ВІДОБРАЖЕННЯ ПОДІЙ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ ГЕТЬМАНА ПАВЛА СКОРОПАДСЬКОГО У ФОНДАХ ВІДДІЛУ ЗАРУБІЖНОЇ УКРАЇНІКИ НАЦІОНАЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО

ЗаявникПетриченко Катерина Вікторівна (Україна)
ФорумМіжнародна наукова конференція "Бібліотека.Наука.Комунікація"
ЗахідСекція 2. Історія книжкової культури України: здобутки і перспективи
Назва доповідіВІДОБРАЖЕННЯ ПОДІЙ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ ГЕТЬМАНА ПАВЛА СКОРОПАДСЬКОГО У ФОНДАХ ВІДДІЛУ ЗАРУБІЖНОЇ УКРАЇНІКИ НАЦІОНАЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО
Інформація про співдоповідачів
Презентаціяне завантажено
Статтяне завантажено


Тези доповіді

УДК 94(477)«1918»:02
Петриченко Катерина Вікторівна
Petrychenko Kateryna
мол. наук. співроб. НБУВ
junior researcher NBUV

ВІДОБРАЖЕННЯ ПОДІЙ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ ГЕТЬМАНА ПАВЛА СКОРОПАДСЬКОГО У ФОНДАХ ВІДДІЛУ ЗАРУБІЖНОЇ УКРАЇНІКИ НАЦІОНАЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ
ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО

DISPLAY OF EVENTS OF UKRAINIAN STATE OF HETMAN PAVLO SKROROPADSKY IN FUNDS OF THE DEPARTMENT OF FOREIGN UKRAINICA OF V. I. VERNADSKY NATIONAL LIBRARY OF UKRAINE

Розглянуто літературу з фондів відділу зарубіжної україніки Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, присвячену висвітленню періоду Української Держави, очолюваної гетьманом Павлом Скоропадським. Розкрито питання, пов’язані з її типологією та змістовним наповненням.
The article is devoted to the presentation of the period of the Ukrainian State, headed by Hetman Pavlo Skoropadsky, in the funds of the Department of Foreign Ukrainica of V. I. Vernadsky National library of Ukraine. It discloses issues related to its typology and content filling.

Ключові слова: фонди, література, Українська Держава, відділ зарубіжної україніки.
Кey words: funds, literature, Ukrainian State, Department of Foreign Ukrainica.
У 2018 р. виповнюється 100 років з часу приходу до влади та існування Української Держави (29 квітня – 14 грудня 1918 р.), очолюваної гетьманом Павлом Скоропадським. У фондах відділу зарубіжної україніки (ВЗУ) Інституту книгознавства Національної бібліотеки імені В. І. Вернадського зосереджено значний масив літератури, присвяченої періоду Української революції 1917 - 1923 рр. Зокрема вагоме місце у ній займає доробок, виданий за кордоном, і присвячений Українській Державі. За типологією збережену літературу можна поділити на такі види: дослідження, написані учасниками подій; мемуари; журнали та часописи; пропам’ятні збірники; праці іноземними мовами.
Чимало книг, в яких період існування Української Держави представлено як окремий розділ на тлі вивчення періоду Української революції (1917-1923 рр.). Це такі праці, як: «Історія України 1917-1923 рр.» Д. Дорошенка, «Історія України» Н. Полонської-Василенко, «Україно-московська війна (1917-1919)» П. Мірчука. Крім фундаментальних досліджень, у фондах ВЗУ зберігається окремий блок літератури, присвячений аналізу державно-правових підстав Гетьманату 1918 р. (праця М. Стахова), оцінці постаті та держави гетьмана Павла Скоропадського (праці П. Феденка, С. Доленги). Чимало розвідок торкається розкриття більш вузьких питань державного будівництва таких, як: аграрна політика, українські збройні сили тощо (праці І. Витановича, З. Стефаніва).
Левову частку книг, що торкаються періоду існування Української Держави, становлять мемуари, написані суспільно-політичними, військовими, культурними діячами Української революції та опубліковані за кордоном – В. Андрієвським, Д. Донцовим, Д. Дорошенком, І. Мазепою тощо. Не можна оминути у цьому переліку і спогади самого очільника держави – Павла Скоропадського. Актуальними також з нагоди святкування 100-ї річниці з нагоди відкриття Академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського є спогади Л. Биковського, присвячені історії Академії наук, книгарень, бібліотек, а також появі Національної бібліотеки Української держави.
Великий блок спогадів, присвячених даній тематиці, міститься у журналах і часописах, виданих в діаспорі впродовж 20–50-х років ХХ ст. Серед них: «Вільна Україна» (Нью-Йорк), «Вісті комбатанта» (Торонто), «Державницька думка» (Філадельфія), «Наша культура» (Варшава), «Табор» (Каліш), «Хліборобська Україна» (Відень). Часто-густо у спогадах висвітлювались події різних етапів існування Української Держави, як-от: розгін німцями Центральної Ради (спогад Оксена Ільницького), відкриття Українського державного університету в Кам’янці-Подільському (В. Приходька), умови перетину кордону та використання українських закордонних паспортів (О. Залеського), дипломатичну діяльність за часи Гетьмана (П. Коваліва), повстання проти влади Гетьмана та німців (П. Єрошевича, В. Сахна, В. Проходи), останні дні П. Скоропадського (Є. Скоропадської ) тощо.
Особливо велику роль постаті гетьмана Павла Скоропадського приділено у пропам’ятних діаспорних збірниках, присвячених роковинам відновлення Української Держави. Вони містять у собі широкий спектр питань, що стосуються поданої тематики: це і спогади, і розвідки на різні теми, опубліковані документи та уривки з газет, інформація про рух гетьманців за кордоном. Одними з найбільш цікавих досліджень є наступні: стаття О. Пріцака про генеалогію роду Скоропадських (За велич нації. У двадцяті роковини відновлення Української Гетьманської Держави. Нью-Йорк, 1955); подано розмову з Гетьманом (У 60-річчя відновлення гетьманства. Торонто, 1978); стаття до 25-ліття з дня смерті Гетьманича Данила Скоропадського – сина Павла Скоропадського, який продовжував справу свого батька за кордоном (За всенаціональну єдність. Торонто, 1983) тощо.
Окрім україномовних праць, запропонованій тематиці присвячено також дослідження науковців інших країн – Білорусії, Польщі, Канади тощо. У них розкрито широкий спектр питань: вивчено аспекти державного будівництва Української Держави (Грицкевич А. П. Борьба за Украину, 1917-1921. – Минск, 2011); показано роль українських збройних сил (Skrukwa G. Formacje wojskowe Ukraińskiej „Revolucji Narodowej” 1914-1921. – Toruń, 2008), відзначено місце українського питання в польській закордонній політиці (Pisulińsky J. Nie tylko Petlura Kwestia ukraińska w polskiej polityce zagranicznej w latach 1918-1923. – Wrocław, 2004), подано спробу порівняння українського досвіду у створенні незалежного національного уряду з аналогічними зусиллями інших країн Європи (Velychenko S. State building in revolutionnary Ukraine. Toronto – Buffalo – London, 2011).
Отже, у фонді ВЗУ зберігається величезний масив літератури 1920 – 2010-х рр., що видався за кордоном, і був присвячений Українській Державі гетьмана Павла Скоропадського. Його значення залишається до сьогодення та потребує всебічного та об’єктивного дослідження науковців сучасної доби. З нагоди 100-ї річниці від дати приходу до влади гетьмана Павла Скоропадського співробітниками відділу на базі власних фондів було підготовлено виставку книг на тему “Українська Держава Павла Скоропадського 29.IV.1918р. за документами ВЗУ: до сторіччя подій».