно, політичні лідери, які мають стати їх ініціаторами і організаторами.
Сьогодні соціальна, економічна і політична модернізація соціально-політичних відносин, трансформаційні процеси, які проходять в сучасній Україні, впливають на широке коло проблем, які вимагають теоретичного осмислення і практичного вирішення. Тому постає об’єктивна необхідність системного осмислення тенденцій впливу інформації, а також інформаційного забезпечення політичних лідерів, та ролі бібліотек в цьому процесі.
В Україні вивчення цих питань розпочалося у 90-х роках ХІХ століття. Цінні наукові висновки з даної проблематики зроблені такими вченими, як В. Горовий, В. Горбатенко, О. Онищенко, Г. Почепцов, Н. Стародубова, В. Скворцов, та ін.
Зокрема, як зазначає В. Скворцов, центральне місце у функціонуванні бібліотеки належить не документу загалом, не книзі, не журналу, не газеті зокрема, а саме інформації.
В сучасну інформаційну добу одну з провідних ролей у формуванні політичними лідерами ефективної політики можуть виконати бібліотеки. Продукуючи, накопичуючи, систематизуючи та доносячи до населення та політичних лідерів, зокрема, інформацію про політичні знання, соціальні і культурні цінності, бібліотека прагне впливати, на відповідну політичну поведінку та культуру. До того ж, в умовах переходу до суспільства знань наукова бібліотека покликана не лише здійснювати традиційні бібліотечні функції збирання, систематизації, збереження документальної спадщини суспільства й надання до неї доступу, вона має і може взяти на себе виконання функції науково-дослідного, інформаційного, видавничого й культурно-освітнього центру, що, в свою чергу, може надати належне інформаційно-аналітичне забезпечення інституту політичного лідерства. Синтезована інформація, яка продукується в бібліотеках, стає затребуваним інформаційним джерелом у процесі прийняття політичними лідерами управлінських рішень економічного, політичного, науково-гуманітарного характеру.
На важливість інформаційного забезпечення вказують і О. Онищенко та В. Горовий. Вони стверджують, що інформаційне забезпечення є базою, на якій будується управлінська діяльність державного апарату. Водночас інформаційний базис є основою розвитку, за їх визначенням, стратегічним ресурсом держави. Він стає основним показником самоідентифікації суспільства в умовах розвитку глобального інформаційного простору. Відставання в його розвитку – це шлях у небуття, випадання з числа розвинутих країн.
Перевагу необхідно віддавати прикладному інформаційному обміну з метою створення нових економічних, соціальних, виробничих, політичних технологій, орієнтованих на ефективну, конструктивну взаємодію головних акторів політичного процесу, формування у них орієнтацій на професіоналізм, адекватних реаліям і національним інтересам України.
В цьому контексті слід звернути увагу на систему інформаційної продукції та послуг бібліотек в процесі політико-комунікаційних взаємодій, варто наголосити на необхідності відповідності інформації, продукованої бібліотеками, запитам інституту політичного лідерства.
Бібліотеки, також, мали б відіграти позитивну роль у подоланні проблем з формування високої політичної культури населення України, зумовлених тривалою відсутністю державності й сформованим у несприятливих умовах менталітетом, тривалим перебуванням українських територій у складі різних країн з відмінними політичними і культурними системами, пануванням комуністичної ідеології, складними процесами трансформації суспільства від авторитаризму до демократії.
Отже, визначне місце й ролі бібліотек у процесах політичної комунікації зберігає свою актуальність. Недооцінка бібліотек як інформаційних, соціально-комунікаційних інституцій, може призвести до негативних явищ у всіх процесах прийняття політичними лідерами управлінських рішень.
Таким чином, можна констатувати, що роль бібліотек в забезпеченні ефективної управлінської політики нашої держави перебуває на етапі прогресивної еволюції, реалізації подальших масштабних і якісно нових завдань.