ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ДЖЕРЕЛ НАДХОДЖЕННЯ ЛІТЕРАТУРИ ДО ФОНДІВ НБУВ У ПЕРІОД 1991–2000 РР.

ЗаявникПестрецова Лариса Андріївна (Україна)
ФорумМіжнародна наукова конференція "Бібліотека.Наука.Комунікація"
ЗахідСекція 1. Наукова бібліотека у цифрову епоху: традиції та інновації
Назва доповідіПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ДЖЕРЕЛ НАДХОДЖЕННЯ ЛІТЕРАТУРИ ДО ФОНДІВ НБУВ У ПЕРІОД 1991–2000 РР.
Інформація про співдоповідачівШульга Ірина Олександрівна, молодший науковий співробітник НБУВ
Презентаціяне завантажено
Статтяне завантажено


Тези доповіді

УДК
Пестрецова Лариса Андріївна,
Larysa Pestretsova
завідувач відділу
head of Department
НБУВ
V. Vernadsky National Library of Ukraine
Шульга Ірина Олександрівна,
Iryna Shulga
молодший науковий співробітник
Junior Researcher
НБУВ
V. Vernadsky National Library of Ukraine

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ДЖЕРЕЛ НАДХОДЖЕННЯ ЛІТЕРАТУРИ
ДО ФОНДІВ НБУВ У ПЕРІОД 1991–2000 РР.

COMPARATIVE ANALYSIS OF SOURCES OF RECEIPT OF LITERATURE TO THE FUNDS OF V. I. VERNADSKY NATIONAL LIBRARY OF UKRAINE IN A PERIOD 1991-2000

Висвітлено стан системи комплектування НБУВ у період 1991–2000 рр., обумовлений соціально-політичними перетвореннями у країні, відсутністю стабільного фінансування та пошуком альтернативних джерел комплектування.
The article highlights state of the system of acquisition of V. I. Vernadsky National Library of Ukraine in the period 1991-2000, conditioned socio-political transformations in a country, absence of the stable financing and search of alternative acquisition sources.

Ключові слова: Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, комплектування, джерела комплектування, формування фонду, видання.
Key words: V. I. Vernadsky National Library of Ukraine, acquisition, acquisition sources, formation of library collection, edition.

Фахівці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (НБУВ) завжди надавали особливого значення питанням ефективного формування бібліотечно-інформаційних ресурсів. Комплектування змінюється під впливом соціальних перетворень у суспільстві, розвитку самої бібліотеки, розширення її завдань і функцій.
Починаючи з 1991 р. бібліотека відчуває на собі всі проблеми перехідного періоду країни: економічна криза в державі, перехід книговидавничої галузі на повний госпрозрахунок та самофінансування, відсутність стабільного фінансування бібліотек, повільний розвиток законодавчої бази щодо формування бібліотечних фондів.
У 1996 р. Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського отримує статус національної, що розширює її функції, як бібліотеки загальнодержавного значення, до першочерговості інформаційного забезпечення науково-дослідної тематики академічних установ і органів державної та законодавчої влади.
В умовах соціально-політичних перетворень, згортання фінансування, системи комплектування бібліотеки посилюється роль відділу комплектування вітчизняної літератури як підрозділу, що забезпечує формування національного універсального зібрання нашої держави, країн СНД і Балтії. Вживаються активні заходи щодо удосконалення системи комплектування бібліотечного фонду, зокрема вивчається ефективність традиційних та ведеться пошук нових джерел комплектування документів. Враховуючи надходження до фондів НБУВ з усіх джерел комплектування, фонди Бібліотеки за 1991–2000 рр. поповнилися на 1 610 066 прим. документів. Загальний обсяг фонду НБУВ на 01.01.2001 р. становив 13 284 383 прим. документів.
Для реалізації цих завдань Бібліотека упродовж 1991–2000 рр. поєднувала різні джерела комплектування: обов’язковий примірник видань України, міждержавний книгообмін, дари, Київський бібколектор, Центральний колектор наукових бібліотек (Росія), передплату, купівлю. За цей період обсяги надходження документів до фондів НБУВ, залежно від джерела комплектування, коливалися від одного до тридцяти п’яти відсотків від загальних надходжень.
Основним джерелом комплектування фондів у цей період залишається система обов’язкового примірника – 35 % від загальних надходжень. У травні 1997 р. вийшли постанови Президії ВАК України щодо затвердження переліків установ, до яких обов’язково повинні надсилатися наукові видання, завдяки чому до Н‎БУВ почали оперативніше надходити вітчизняні наукові видання. Так з 1996 р. надходження обов’язкового примірника включно з архівним примірником (крім газет): книжкових видань, авторефератів, періодики, інших видів видань значно зросли (1996 р. – 31 750 прим., 2000 р. – 37 594 прим.) порівняно з 1992 р., коли надійшло всього 28 010 прим. Отже за цим джерелом фонд Бібліотеки збільшився на майже 300 тис. примірників.
Центральний колектор наукових бібліотек (Росія, м. Москва) залишався одним з основних джерел надходження літератури видавництв країн СНД, від якого систематично надходили наукові та популярні галузеві видання. Згідно з укладеною угодою між ЦКНБ та НБУВ на комплектування фондів Бібліотеки платним обов’язковим примірником російськомовних видань у 1996 р. було перераховано 170 млн російських рублів. Значення цього джерела для комплектування фондів НБУВ зумовлено видовим складом документів (статистичні довідники, щорічники, збірники наукових праць та міжвузівські збірники, тези доповідей та ін.) за досить низькими цінами на друковану продукцію. Проблеми проходження документів з ЦКНБ через митницю та обмеженість фінансування цього напряму комплектування – головні причини скорочення надходжень та припинення співпраці з ЦКНБ, яка тривала до 1997 р. За 1991–1997 рр. до Бібліотеки надійшло 43 171 прим. документів, що становило 5% всіх надходжень.
Бібліотечний колектор м. Києва був допоміжним джерелом комплектування фондів НБУВ літературою видавництв м. Києва та обласних книговидавничих організацій. За цим джерелом у 1992¬–1997 рр. до фондів Бібліотеки надійшло 9122 прим. документів, що становило 1 % від загальних надходжень. Починаючи з 1993 р., відбувається значне скорочення надходжень: з Київського бібколектора – отримано всього 1228 прим. документів (у 1992 р. – 5982 прим.). Це зумовлено тим, що репертуар запропонованих документів не відповідав профілю комплектування НБУВ, а більшість із запропонованих видань можна було придбати через видавництва або книготорговельні організації за значно меншими цінами. Ці обставини зумовили з 1998 р. припинення співпраці з Київським бібколектором.
Важливим завданням для комплектування фонду бібліотеки були підтримка і розвиток системи міждержавного книгообміну, який залишався одним з найефективніших джерел поповнення фондів малотиражними відомчими документами країн СНД і Балтії. За цим джерелом упродовж 1991–2000 рр. надійшло понад 50 тис. прим. документів, що становило 5 % у фондах НБУВ. Обмін документами здійснювався із науковими організаціями, серед яких: державні і наукові бібліотеки СНД та Балтії та бібліотеки різних систем та відомств України – всього близько ста установ. Частиною міждержавного книгообміну був книгообмін періодичними науковими виданнями і монографіями у рамках Міжнародної асоціації академії наук, який здійснювався на основі рішень і постанов Ради МААН.
Вагоме значення у поповненні бібліотечних фондів в цей період (1991–2000 рр.) мало джерело «Дари і колекції», за яким надійшло 216 845 прим. документів, що становило 23 % від загальних надходжень до фондів НБУВ.
Завдяки джерелу «Купівля» відділом комплектування здійснювалося забезпечення основного фонду та читальних залів необхідною кількістю найбільш цінних документів України, країн СНД та Балтії для оперативного обслуговування користувачів та заповнення лакун поточного комплектування. За джерелом «Купівля» упродовж означеного періоду надійшло 44 910 прим. вітчизняних видань, що становило 5% від загальних надходжень.
Передплата на періодичні видання для поповнення фондів Бібліотеки проводилася за щорічними каталогами періодичних видань України та періодичних видань Росії і країн СНД, для чого здійснювався моніторинг документального потоку періодичних видань, виявлялися нові видання, визначалась потреба в них підрозділів бібліотеки та шляхи їх отримання. За цей період за джерелом «Передплата» до бібліотеки надійшло 162 231 прим. документів (17 % від загальних надходжень).
Період останнього десятиліття ХХ ст. виявився складним для комплектування фондів НБУВ взагалі, а зарубіжною літературою особливо: частка цих документів від всіх надходжень НБУВ становила 5%. Далися взнаки суспільно-політичні події, перехід на нові економічні відносини і пов’язана з цим реорганізація всієї системи фінансування, зміна правил проведення міжнародного книгообміну тощо. Зменшення надходження зарубіжних видань засвідчують дані отримання літератури шляхом централізованого комплектування (валютна передплата, міжнародний книгообмін): у 1990 р. – 61 117 прим., у 1995 р. – 37 659 прим., то у 1999 р. – всього 18 705 прим. документів.
Інші джерела надходження документів (заповнення лакун виданнями з відділу обмінно-резервного фонду НБУВ, надходження літератури взамін загублених видань, опрацювання документів із фондів концентрації відділів-фондоутримувачів тощо) у 1991–2000 рр. становили 6 % від загального обсягу надходжень до фондів НБУВ.
Незважаючи на складні умови, бібліотека своєю практичною діяльністю у цей історичний період розвитку нашої держави зберегла провідне місце у вітчизняному і міжнародному інформаційному середовищі.